Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
TURINYS PDF Spausdinti El. paštas
Vysk. Vincentas Brizgys — Pasauliečių apaštalavimą ................................ 433
Balys Auginąs — Invesperascit (eil.) ............................................................ 437
Antanas Kučys — Dr. Kazys Grinius ............................................................ 439
Darius Lapinskas — Pasižvalgius šių dienų muzikos pasaulyje .................  445
Dr. Jonas Grinius — A. Vaičiulaičio "Valentinai" trisdešimt metų;  .......... 449
Bronius Povilaitis — Šimtmetis su Mendeliu biologijoj  .............................. 458
Andrius Norimas — Kalėdų gėlė (legenda) .................................................  461
St. Jerzy Lee — Aforizmai (vertė J. Kėkštas)  ............................................ 463

IS MINTIES IR GYVENIMO
Alaušius — "Krikščionis gyvenime''  ............................................................464
Kęstutis Keblys — Žvilgsnis į nenurimstantį laureatą (J. Gliaudą) ............ 465
K. Brn. — Skulptorius Antanas Brazdys ...................................................... 467
Vt. Vt. — Sovietinių ir amerikinių pajamų lyginimas ................................... 469
Mūsų buityje  ................................................................................................. 469
Laiškas redakcijai (dr. P. Rėklaitis dėl Vokietijos lietuvių)  ....................... 472

KNYGOS
L. Dambriūnas — Nauja lietuvių kalbos gramatika ..................................... 473
Juozas Lišva — JAV ir Baltijos respublikų santykiai A. Tarulio veikale ... 474
Atsiųsta paminėti  ..........................................................................................  478
1966 metų turinys ..........................................................................................  479

Viršelio 1 psl. — A. Brazdys: Vedybos (1965)

Šis numeris iliustruotas A. Brazdžio skulptūros darbų nuotraukomis. Be to, L. Vilimo darbų trys nuotraukos, dr. K. Griniaus portretas, vysk. V. Brizgio, D. Lapinsko, A. Vaičiulaičio, G. Mendelio, J. Gliaudos ir A. Brazdžio atvaizdai.

Redaguoja — Juozas Girnius    •     Leidžia — Tėvai Pranciškonai

Redakcijos adresas: Dr. J. Girnius, 27 Juliette St., Boston, Mass. 02122

Administracijos adresas: 680 Bushvvick Ave., Brooklyn, N. Y. 11221

DECEMBER, 1966

AIDAI - ECHOES
Cultural magazine published monthly, except July and August, by the Franciscan Fathers, 680 Bushwick Ave., Broooklyn, N. Y. 11221. Subscription $7.00; single copy 70 cents. Second-class postage paid at Brooklyn, N.Y., and at additional mailing offices.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai