Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
NUMERIO BENDRADARBIAI PDF Spausdinti El. paštas
Pulgis Andriušis (g. 1907), rašytojas, gyvenąs Australijoje, lygiai žinomas tiek savo satyrine, tiek aukštaitiškai lyrine proza. Paskutiniai jo veikalai: apysaka Rojaus vartai 1960 (Lietuvių rašytojų d-jos premija), feljetonų rinkinys Daina iš kito galo 1962 ir apysakaičių bei apybraižų rinkinys Purienos po vandeniu 1963.

Zefirina Balvočienė (Puikytė), gimusi (1908), augusi ir mokiusis Kaune, periodikoje rodosi su eilėraščiais nuo 1945, Aiduose savo eilėraščių yra spausdinusi nuo 1960.

Kęstutis Keblys (g. 1933) chemikas, rašytojas. Chemijos studijas baigė Bostono Northeastern univ. 1953, chemijoj doktoratą įsigijo Purdue univ. 1962. Kaip rašytojas debiutavo Literatūros Lankuose.

Antanas Ramūnas-Paplauskas (g. 1910) pedagogikos prof. Baigęs Vytauto D. univ. 1935, mokytojavo gimnazijose. 1944 Vienos univ. įsigijo doktoratą ir, atvykęs Kanadon, profesoriauja Ottavos univ. Yra rašęs įvairių kraštų spaudoj ir skaitęs paskaitų daugely kraštų. Prancūziškai išspausdino knygą apie fizinį auklėjimą (1954), šiemet prancūziškai paskelbė knygą apie dialogą tarp Vatikano ir Maskvos ir išspausdins savo pirmą lietuvišką veikalą.

Vincas Vyčinas (g. 1918), filosofas. Studijas pradėjo Vytauto D. univ. 1941, vėliau tęsė Freiburge i. Br. ir Pitsburge, kur 1958 įsigijo doktoratą. Dėstė filosofiją Kanados Prince George kolegijoj. Paskelbė veikalą apie M. Heideggerio filosofiją Earth and Gods (1961).

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai