Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
1 sausis


MŪSŲ BUITYJE PDF Spausdinti El. paštas
L i t e r a t ū r a . — Lietuvių rašytojų draugijos Lietuvos nepriklausomybės 60-čiui paminėti 1,000 dol. premija už poeziją, kurios mecenatas yra Klemensas Galiūnas, visais vertinimo komisijos balsais paskirta Bernardui Brazdžioniui. Vertinimo komisiją sudarė Leonardas Andrie-kus, pirm., Leonardas Žitkevičius, sekr., ir nariai — Henrikas Kačinskas, Nelė Mazalaitė-Gabienė ir Stepas Zobarskas. Komisijos posėdis įvyko 1978 sausio 14 Kultūros židinyje, New Yorke. Komisija vadovavosi konkurso sąlygomis, kurių pirmasis punktas yra toks: Premiją gali gauti tik gyvas ir laisvajame pasaulyje gyvenąs poetas, kuris savo iškilia poetine kūryba labiausiai gaivino, įkvėpė ir stiprino lietuvių tautą vienu ar kitu metu nuo 1918 iki 1978.

Anatolijui Kairiui sausio 7 paskirta "Draugo" romano konkurso 1,000 dol. premija už romaną rankraštyje "Po Damoklo kardu", pasirašytu Pelėdos slapyvardžiu. Vertinimo komisijoje buvo: Povilas Gaučys, pirm., Dalia Kučėnienė, sekr., nariai — Pranas Razminas, Juozas Toliušis, Česlovas Grincevičius. Premijos mecenatai: Ada ir Andrius Skučai iš Lake Worth, Fla. Anatolijus Kairys yra iškilęs scenos veikalais literatūroje ir krupščiu darbu organizacinėje kultūrinėje veikloje. Premija bus įteikta š. m. balandžio 23 d. Jaunimo centre, Cicagoje.

Marijai Tūbelytei "Dirvos" novelės premija (600 dol.) sausio 29 iškilmingai įteikta Lietuvių tautiniuose namuose, Los Angeles, Cal. Laureatę apibūdino Jurgis Gliaudą. Premiją įteikė mecenatas Simas Kašelionis. Įteikimo iškilmę ruošė ALT sąjungos Los Angeles skyriaus valdyba.

Kazimierui Barėnui praėjusiais metais gruodžio 30 suėjo 70 m. amžiaus. Rašytojas gyvena Anglijoje ir aktyviai reiškiasi literatūroje.
Skaityti daugiau...
 
AIDŲ RĖMĖJAI PDF Spausdinti El. paštas
M e c e n a t a i: 200 dol.: Viktoras Stankus, D.D.C., Cleveland, OH.; po 100 dol.: P. A. Raulinaitis, Burbank, CA.; prel. Jonas A. Kučingis, Los Angeles, CA.; kun. dr. Pr. Ragažinskas, Central, NM.; Jurgis Jakaitis, Schlieren, Switzerland; po 50 dol.: kun. Kęstutis Balčys, Amsterdam, NY.; Pranas Bagdas, M.D., Douglaston, NY.; Vincas Ramonas, Chicago, IL.; Antanas Razma, M.D., Joliet, IL.; Mindaugas, Austė Vygantai, Winnetka, IL.; po 40 dol.: Romas G. Šatai, Huntsville, ALA.; Albertas Valys, Detroit, ML; po 30 dol.: J. J. Ardys, Bloomington, IL.; K. Brencius, Chicago, IL.; J. Vidmantas, Elizabeth, NJ.; kun. dr. Ig. Urbonas, Gary, IN.; Ig. Skrupskelis, Columbia, SC; dr. J. Sungaila, Toronto, Ont, Canada.
Skaityti daugiau...
 
LIETUVIŲ MENININKIŲ DARBŲ PARODA CHICAGOJE PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Saulė Jautokaitė   
Praeitų metų įvykusio Mokslo ir kūrybos simpoziumo proga Jaunimo centro Čiurlionio galerijoje lapkričio 18 d. buvo atidaryta Amerikos lietuvių menininkių darbų paroda. Šioj meno parodoj mažiausia su dviem kūriniais dalyvavo šios dailininkės: Vanda Aleknienė, Marija Ambrazaitienė, Dalia Ancevičienė, Rasa Arbaitė, Vanda Balukienė, Nijolė Banienė, Teresė Idzelytė-Beržins-kienė, Vilija Aleksandra Eivaitė, Marytė Meškauskaitė-Gaižutienė, Regina Matuzonytė-Ingelevičienė, Regina Jautokaitė, Ina Skardytė-Kozel, Vida Krištolaitytė, Eleonora Marčiulionienė, Donna Rhae Marder, Janina Marks, Sesuo Mercedes, Ina Nenor-tienė, Nijolė Vedegytė-Palubins-kienė, Jadvyga Paukštienė, Ilona Avi-žienytė-Peterienė, Marija Petrauskaitė, Eugenija Rastonienė, Stasė Smalinskienė, Zita Sodeikienė, Vida Stankienė, Magdalena Stankūnienė, Marytė Strasevičiūtė, Ada Sutkuvienė, Irena Šimkienė, Elena Ur-baitytė, Henrieta Vepštienė, Giedrė Žumbakienė. Savo darbų skaidrėmis dalyvavo dailininkės —Vlada Stančikaitė-Abraitienė, Aleksandra Kašu-bienė, Elena Kepalaitė, Kristina Montvidas Kutkus, ir Giedrė M. Montvila — visos iš tolimesnių Amerikos vietovių. Šių menininkių ir taip pat tų, kurios parodoje su savo kūriniais dalyvavo, darbų skaidrės buvo rodomos ekrane po parodos atidarymo.
Skaityti daugiau...
 
<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 Sekantis > Pabaiga >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai