Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
TURINYS PDF Spausdinti El. paštas
S. Palubinskienė — Ekologinė krizė ........................................................................................ 73
L. Sutema — Badmetis (eilėraštis) .......................................................................................... 78
A. P. Gureckas — Pekino - Maskvos santykių įtaka Lietuvos klausimui ............................. 80
Č. V. Obcarskas — Mano šermukšnis (eilėraštis) .................................................................. 84
P. Rabikauskas — Vilniaus akademija naujuose Lietuvos leidiniuose ...................................85
P. Skardžius — Donum Balticum .............................................................................................. 92
Al. Baronas — Piūvis (beletristika) .......................................................................................... 98

IŠ MINTIES IR GYVENIMO

Alaušius — Kiek pats jaunimas rengiasi savo kongresui? .................................................... 101
J. B. — Dr. Jonui Griniui 70 metų .......................................................................................... 104
S t. Jankauskas — Prof. Prano Jucaičio 75 metų sukaktis ................................................... 106
A. Šimkus — "Sidabrinė diena" Čikagos scenoje ................................................................. 107
D. Matulionytė — Stempužienės - Lapinsko koncertas ........................................................ 108
M. Šileikis — Čikagos jungtinė dailės paroda ....................................................................... 109
L. Urv. — H. Šalkausko dailės kelias ..................................................................................... 110
Mūsų buityje ............................................................................................................................. 111

KNYGOS

J. Prutenis — L. Šimučio veikalas apie ALTą ....................................................................... 114
K. Skrupskelis — Istorija ir poezija (J. Jurginio knyga) ....................................................... 117
A. Klimas — A. Kuršaičio žodyno II-sis tomas ..................................................................... 118

Viršelio 1 psl. — H. Šalkauskas: Saulė (1971), 4 psl. — Tapyba (1967)

Šis numeris iliustruotas H. Šalkauskio tapybos darbų nuotraukomis.

Be to, V. Kisarausko Vilniaus universiteto bibliotekos ekslibrisai, J. Paukš­tienės vinjetė "Nevilty" (p. 79), L. Sutemos, J. Griniaus, Pr. Jucaičio, H. Šalkausko ir J. Brazaičio atvaizdai.

Redaguoja — dr. Juozas Girnius, 27 Juliette St., Boston, Mass. 02122 ♦ Leidžia Tėvai Pranciškonai; leidėjų atstovas žurnalo reikalams — T. dr. Leonardas Andrie-kus, O.F.M. ♦ Administruoja — T. Benvenutas Ramanauskas, O.F.M., 680 Bush-wick Ave., Brooklyn, N. Y. 11221

♦ Rankraščiai ir knygos paminėti siunčiamos redaktoriui Bostone, kita koresponden­cija — administracijai Brooklyn, New Yorke. ♦ Nė vienas straipsnis nelaikomas ne-diskusiniu, ir dėl to savaime suprantama, kad straipsnio įdėjimas nereiškia nei lei­dėjų, nei redakcijos sutikimo su visomis jo mintimis. ♦ Recenzijos yra redakcijos užsa­komos, ir dėl to neprašytų recenzijų nelaukiama. ♦Neužsakyti straipsniai nedėjus grąžinami, jei tam reikalui pridėti pašto ženklai.

♦ Redakcijos bendradarbiai: B. Ciplijauskaitė (University of Wisconsin), K. Čegins­kas (Uppsala Universitetsbiblioteket), I. Gražytė (Ahuntsic College, Montreal), K. Keblys (Ethyl Corp., Detroit), A. Klimas (The University of Rochester), R. Kriau­čiūnas (Ingham County Mental Health Center, Lansing, Mich.), A. Liulevičius (The University of Chicago), A. Matulis (The University of Wisconsin-Green Bay), J. Na­vickas (Boston College), A. Paškus (Gannon College, Erie, Pa.), P. Rabikauskas Pontificia Universita Gregoriana, Roma), R. Sealey (University of Califomia, Berke-ley), K. I. Skrupskelis (University , of So. Carolina), V. Skrupskelytė (Oberlin College), A. Sužiedėlis (The Catholic University of America, VVashington, D. C), R. Šliažas (Edinboro State College, Pa.), V. S. Vardys (University of Oklahoma)

MARCH, 1972

Cultural magazine published monthly, except July and August, by the Franciscan Fathers, 680 Bushwick Avenue, Brooklyn, New York 11221. ♦ Subscription $10.00; single copy $1.00. Second-class postage paid at Brooklyn, N. Y.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai