Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
5 gegužė


ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
COM MENTATION ES BALTICAE.
VI-VII. 1958-59 Bonn. 1959. Verlag der Baltischer Forschungsinstitut. Iš lietuvių šiame numeryje rašo K. J. Čeginskas, Juozas Jakštas, Povilas Rėklaitis.
KNOW THYSELF. A Theory of the Spirit and a System of Man's Psychical Powers. By A. Grabauskas. Nottingham, 1959. 71 p.
KNYGŲ LENTYNA, Nr. 1,2. 1960. Lietuvių Bibliografinės Tarnybos, leidinys.
Katalikų Katekizmas. Iš vokiečių kalbos vertė kun. Pranas Manelis. Išleista Romoje 1960 m., 266 p., tiražas 5000 egz. Veikalas populiarus —vartojamas visose Vokietijos vyskupijose.
Juozas Masilionis Lietuvių literatu, ra, III dalis, poaušrio laikotarpis, išleido Čikagos Augštesnioji Lituanistikos Mokykla 1959 m. Iliustracijos A. Kurausko, 412 p.
Romualdas Kisielius: PIRMOJI SĖJA (eilėraščiai). Išleido "Pašvaistė" Niujorke, 1960 m. Viršelis ir iliustracijos Jinos Totilaitės. 50 pusi., kaina 150 dol. Gaunama pas autorių — 1722 Grove St., Brooklyn 37, N. Y.
Antonianum. Išleista šv. Antano pranciškonų gimnazijos pirmajai abiturientų laidai prisiminti. Didelio formato 24 pusi. Gausiai iliustruota.

 
V.K.JONYNO VITRAŽAI LIET. PRANCIŠKONŲ VIENUOLYNE, BROOKLYNE PDF Spausdinti El. paštas
Parašė P. Jurkus   

V. K. Jonynas savo studijoje

Brooklyno lietuvių pranciškonų vienuolyno koplyčioje praeitų metų rudenį baigti dėti vitražai. Dabar vidurdienio saulėje koplyčia gauna minkštą apšvietimą, o patys vitražai savo žėrėjimu atrodo kaip turtingi paveikslai. Naktį, kai dega koplyčioje šviesos, jie savo spalvom žėruoja ir gatvės praeiviui.
Viso yra 8 vitražiniai langai. Koplyčios gale už didžiojo altoriaus 5 langai sudaro vieną junginį. Centriniame, didžiausiame, — Kristaus veidas, kairėje — Šiluvos Marija,, 'dešinėje — šv. Kazimieras. Iš abiejų pusių šonus užsklendžia siauresni langai, kurių piešinys — angelas — pasikartoja.
Koplyčios dešinėje, tarp didžiojo ir šoninio altoriaus, žėri Sopolingoji Dievo Motina; koplyčios gale — šv. Pranciškus ir šv. Antanas.

Vitražus suprojektavo ir išpildė dail. V.K. Jonynas, kuris turi savo studiją Jamaikoje, N.Y., ir per keletą paskutinių metų vitražais papuošė šias lietuvių bažnyčias: E. St. Louis, 111., Chicagos Marguette Park, Kennebunkporte, Me., pranciškonų vienuolyno vieną koplyčią ir nelietuvių bažnyčią Narragansett, R I.
Dailininkas pranciškonų koplyčios vitražuose sprendė dvi pagrindines problemas; 1. religinės temos traktavimą šių dienų meno sampratoje, kad jis būtų prieinamas ir išprususiam žiūrovui ir eiliniui—be didesnio meninio išsilavinimo, ir 2. kad kūrinys turėtų meninę vertę. Todėl traktavime nenutolta nuo realizmo, bet kartu gryno realizmo nėra. Jieško-ta sintezės tarp moderniojo meno polėkio ir realizmo; visos figūros stilizuotos, atitrauktos nuo žemės, tačiau visoje esmėje atrodo, kad jos ką tik žemę praėjo.

Turėdamas šį traktavimo principą, dailininkas kiekvieną kompoziciją sprendė individualiai. Vitraže pabrėžiama centrinė figūra su jai privalomais atributais. Apie ją moderniai grupuojama ornamentika, neleidžiant jai išsivystyti į savarankų vaidmenį, kurį taip mėgsta senieji vitražai. Jo ornamentika, sekant ritmą, glaudžiai atliepia pagrindinei temai ir ją paryškina.

Pagrindinis — didžiojo altoriaus vitražas, išaugęs iš dailininko idėjos, — pagrįstas lietuviškų kryžių motyvais. Į juos įkomponuota šv. Veronikos skara su Kristaus veidu. Pirmieji du kryžiai šonuose užakcentuoti, jiems atliepia dar visa eilė kitų kryžių, kurie išdėstyti fone bent keliais planais. Dominuoja Kristaus veidas. Jis liūdnas, apsuptas erškėčių vainiku. Atkreipkime dėmesį į Kristaus veido akis. Jų žvilgsnis neišsakytas, paliktos tik juodos dėmės. Ir tos tamsios akys kalba kur kas prasmingiau ir giliau, nei jos būtų detaliai išbaigtos.
Skaityti daugiau...
 
TRUBADŪRAS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Vladas Jakubėnas   
Dažnai girdime posakį, kad "istorija kartojasi"; taip pat dažnai istorikai mus įspėja, kad "istorija nesikartoja", nes tariamieji paralelizmai vyksta jau naujose sąlygose, turi kitokią raidą ir kitokią istorinę rolę.

Mūsų lietuviškos operos išeivijoje augimas turi kai ką bendro su Nepriklausomos Lietuvos muzikinio gyvenimo vaizdu pirmame dešimtmetyje po laisvės atgavimo. Lietuvos Valstybinė Opera tada greit suklestėjo, užimdama neproporcingą vietą mūsų kultūros gyvenime ir savo svoriu nustelbdama kitas muzikos gyvenimo sritis. Jos lygis taip pakilo iš pat pirmųjų sezonų. Su tuo negalėjo lygintis pirmuosius sunkius žingsnius žengiąs likusis Kauno muzikos gyvenimas. Simfoniniai koncertai, chorai, dainininkų ar solistų rečitaliai, kamerinė muzika — visa tai nuėjo į užmiršimą, vos suspėjus įsikurti. Tik daug vėliau, jau antram Nepriklausomybės dešimtmečiui įpusėjus, kitos meno sritys pradėjo vis daugiau atsigauti, įgyti daugiau reikšmės ir svorio. Tačiau jų reikšmė taip ir pasiliko žymiai mažesnė, negu kaimyninėse Latvijoje ir Estijoje. Tai gali iliustruoti kad ir tokia smulkmena: Latvijoje žymūs operos solistai vien dėl prestižo stengėsi kasmet duoti po solo rečitalį; Lietuvoje pradžioje tik V. Jonuškaitė šioje srityje pionieriškai kovojo su publikos nesidomėjimu. Vėliau tų pionierių atsirado kiek daugiau. Mūsų žymūs operos solistai turėdavo koncertiniame repertuare po 3-4 numerius, balių ar minėjimų programai užpildyti. Jų prestižui daugiau nebuvo reikalinga; užteko operinių pasirodymų ir paties operos solisto vardo.

Antrojo Nepriklausomybės dešimtmečio pradžioje gauti vyriausybės pašalpą ar gaidų leidimui, ar chorų kėlimui, ar radiofono orkestro padidinimui buvo beveik neįmanoma. Argumentas buvo: mes jau plačiai remiame meną (t.y. Valstybės Teatrą).
Skaityti daugiau...
 
P. VAIČIŪNO "PRISIKĖLIMAS" ČIKAGOS SCENOJE PDF Spausdinti El. paštas
Parašė St. Meringis   
čikagos scenos darbuotojų sąjungos dramos teatro premjera Jaunimo Centro salėje, 1960.111. 13 d.: Petro Vaičiūno 5 veiksmų komedija "Prisikėlimas". Dailininkas Jurgis šapkus, režisierius Antanas Rūkas, Kazio Ci-jūnėlio apšvietimas. Vaidino: Elena Blandytė, Julija Cijūnėlienė, Emilija Gepnerienė, Alė Koželienė, Ona Petravičiūtė, Elena Petrokaitė, Pranas Beinoras, Stasys Bernatavičius, Alfonsas Brinką, Algimantas Dikinis, Jonas Kelečius, Nikodemas Micius, Vacys Petrauskas, Edvardas Radvila ir Juozas Raudonis. Režisūros padėjėjas Pranas Beinoras.

Petro Vaičiūno komedija "Prisikėlimas" pirmą sykį iš rankraščio buvo vaidinta Kauno ir Klaipėdos valstybės teatruose; Kauno repertuare išsilaikė iki 1944 m. vasaros. Po to, maždaug po dešimtmečio, veikalą su pasisekimu statė Šiaulių valstybinis dramos teatras.

"Prisikėlimo" autorius, rečituoda-mas centrinio vaidmens lūpomis "prislėgtos dvasios, žmogaus svajonės prisikėlimą" ir panašiomis frazėmis suteikia raktą idėjai. Bandydamas iškelti menininko anuolaikiniame Lietuvos fone problemą, faktiškai tačiau šia problema tik žaidžia, jokio sprendimo nesiūlydamas. Tai tik dažnas, meno žmogui rodant simpatijas, P. Vaičiūno kūryboje tarp gyvenimo ir menininko konflikto iškėlimas.

Pagrįsta kiek naivia ekspozicija, komedija bematant virsta kunkuliuojančiu veiksmu, kurį rutulioja, be-sikeisdamos, melodraminės ir linksmos, netgi satyrinės situacijos, o įvairina bei šildo šešiolika savitų personažų.
Skaityti daugiau...
 
ASMUO IR SAMBŪRIS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Vytautas Volertas   

KO JIEŠKOME VISUOMENĖJE

Civilizuotas žmogus negali gyventi atsiskyręs nuo visuomenės. Tik žmonių aplinkoje išsiskleidžia mūsų prigimtinės dovanos. Sąmoningai mąstančiųjų artumoje gimsta noras kurti, mintyti ir savas mintis paskleisti. Ir ne tik paskleisti: jas kituose prigydyti. Kad šj tikslą lengviau pasiekus, buriamasi į grupes, organizacijas, sąjungas. Kiekvienas sambūris turi savo paskirtį: skleisti mintį, jieškoti platesnės dirvos kūrybai, kaupti medžiagines vertybes, ginti narių teises. Visuomenės veidas priklauso nuo pavienių asmenų ir nuo jų sambūrių.

čia norisi sustoti prie lietuviškos aplinkos, prie lietuviškai kalbančio ir mąstančio žmogaus ir prie jo sukurtų sambūrių tremtyje. Ko asmuo laukia iš savo visuomenės, kokiomis viltimis gyvena, ką jis grąžina bendran iždan tiesiogiai ar per savąją organizaciją?
Skaityti daugiau...
 
<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 Sekantis > Pabaiga >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai