Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Skelbimai ir leidėjai PDF Spausdinti El. paštas
"AIDAI" SKIRIA LITERATŪROS PREMIJĄ
Mėnesinis kultūros žurnalas "Aidai", leidžiamas TT. Pranciškonų, pamečiui skirs po vieną $500.00 premiją ut premijos komisijos geriausiu pripažintą grožines literatūros ir mokslo veikalą, šiuo skelbiama jos taisyklės:
1.    1954 metais antrą kartą premija bus skiriama už grožinę literatūrą: poeziją, noveles, apysakas, romaną ar dramą.
2.    Už premijos komisijos geriausiu pripažintą veikalą skiriama premija nebus skaldoma tarp atskirų autorių.
3.    Premijos komisija vertins 1952-1953 m. pasirodžiusius viešumon grožines literatūros kūrinius ir tais metais parašytus, bet dėl dabartinių sąlygų negalėjusius būti išspausdintais kūrinius tų autorių, kurie juos prisius komisijai.
4.    Eilėraščių rinkinys, skiriamas premijai, turi sudaryti nemažiau 32—48 puslapių knygą, jeigu ji būtų išspausdinta. Novelių ar apysakų rinkinys turi būti nemažiau kaip 100 puslapių dydžio spausdintos knygos.

5.    Paskutinė data kūriniams įteikti 1954 metų kovo 1 d. Siųsti šiuo adresu: Ant. Vaičiulaitis, 85-64 144 St, Jamaica 35, N. Y.
6.    Premijuotą kūrinį, jei jis būtų parinktas iš viešumon dar nepasirodžiusių veikalų, autorius sutinka dalinai ar ištisai spausdinti per "Aidus".
7.    Premijos sprendėjų komisiją sudaro: Leonardas Andriekus, Kazys Bradūnas, Juozas Brazaitis, Paulius Jurkus, Antanas Vaičiulaitis.
D R.    JUOZO    G I R N I A1 U S
Filosofinė studija "Laisvė ir būtis", ėjusi per "Aidus", dabar atspausdinta atskira knyga.
Šiame   veikale autorius moksliškai nagrinėja pagrindines Jasperso filosofijos tezes, krikščioniškoje šviesoje vertindamas jų teigiamas ir neigiamas puses.
Knyga apima šiuos skyrius: Žinojimo prievarta ir tikėjimo laisvė, Laisvė ir pasaulis, Laisvė ir dievybė, Laisvė ir religija.
Ji turi 150 pusi. ir kainuoja 2 dol. Knygą galima gauti "Aidų" administracijoje
 
Redaguoja — Antanas Vaičiulaitis
Redakcijos   nariai — T. Leonardas Andriekus, O. F. M., Juozas Girnius, Alfonsas Nyka-Niliūnas
Meninė   priežiūra — Telesforas- Valius
Leidžia- Tėvai Pranciškonai
Redakcijos   adresas     Antanas Vaičiulaitis* 85-64 144th Sfc., Jamaica 35, N* Y.
Dailininko   adresas — Telesforas Valius* 84 PThe Crest R d:. Toronto, Ont., Canada
Administracijos   adresas — Aldai, 680 Bushvvick A ve.. Brooklyn 21, Ni Y..
 

DIENRAŠTIS  "DRAUGAS"

GERAI INFORMUOJA SAVO SKAITYTOJUS, APIMDAMAS VISĄ LIETUVIŲ RELIGINĮ BEI TAUTINI GYVENIMĄ

DRAUGAS,
pradėjęs eiti 1909 metais savaitraščiu, o 1916 metais tapęs dienraščiu, šiandien, kaip galingas švyturys, stovi mūsų kultūrinio ir politinio veikimo sargyboje.

DRAUGAS
turi korespondentus daugelyje kraštų ir didesniuose užsienio politikos centruose, išsamiai rašo apie viso pasaulio lietuvius. Į kultūros priedą sutelkęs įvairių sričių specialistus, jis kas savaitę gvildena mokslo, meno, literatūros klausimus.

DRAUGAS,
kasmet skiria už romaną 1000 dol. premiją, skatindamas rašytojus
į kūrybą.

DRAUGAS,
yra pigiausias lietuvių dienraštis pasaulyje.

Jo metinė prenumerata:
JAV ir Kanadoje — 8 dol. Čikagoje ir Ciceroj — 9 dol. Užsienyje — 11 dol.

ADRESAS:
2334 S. Oakley Ave.    Chicago 8, III.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai