Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
25 spal.-lapkr.


Argentinos lietuvių kultūrinė veikla PDF Spausdinti El. paštas
Į V Y K I A I   I R   Ž M O N Ė S

Argentinos lietuvių kolonija vis aktyviau reiškiasi savo kultūrine veikla. Jos centras yra Buenos Aires Avellaneda, kur išeina mėnesinis žurnalas „Laikas“ (20 psl.). Negalėdami apžvelgti visos veiklos, čia norime pažymėti bent kelius momentus.

Vienas tokių yra literatūros ir poezijos vakarai. Jiems nemaža energijos paskiria jautrios sielos žymus pamokslininkas kun. A. Grauslys. Jis didelį dėmesį skiria prancūziškai rašiusiam lietuvių poetui O. V. Milašiui, nuo kurio mirties šiemet yra sukakę 10 metų ir kurio kūryba ir asmeniu pasaulis vis labiau ima domėtis. Kun. A. Grauslys tam poetui geriau pažinti yra suruošęs net du vakaru. Jis taip pat yra suėjęs į draugystę su O. Milašiaus draugu Lysandro Z. D. Galtier, kuris šiuo momentu verčia mūsų poeto kūrinius į ispanų kalbą (seniau į ispanų kalbą tebuvo išversta tik viena O. Milašiaus misterija „Miguel Manara“). Literatūrinei veiklai judinti Avellanedoj yra įsteigta Literatūros ir meno mylėtojų draugija, kuri taip pat nešioja O. Milašiaus vardą. Jos posėdžiuose svarstomi klausimai ir skaitomi referatai, kurie platesnei publikai yra sunkiau prieinami.
Skaityti daugiau...
 
„AIDAI“ NESUSTODAMI EIS TOLIAU PDF Spausdinti El. paštas

Savo skaitytojams ir bičiuliams turime pranešti, kad „Aidų“,globą ir leidimą su šiuo numeriu perima Šv. Kazimiero Provincijos Pranciškonai, kurie, vadovaujami provincijolo T. J. Vaškio, per trumpą laiką nuo įsikūrimo JAV yra parodę didelį veiklumą. Ketindami apie naują „Aidų“ leidėją plačiau savo skaitytojus painformuoti kitą kartą čia norime pranešti, kad mūsų žurnalo dar vienas N-ris (26) išeis Europoje, o nuo Naujų Metų „Aidai“ jau eis JAV, ir juos redaguos mūsų žinomas rašytojas A. Vaičiulaitis, padedamas redakcinės kolegijos. Norėdami, kad mūsų žurnalas būtų prieinamas visiems pasaulio lietuviams, kuriems yra brangi lietuviškai krikščioniška kultūra, naujieji „Aidų“ leidėjai rado galimu žymiai nupiginti žurnalo prenumeratą (žiūr. plačiau paskutiniame viršelio puslapy). Ryšium su tuo tie „Aidų“ prenumeratoriai, kurie jau yra įmokėję pinigus, gaus žurnalą ilgesnį laiką, nes nuo šiol vienas „Aidų“ numeris JAV teskaitomas 50 centų, o kituose kraštuose 55 centai pagal atitinkamą valiutą.


Pranešdami visa tai savo skaitytojams ir bičiuliams, kviečiame juos paskatinti savo pažįstamus tuojau užsiprenumeruoti „Aidus“ pas vietos platintojus arba tiesiog pasiunčiant pinigus naujai administracijai: „Aidai“ Franciscan Monastery, Kennebunk Port, Maine, U.S.A.

 
„DRAUGUI“ 40 METŲ PDF Spausdinti El. paštas
Chicagoj leidžiamas lietuvių katalikų dienraštis „Draugas“ rugsėjo mėn. minėjo savo 40 metų veiklos sukaktį. Jis pradėjo eiti Wilkes-Barre, Pa. savaitraščiu. 1916 m. jis tapo dienraščiu. Nuo 1918 m. jį perėmė leisti Tėvai Marijonai, kurie juo tebesirūpina iki šiol. Nuo 1927 m. „Draugą“ redaguoja L. Šimutis. Pradėjus laikrašty gausiau bendradarbiauti tremtiniams ir į redakciją atėjus mūsų bičiuliui kun. Dr. Prunskiui, „Draugas“ dar labiau sustiprėjo ir pagyvėjo. Šiandien Amerikos lietuvių spaudoj jis užima pirmaujančią, vietą ir yra vienintelis lietuvių katalikų dienraštis pasauly. Sunkiame ir nedėkingame dienraštinės spaudos darbe „Draugo“ kolegoms redaktoriams ir visiems kitiems jo darbininkams linkime geriausios sėkmės.
 
LIETUVIŲ PARODA AUGUSTDORFE PDF Spausdinti El. paštas
Š. m. rugsėjo 8 d. tautinės šventės proga Augustdorfo stovykloj buvo suruošta dviejų dailininkų — J. Pautieniaus ir Tričio — paroda, kuri susilaukė netikėto pasisekimo. Per 4 dienas parodą aplankė 800 žmonių. Apie 90% lankytojų buvo svetimtaučai, nes mūsų tautiečių minimoj stoykloj nedaug.

Vokiečių spauda prieš parodos atidarymą informavo savo skaitytojus, o parodai besibaigiant, Westfalijos dienraštis „Freie Presse“ šiltais žodžiais atsiliepė apie dailininkų darbus, drauge primindama dabartinę Lietuvos tragediją. Iš tos parodos vieną J. Pautieno paveikslo nuotrauką spausdiname šiame numery.
 
KNYGŲ NAUJIENOS PDF Spausdinti El. paštas
1. Neseniai latviškai išėjo Vinco Ramono „KRYŽIŲ“ romano I pusė. Ją išvertė Emil Skujenieks, mums gerai pažįstamas iš Nepriklausomybės laikų. Su dideliu nuoširdumu ir atsidėjimu jis yra išvertęs į latvių kalbą mūsų pačius geriausius veikalus. Būdamas mūsų Rašytojų Draugijos narys, jis ir tremtyje sielojosi, kaip praturtinti latvių literatūrą lietuvių veikalais. Radęs įdomesnį, aktualesnį ir literatūriškai geresnį kūrinį, jis su visu atsidėjimu jį išvertė ir paskelbė latvių visuomenei. Vinco Ramono knygos metrika latviškai atrodo šitaip: Vincs Ramons, KRUSTI, romans nuo lietuviu valodas 2. izdevuma tulkojis Emils Skujenieks, trimda, 1949, Arvida Sėlzemnieka apgads, 160 p. Antroji kryžių pusė kaip antras tomas pasirodys lapkričio mėn. Malonu, kad šiuo sunkiu laiku E. Skujenieks galėjo knygą taip gražiai — papuoštą gražiu lietuviško stiliaus viršeliu — išleisti ir šitaip tremtyje atnaujinti literatūrinį bendradarbiavimą, kuris tarp abiejų broliškų tautų buvo prasidėjęs laisvose tėvynėse. Būtų gražu, kad koks nors lietuvis rašytojas išverstų bent. vieną gerųjų latvių knygų, išėjusių tremtyje.

2. Taip pat šiomis dienomis išėjo gana stambi (112 psl.) dail J. Dobkevičiūtės — Paukštienės iliustruota Vinco Joniko lyrikos knyga „PAKELEIVIAI“. Ją išleido „Ventos“ leidykla. Apie šią knygą ketiname plačiau pasisakyti ateinančiame „Aidų“ N-ryje.
 
<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 5 6 7 Sekantis > Pabaiga >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai