Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
14 gegužė


DĖL VYTAUTO DIDŽIOJO SUKAKTUVINIŲ METŲ LITERATŪROS KONKURSO PDF Spausdinti El. paštas

LITERATŪROS PARAŠTĖ


Jau tuoj bus dvidešimt melų, kai daug kas prikiša jury komisijai dėl neteisingo sprendimo Vytauto Didžiojo literatūros konkurse. V. R. „Aiduose“ N. 12 dar kartą, priminė: „Vytauto Didžiojo Komiteto dramos konkursą laimėjo visais atžvilgiais silpna Vytauto Bičiūno drama „Žalgiris“, tuo tarpu kai tame pačiame konkurse dalyvavusi Balio Sruogos drama „Milžino Paunksmė“ — vienas iš stipriausių dramatinių veikalų mūsų literatūroje — nelaimėjo jokios premijos. Klysti, žinoma, galima, bet tik ne taip jau baisiai“. („Aidai“ 135p.). Stebėkitės skaitytojai: kokie dabar išmintingi kritikai ir kokie nesusipratėliai buvo vertintojai! Žinoma, reikia rausti prieš išmintingus dabarties vertintojus.

Kadangi visa tai jau istorija, net sena istorija; kadangi mes savo reikalų net savo žemėje jau nebegalime spręsti, atsieit, viskas pasikeitė, o priekaištai nesiliauja, — tebus man leista bent dalį minčių iš jury Komiteto užkulisio pateikti viešumai. Aš ten buvau paprastas jury komisijos narys. Aš ten patekau būtinumo spaudžiamas. Aš pakeičiau p. S. Čiurlionienę, kuri iš komisijos pasitraukė pareikšdama, kad ją ten spaudžią dėl kai kurių veikalų, o ji nenorinti pyktis, nes esanti kitos nuomonės. Suprantama, mano dalia nebuvo viliojanti, kada iš anksto buvo intrigų“ir spaudimo. Man vos pradėjus jury darbą dirbti, atėjo pas mane keli studentai ir pareiškė, kad konkurse su poema dalyvaująs K. Binkis ir aš tai žinąs, tai kaip aš drįstąs būti jury komisijoj. Aš pasakiau, kad man nėra žinoma, kas konkurse dalyvauja ir kad K. Binkio aš neatpažinau. Konkursu aš nebuvau suinteresuotas ir nebijojau tarti savo žodį pagal sąžinę.

V. R. „Aiduose“ klysta teigdamas, kad Vyt. Bičiūnas gavo premiją. Bičiūno drama „Žalgiris“ buvo tik rekomenduota atspausdinti kaip lektūra iš Vytauto laikų. Aš dar siūliau atspausdinti kitą dramą, kuri neišvydo pasaulio, būtent, visa drama parašyta ištraukomis iš istorijos dokumentų — kronikų. Kruopštus darbas, dokumentuota skaitytinė drama. Kodėl ne? Ne viskas kūryba, ką spauda paduoda. Reikalas: kuo daugiau apie Vytauto laikus.
Skaityti daugiau...
 
Johnny Appleseed ir teta Mattie PDF Spausdinti El. paštas
Parašė LOUIS BROMFIELD   
L o u i s  B r o m f i e l d, gimęs 1906 m., yra plačiai žinomas amerikiečių rašytojas 1927 m. buvo apdovanotas aukščiausia Amerikoje literatūrine dovana. Nuo 1923 m. iki paskutiniojo karo pradžios gyveno Prancūzijoje, o dabar vadovauja savo fermai Ohio štate, kuri tvarkoma kooperatiniais pagrindais. Žymiausi jo veikalai yra išversti į svetimas kalbas.
Ką aš nuo seniausių laikų apie Johnnį Appleseedą atsimenu, tai tik iš savo tetos Mattie pasakojimų, kurių klausydavausi senelio fermoje po didžiuliu katalpos medžiu. Teta Mattie, sulaukusi trisdešimt metų amžiaus, apako ir turėjo jau daugiau kaip aštuonias dešimtis, kai aš sąmoningai nusprendžiau sueiti su ja į artimesnę pažintį. Tai buvo gyva, labai kukli senutė, raukšlių išvagotu veidu, kuris visuomet kiek su humoru, bet drauge ir pasityčiojimai šypsodavosi. Tačiau kartais ji pasidarydavo labai sąmojinga, tada būdavo tikra senė pikčiurna, kaip daugelis aklųjų nuo Homero laikų, pasižymėjusi dideliu pasakotojos talentu. Mano galva, tuo būdu ji stengdavosi ištrūkti iš tamsos, slėgusios jos buitį daugiau kaip pusę šimto metų. Dabar, praėjus daugiau kaip 40 metų nuo jos mirties, aš žinau, kad vis dėlto tiems jos pasakojimams buvo ko ir prikišti, tačiau, iš kitos pusės, reikia betgi tiesa sakyti, kad ji buvo tikra to dalyko menininkė. Jei kas, sakysime, jos pasakojimui netikdavo ar kokiu nors būdu su juo nesiderindavo, tai ji paprasčiausiai jį pakeisdavo, savaip nudailindama, ir tol lygindavo, kol viskas galiausiai išeidavo taip, kaip to reikalaudavo pasakotojos rėmai.

Teta Mattie tvirtino, kad ji Johnnį Appleseedą asmeniškai pažinojusi. Ar tai yra tiesa, ar ne, tikrai negalėčiau pasakyti. Ji buvo gimusi 1826 metais ir keista aplinkybių pyne mane, mažą vaiką, kai imdavo ręsti įvairias istorijas, suvesdindavo į artimą pažintį su aštuonioliktuoju amžiumi, nes ji buvo duktė mano senelio, kuris lankė Voltaire'ą Fernejy. Ji išvydo šį pasaulį, kai tam jau buvo 72 metai amžiaus.
Skaityti daugiau...
 
Likimas PDF Spausdinti El. paštas

Jau jokie smūgiai palaužti, užburti
Manęs negali. Turiu aiškų kelią:

Mano kelias — gyventi, kentėti ir kurti,

Tvirtai tikėti į kūrybos galią.
 

Vakar man degė šviesiaisiais žibintais

Aušros ir širdį virkdė man meilė.

Šiandien man kelias krauju pramintas,

Liūdnas ir didis kaip vakaro saulė.
 
 
Girdžiu nutylantį laikrodį vėlų,

Siela — vėversys nulėks į tą tylą.

Padėk gi, Dieve, tam vėversėliui,

Lai lengvai lekia, aukštai pakyla.
 

Vertė J. Kėkštas


 
MŪSŲ MUZIKINIO GYVENIMO RAIDA IR JOS ĮNAŠAS TARPTAUTINĖN MUZIKON PDF Spausdinti El. paštas
Ši tema yra nepaprastai plati. Pirmiausia laiko atžvilgiu galime ją gvildenti išeivijos laikotarpyje, kadangi jis mus labiausiai suartina su visu pasauliu ir teikia . daug naujų galimybių, kurių neturėjome nepriklausomoje Lietuvoje. Bet galime peržvelgti iš esmės visa, ką esame sukūrę, ir tuo būdu esminiai galėsime suvokti mūsų pozityvias vertybes, kurios, mūsų manymu, turėtų tarptautinės reikšmės.

Temos platumas reikalauja išsamių studijų, kurių atlikti neleido nei laiko taupumas, nei abejotinos galimybės rankioti reikalingą medžiagą, nei pagaliau siauri referato rėmai, kurio tikslas daugiau informacinio pobūdžio — supažindinti su pasiektais muzikiniais laimėjimais.

Pati tema turi ryškiai skirtingas dvi dalis. Pirmoji liečia mūsų muzikinio gyvenimo raidą, antroji — mūsų muzikinio gyvenimo įnašą tarptautinėn muzikon. Aišku, tik susipažinus su muzikinio gyvenimo raida, galėsime susidaryti vaizdą, kiek tas gyvenimas reikšmingas tarptautiniu požvilgiu.

Pačioje pradžioje mes turime išryškinti du skirtingus muzikinio gyvenimo bruožus: kuriamąjį arba kompozicinį ir atkuriamąjį arba interpretacinį. Šiedu bruožai visą mūsų muzikinį gyvenimą skirsto į atskiras, labai skirtingas sritis, kurios nevisada eina greta viena kitos, nevisada kilimas vienos reiškia žydėjimą antros, arba kritimas vienos nebūtinai sutampa su nusileidimu kitos.

Pirmasis kuriamasis momentas liečia pačią kūrybą, veikalus. Jis yra pastovesnis, pozityvesnis, labiau visiems prieinamas. Laiko atžvilgiu jis gali būti ilgaamžis, jei mes jį tokiu padaryti sugebėsime. Atkuriamasis momentas liečia veikalų atlikimą, jų gyvenimą,. Jis aiškiai ribojamas laiko ir asmens. Ir jo vertė subjektyvi, priklausanti paskiro menininko asmenybės.

Pasidarę šias įžangines pastabas, pamėginkime peržvelgti mūsų muzikinio gyvenimo eigą.
Skaityti daugiau...
 
GROŽVYLĖS JUOKAS PDF Spausdinti El. paštas

Pro atvirą langą vidun siūbtelia vėlybo vakaro vėsuma. Kai kur jau spinkso viena kata žvaigždė.

Tolimam padangės pakrašty, ties senuoju beržu, dar baugiai šmėkšo aiškiai raudono skliauto ruoželis.

Tėviškės sodo senos obelys budėdamos tyli, bet ta tyla kupina paslaptingos kalbos, kuri be žodžių sklinda aplinkui ir skverbiasi lig pat širdies gelmių.

— Kostai... tu toks keistas ir neramus, — vos girdimai prataria sesuo, ir jos šešėlis ties lango briauna nežymiai sujuda. — Parvažiuodavai visada linksmas ir gyvas, kaip tikras studentas... Mus visus išjudindavai... O šįkart — visai nebe tas...

— Taip. Aš šįkart — ir ne gyvas ir ne linksmas... — kažkokiu drumstu, lyg apsivėlusiu balsu šiurkščiai pertaria brolis, nė nepasisukdamas į jos pusę — jo žvilgsnis tartum prigijęs prie to mažo padangės ruoželio, kur ties beržu baugiai raudonuoja.

— Su manim... tu gali būti... draugiškas ir atviras..., - maldaujamas žodis, toks švelnus ir geras, paliečia jo ausį, ir jam darosi beveik gėda savo atkaklaus šiurkštumo. Ir sąmonėje lyg pamažu kažkas tirpsta ir ima šilta mintimi sruventi, rodos, kas būtų ten pūstelėjęs siaurą šilimos šuorą.

Kostas jaučia, kad Julija, vyriausioji sesuo, po mamos mirties jam, jaunėliui, pagrandukui — kaip tikra motina. Su ja viską galima kalbėti, net ir apie savo silpnybes ar nuodėmes.

Skaityti daugiau...
 
<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 5 6 Sekantis > Pabaiga >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai