Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
1 sausis


VERTINGŲ LOBIŲ PASAULIO KŪRĖJAS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Pranas Gaida   
Septyniasdešimt metų kunigui Stasiui Ylai
1978 m. sausio 5 d. sulaukė 70 metų amžiaus kun. Stasys Yla, pradėjęs savo žingsnius Luciūnų k., Ukmergės apskr. Šiuo metu jis gyvena Putname, Conn., kaip N. Pr. Marijos seserų vienuolijos centrinio namo kapelionas, netoli savo rankomis pastatytos akmeninės Mindaugo pilies. Statė jis ją, ieškodamas atvangos nuo intelektualinio darbo bei įtampos, kuri grėsė jo pusiausvyrai. Toji pilis yra tarytum jo gyvenimo simbolis, kuriame atsispindi ištisi septyni dešimtmečiai. Per tuos metus krovė jis ne granito akmenis, bet statė dvasinius rūmus, kurių lobiais galėtų naudotis visa tauta ir net žmonija. Jei sudėtume visus kun. St. Ylos darbus į vieną vietą, išvystume daug didesnį vaizdą nei Mindaugo pilis.

Naujo tipo kunigas
Su kun. St. Ylos atėjimu į nepriklausomos Lietuvos visuomenę yra susijęs naujo kunigo tipo išryškėjimas. Lietuvos kunigija, augusi ir išsimokslinusi caro laikų Lietuvoje, buvo rusų ir lenkų kultūros įtakoje. Toji tradicija vyravo net ir nepriklausomos Lietuvos kunigų seminarijose, ypač pradžioje.
Skaityti daugiau...
 
Viršeliai PDF Spausdinti El. paštas
 
Turinys PDF Spausdinti El. paštas
1977 metai ............................................................................................................................ 1
Vladas Šlaitas — Eilėraščiai ............................................................................................. 18
Viktorija Skrupskelytė — Alfonso Nykos - Niliūno "Vyno stebuklas" ......................... 20
Vytautas Vaitiekūnas — Tarptautinė politika 1977 metais ............................................. 25

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
Leonardas Andriekus — Žvilgsnis į III Mokslo ir kūrybos simpoziumą ......................... 38
Kun. Pranas Gaida — Vertingų lobių pasaulio kūrėjas (kun. Stasys Yla) ....................... 46
Saulė Jautokaitė — Lietuvių menininkių darbų paroda Chicagoje .................................. 47
Mūsų buityje ........................................................................................................................ 48

Šis numeris iliustruotas pabaltiečių dailininkų parodos New Yorke kūrinių nuotraukomis. Viršelių 1 psl. — Adele Ulm Augustas: The little Stranger (marmuras), J. Rumpeters nuotr. Viršelių 4 psl. — Voldemars Avens: Durys (aliejus), B. Rozitis nuotr. Tekste Vilniaus vaizdas (17 psl.), V. Igno vinjetės (18 - 19 psl.), Ž. Mikšio ekslibrisas (27 psl.) ir kun. Stasio Ylos, Alfonso Nykos - Niliūno, Icchoko Mero, III Mokslo ir kūrybos simpoziumo nuotraukos.
Skaityti daugiau...
 
TARPTAUTINĖ POLITIKA 1977 PDF Spausdinti El. paštas
Parašė VYTAUTAS VAITIEKŪNAS   
I
Kiekvienas vyriausybės pasikeitimas sukelia arba naujų vilčių, arba naujų rūpesčių. Demokrato Jimmy Carterio išrinkimas Jungtinių Valstybių prezidentu siejosi su naujomis viltimis. Savo inauguracijos žodyje naujasis prezidentas pažadėjo atnaujinti Jungtinių Valstybių įsipareigojimus pagrindiniams (moralės) principams; nebūti abejingas niekieno laisvės sunaikinimui; jungtis į bendras pastangas teisingam, taikingam ir humaniškam pasauliui kurti. Po aštuonerius metus trukusios "Realpolitik" tvankos tai buvo tarsi gaivaus vėjo gūsis. Juoba, kad prezidento pažadus čia pat sekė atitinkami veiksmai: Baltuosiuose rūmuose jis priėmė sovietų kalintą disidentą Bukovskį, savo laišku atsakė disidento akademiko Sacharovo laišką. Sie prezidento Carterio gestai atrodė ypač reikšmingi palyginus su jo pirmtako prezidento Fordo atsisakymu priimti iš Sovietų Sąjungos ištremtąjį rašytoją Solženicyną.

Tačiau tokie ir tolygūs prezidento Carterio gestai dar nebūtinai reiškia JAV užsienio politikos krypties posūkį. Kaip netrukus paaiškėjo, tie prezidento gestai, jo dėmesys žmogaus teisėms yra ne kas kita, kaip tik naujomis patrauklesnėmis spalvomis nuspalvinimas Kissingerio varytos dė-tente politikos, visai nė negalvojant jos keisti iš esmės.
Skaityti daugiau...
 
1977 METAI PDF Spausdinti El. paštas

Išeivių Lietuvos "pasaulėjimas"
Kadangi išeivių Lietuvos didžiuma susitelkusi Šiaurės Amerikoje, kur platesniu mastu koncentruojasi ir visokeriopas reiškimasis, tai ir šioj įprastinėj metų apžvalgoj daugiausia dėmesio tenka šio žemyno lietuvių gyvenimui. Tai galbūt vienašališka, bet sunkiai išvengiama: iš tolo sunku sekti ir įvertinti, kas kitur vyksta. Šitaip teisindamiesi (tad ir savo kaltę — bent iš dalies — išpažindami), nepamirštame, kad išeivinis bendruomeniškumas nuo pat pradžių buvo siejamas su "pasauliškumu": ne tik Pasaulio lietuvių bendruomenę sukūrėme, bet ir daugelis kitų organizacijų yra "pasaulinės". Tačiau faktiškai ryšys tarp atskirų žemynų išeivių dažnai liko tik formalus dėl didelių atstumų. Tiesa, pastaraisiais metais tas ryšys ima darytis glaudesnis — konkretėja. Tad šį kartą ir pabrėžiame šį ryšį kaip išskirtinį pereitų metų bruožą. Kas buvo jau anksčiau pradėta, tas pereitais metais itin įsitvirtino.

Glaudėja ryšys su Europa. Jau ne vienas mūsų jaunimo ansamblis lankėsi Europoje — pernai tolimosios Los Angeles "Spindulys". Lankėsi ir dainininkai (pernai dvi jų), "atsilyginimui" du europiečiai dainininkai buvo pakviesti koncertams į JAV ir Kanadą. Lietuviškųjų studijų savaitėj dalyvavo iš JAV du paskaitininkai. Svarbiausia: Vasario 16 gimnazija susilaukia iš Š. Amerikos nebe tik finansinės paramos, bet ir mokytojų bei mokinių. Pastarieji yra parama gimnazijai, bemažėjant mokinių skaičiui. Bet, antra vertus, tuo būdu Vasario 16 gimnazija pradeda pasitarnauti ir kitų kraštų jaunimui.
Skaityti daugiau...
 
<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 Sekantis > Pabaiga >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai