Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
25 spal.-lapkr.


Atmestoji išmalda PDF Spausdinti El. paštas
R E L I G I J A

Duoti išmaldą, sušelpiant neturtingąjį brolį, yra vienas iš pagrindinių artimo meilės darbų. Paskutiniajame Teisme Kristus klaus mūsų, ar mes pavalgydinome išalkusį j į, ar pagirdėme ištroškusį j į, ar pridengėme nuskurusįjį. Žmonės, kurie išmaldos neduoda, gali išvarinėti velnius, gali daryti stebuklų (plg. Mat. 7, 22), tačiau kadangi jie neturi meilės, jie yra tarsi „žvangantis varis“ (1 Kor. 13, 1), ir jiems Kristus tars aną lemtingą dieną: „Aš niekuomet jūsų nepažinau; atstokite nuo manęs, jūs piktadariai“ (Mat. 7, 23). Amžinąjį žmogaus likimą nulems ne jo padarytos religinės nepaprastybės — velnių išvarinėj imas, stebuklai, pranašystės, kalbų dovana, bet iš Dievo meilės kilusi ir darbais vykdoma artimo meilė. Išmalda yra pagrindinė ir aiškiausia šios artimo meilės apraiška. Štai, kodėl Bažnyčia nuo pat seniausių laikų išmaldą yra skelbusi, net statydama ją aukščiau už kitas krikščionies dorybes. Atkreipk dėmesio į išmaldos didybę, sako šv. Jonas Chrizostomas; jokia dorybė su ja negali susilyginti. Kristus nepasakė: ar saugojai dėl manęs mergystę. To nepasakė. Bet: buvau alkanas, ir mane pavalgydinote. Kilni yra mergystė ir kilnus yra pasninkas ir kitos dorybės, bet vis dėlto žemesnės už išmaldą“ (Homilia in elemos. Migne P. G. 64).
Skaityti daugiau...
 
P. TARULIO „ŽIRGELIAI PADEBESIAIS“ PDF Spausdinti El. paštas
Petr. Tarulis, ŽIRGELIAI PADEBESIAIS. Apysakos. „Sudavijos“ leid. 1948 m. 148 psl. Viršelis A. Šepečio.

Po ilgos pertraukos vėl mūsų literatūroje pasirodžiusio P. Tarulio naujame rinkiny randame keturis pasakojimus, kuriuos autorius pavadino apysakomis. Bet iš tikro tai nevisai tikslus jų aptarimas. Pirmasis pasakojimas „Žirgeliai padebesiais“, kurio vardu ir visas rinkinys pavadintas, nėra ne tik apysaka, bet nė novelė. Tai tik eilė savo tarpe visai maža ryšio teturinčių atsiminimų pobūdžio epizodų: „Mažajame burtininke“ pasakojama apie autoriaus vaikystės draugą kaimyno piemenį Gabriuką, „Sidabriniame laikrody“ — kaip Gabriuką buvo įtarę laikrodį pavogus (atskirai paėmus, tai būtų nedidelė novelė), „Paveiksle po stiklu“ autoriaus nuotaikos, kai jam reikėjo vykti į miestą mokytis, ir „Motušės pyragas“ — autoriaus kelionės „karetka“ įspūdžiai.
Skaityti daugiau...
 
K. BRADŪNO „APEIGŲ“ LYRIKA PDF Spausdinti El. paštas

Gimtojoj žemėj vokiečių okupacijos metais išleistus du Kazio Bradūno lyrikos rinkinius — „Vilniaus Varpus“ ir „Pėdas Arimuose“ — mažai kas tematė. Plačiau su Bradūno poezija žmonės tegavo susipažinti tik tremty. Pirmu Vokietijoj išleistu jo rinkiniu buvo „Svetimoji Duona“, kurią tremtiniai greit išgrobstė ir už kurią poetas buvo apdovanotas viena 1946 metų literatūros premijų (Liet. Raud. Kryžiaus).

1947 m. K. Bradūnas iš lyrikos pasuko į epą ir sukūrė „Maro“ poemą. Remdamasis žmonių lūpose užsilikusiais prisiminimais, jis kūriny vaizduoja XVIII amž. pradžios didįjį marą, kuris nušlavė Lietuvos gyventojus ir laukus nusėjo kapais kapeliais. Anas juodasis maras Bradūno sąmonėje, atrodo, susisiejo su dabar Lietuvoj siaučiančiu raudonuoju bolševikiniu maru. Poetas atskirais ano juodojo maro epizodais, susietais su metu laikais, su gamtos gaivalais ir Lietuvos peizažu, pavaizdavo ne tiek pačio maro plastinius paveikslus, kiek šiurpią klaikią maro nuotaiką. Todėl poema išėjo ne grynai epinė, bet vidurys tarp epo ir lyrikos — didelė baladė.

Skaityti daugiau...
 
NAUJASIS PSALMYNAS PDF Spausdinti El. paštas

K N Y G Ų   V E R T I N I M A I

(Psalmių knyga. Vertimas lotynų kalbon iš pirmykščių tekstų, parūpintas Biblinio Popiežiaus Instituto profesorių ir vertimas lietuvių kalbon su paaiškinimais. Parūpino Dr. Juozapas SKVIRECKAS, Kauno Arkivyskupas. LUX, Stuttgart 1949 m. in 12°, 522 p.)

Pasirodžius 1945 metais naujajam lotyniškajam psalmių vertimui, mes, atrodo, būsime viena iš pirmųjų tautų, kuri iš naujo psalmes išsivertė. Tai didelis įvykis religinėje mūsų literatūroje, tuo didesnis, kad tai įstengėme atlikti tremtyje, kur ir leidėjai yra nestiprūs ir skaitytojai negausūs. Po Naujojo Testamento ir Popiežių enciklikų Psalmynas yra vienas iš vertingiausių LUX leidinių. Kadangi šis Psalmynas patiekia lietuviškajai visuomenei abu naujus tekstus — lotyniškąjį ir lietuviškąjį, — tad apie juos abu ir teks mums kalbėti, padarius pradžioje keletą bendrų pastabų apie pačias psalmes.
Skaityti daugiau...
 
DU SONETAI PDF Spausdinti El. paštas
PIRMAS

Melsvam virpėjime
išgeso snaigės.
Dabar — apsvaigęs
aš nuo žydėjimo.
 

Kiekvieną lapą,
taurelę gilią,
saulė pripylė
spalvų ir kvapo.

Bet nei lelijos,
nei mirtų kekės
gražiai nusvirę,

nebus kaip jos akys —
nei tokios mėlynos,
nei tokios tyros.

Skaityti daugiau...
 
<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 5 6 7 Sekantis > Pabaiga >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai