Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
25 spal.-lapkr.


Reikalauja lietuvių kalbos JAV mokyklose PDF Spausdinti El. paštas
„Keleivis paduoda šitokią vertą dėmesio žinią: „Worcesterio mokyklų superintendantas Power jieško lietuvių kalbos mokytojo vietos aukštajai (turbūt aukštesniajai? Red.) prekybos mokyklai. Pagal Massachusetts valstijos išleistą įstatymą, lietuvių kalba turi būti dėstoma aukštosiose mokyklose, jei 25 mokyklas lankančių vaikų tėvai to reikalauja. Worcesterio jau 29 lietuvių šeimos prašė įvesti lietuvių kalbą į dėstomų dalykų skaičių“. Konstatuodami šį džiugų faktą, norėtume paklausti, ar kitur panašių žingsnių negalima padaryti?
 
TORONTO — KANADOS LIETUVIŲ CENTRAS PDF Spausdinti El. paštas
Baigę darbo sutartis miškuose ir kasyklose, buvę lietuviai tremtiniai daugiausiai spiečiasi Toronto mieste, nes čia lengviau gauti butą ir darbą. Skaitoma, kad buvusių tremtinių Toronte jau bus apie 4 000, ir jų skaičius vis didėja. Kai kurie čia jau steigia savo krautuves ir įmones. Pernai susiorganizavę lietuviai studentai aktyviai dalyvauja Toronto universiteto studentų klubo veikloje. Dažnai Toronte būna ir kultūrinių pramogų. Rugsėjo 4—5 d. įvyko Kanados Lietuvių Sąjungos suvažiavimas, kuris išrinko naują centrinę valdybą. Lietuviams nemaža džiaugsmo suteikė ir pasisekimas lietuvių skyriaus Kanados tautinėje parodoje. Apie tai „Nepriklausoma Lietuva“ šitaip rašo:
Skaityti daugiau...
 
Lietuvių dramos teatras Amerikoj PDF Spausdinti El. paštas
Chicagoj jau dabar tremtinių daugiau negu kadaise lietuviais gausiausioje Hanau stovykloje. Nenuostabu, kad tremtiniai su savo pastangomis įsijungia į chorą aktyvių meno kolektyvų, kurie čia veikia nuo seno. Šiuo metu išsikristalizavusios darbą pradėjo dvi grupės. Pirmąją sudaro „Atžalyno“ lietuviai vaidintojai, kurie J. Blekaičio vadovaujami su pastiprintu sąstatu ruošia tik du kartu Vokietijoj tespėtas suvaidinti V. Adomėno „Svetimas Plunksnas“ — gyvą teatrališką farsą. Kitą grupę sudaro St. Pilkos vadovaujami daugiau ar mažiau aktoriai profesionalai. Čia randame scenos veteraną P. Macį, kauniškį A. Brinką, šiaulietę Petro-kaitę, S. Kielaitę, K. Oželį ir kitus daugiau ar mažiau girdėtus vardus. Šis kolektyvas ruošiasi pastatyti J. Grušo „Tėvą“ (ankščiau St. Pilka buvo pastatęs S. Čiurlionienės „Aušros Sūnus“). Chicagoj apsistojo ir G. Velička, kuris, manoma, taip pat ką nors pradės ir tėvynės vaizdus atkurs tautiniais drabužiais.
Skaityti daugiau...
 
Lietuvių kompozitoriai per vokiečių radiją PDF Spausdinti El. paštas
Žinomas mūsų smuikininkas Iz. Vasyliūnas, prieš išvykdamas iš Europos ir kurį laiką gyvendamas emigracinėj Grohno stovykloj, kun. Šarkos rūpesčiu ir pastangomis atliko nemažos svarbos kultūrinį darbą. Būtent, š. m. rugsėjo 21 d. Iz. Vasyliūnas Bremeno radiofone smuiku su fortepionu įgrojo į elekromagnetines juostas visą eilę žymesniųjų kompozitorių kūrinių — V. K. Banaičio sonatą d-moll, St. Gruodžio sonatą d-moll, A. Račiūno „Nesileisk, saulele“ ir „Rymojo mergelė“, J. Gaidelio „Verpėją“ ir tremty sukurtas kompozicijas „Be tėvynės“ ir „Lietuvišką šokį“, V. Jakubėno „Melodiją“ ir B. Budriūno „Raudą“.

Bremeno radiofono muzikos skyriaus vadovybė pareiškė pasitenkinimo, įsigijusi vertingų muzikos kūrinių transliacijoms. Suprantama, kad ir mes negalime nesidžiaugti Iz. Vasyliūno atliktu darbu.
 
Dailininkas Petras Kiaulėnas PDF Spausdinti El. paštas
M E N A S

Lietuvių menininkų tarpe Petras Kiaulėnas — vienintelis, kuris sėkmingai veikia dviejose labai skirtingose meno šakose: tapyboj ir architektūroj. Pastarojoj jis dar neturėjo progos pilnai pasireišti, bet tapyboj jis jau yra užsikariavęs garbingą vietą XX a. Paryžiaus modernistų tarpe. Tai įrodo ne taip seniai pasirodžiusi jo monografija, kurią yra parašęs prancūzų meno kritikas Maurice Scherer (Petras Kiaulėnas, Tuebingen, Patria.).

Kadangi minėto leidinio įžanga parašyta rimto meno kritiko ir nagrinėja bei apibūdina ne tik P. Kiaulėno kūrybą, bet apskritai liečia moderninio meno problemas, todėl pravartu apie tai painformuoti mūsų visuomenę, kuriai meno klausimai bent kiek rūpi.
Skaityti daugiau...
 
<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 5 6 7 Sekantis > Pabaiga >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai