Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
TURINYS PDF Spausdinti El. paštas
L. A. — Lietuvių išeivių vyskupas ir emigrantų bei tremtinių pastoracija .......................................... 257
Vysk. Kazimieras Paltarokas — Šv. Kazimiero jaunystė .................................................................... 261
Kun. Ričardas Mikutavičius — Eilėraščiai apie šv. Kazimierą ........................................................... 269
Dr. Vincas Vyčinas — Asmenybiškumas Ibseno dramose: Peeras Gyuntas ...................................... 272
Kazys Bradūnas — Prie Vilniaus katedros (iš "Dux Magnus" operos libreto) .................................. 281
Kęstutis K. Girnius — Ar pokario metais Lietuvoje vyko klasių kova ar pilietinis karas?  .............  295

IS MINTIES IR GYVENIMO
Dr. Vytautas Bieliauskas — Kunigas lietuvių tautoje .......................................................................... 309
A. L. — "Klajojantis žydas" — ateisto religinis romanas .................................................................... 311
Alfonsas Nakas — Septintosios tautinių šokių šventės įspūdžiai ........................................................ 312
R. Viesulas — Banguolės Marijos Raugaitės dailės paroda ............................................................... 316
Juozas Prunskis — Lietuviškoji tarnyba "Amerikos balse" ................................................................ 316
JAV LB Kultūros Tarybos 1984 metų konkursai ir premija ................................................................. 318

KNYGOS
K. Barėnas — Stasio Santvaro "Buvimo pėdsakai" ............................................................................ 319
Aug. Raginis — Lyrika ir astronomija (Aleksandro Radžiaus "Priimk mane, mėnuli") .................... 321
Antanas Dundzila — Lituanus trys dešimtmečiai .................................................................................. 321
Spec. — Lietuviai Rytų Europos poezijos rinktinėje ............................................................................. 323
Atsiųsta paminėti ..................................................................................................................................... 324

ILIUSTRACIJOS
Šis Aidų numeris iliustruotas įvairių lietuvių dailininkų kūrinių ir taip pat kitomis su tekstu susijusiomis nuotraukomis. Viršelių 1 p. — vysk. Pauliaus Antano Baltakio portretas. Viršelių 4 p. — Lirijos Lipaitės keramika. 269 p. — V. Petravičiaus šv. Kazimieras (aliejus ant šilko).

♦    Vyr. redaktorius dr. Leonardas Andriekus, O.F.M., 361 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207. Redaktoriai: kun. dr. Kęstutis Trimakas, 850 Des Plaines A ve., Apt. 409, Forest Park, IL 60130; Vytautas Volertas, 405 Leon Ave., Delran, NJ 08075. Pagalba dailei — Viktoras Vizgirda, 29 Sheaffer Rd., Centerville, MA 02632 ♦ Leidžia Tėvai Pranciškonai ♦ Administruoja — T. Benvenutas Ramanauskas, O.F.M., 361 Highland Blvd., Brooklyn, NY 11207 ♦ Spaudžia pranciškonų spaustuvė (Franciscan Press), 341 Highland Blvd., Brooklyn, NY 11207

♦    Medžiaga siunčiama vyr. redaktoriui Brooklyne; administracinė korespondencija — administracijai Brooklyne ♦ Nė vienas straipsnis nelaikomas nediskusiniu, ir dėl to savaime suprantama, kad straipsnio įdėjimas nereiškia nei leidėjų, nei redakcijos sutikimo su visomis jo mintimis. ♦ Recenzijos yra redakcijos užsakomos, ir dėl to neprašytų recenzijų nelaukiama.

♦    Redakcijos bendradarbiai: B. Ciplijauskaitė (University of VVisconsin), K. Girnius (RFE-RL, Muenchen), K. Keblys (Ethyl Corp., Detroit), A. Klimas (University of Rochester), V. Natkevičius (Goethe-Universitaet, Frankfurt), J. Navickas (Boston College), A. Norvilas (Xavier College, Chicago), A. Paškus (Consulting Center, VVillimantic, CT.), P. Rabikauskas (Pontificia Uni-versita Gregoriana, Roma), P. Rėklaitis (Johann-Gottfried-Herder Institut, Marburg a. d. Lahn, Bibliothek), J. K. Rėklaitienė (Lafayette, Ind.), A. Rubikas (Memmingen), A. Rubšys (Manhattan College, New York), K. I. Skrupskelis (University of So. Carolina), V. Skrupskelytė (Oberlin College), M. Stankus-Saulaitė (University of Illinois, Chicago), V. S. Vardys (University of Oklahoma), J. Zaranka (Universidad Nacional de Columbia, Bogota.

RUGSĖJIS — SPALIS

Cultural magazine published bi-monthly by the Franciscan Fathers, 361 Highland Blvd., Brooklyn, New York 11207 ♦ Subscription $20.00 single copy $3.30. Second-class postage paid at Brooklyn, N.Y. Publication No. (USPS 009-940); (ISSN 0002-208X)
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai