Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
5 gegužė


ĮVYKIAI PDF Spausdinti El. paštas
* Minint Pabaltijo valstybių pavergimo dvidešimtmetį, bus ruošiamos manifestacijos ir atitinkami politiniai žygiai. Tam tikslui sudarytas garbės komitetas iš žymių amerikiečių, kurio pirmininku sutiko būti Herbertas Hooveris, buvęs JAV prezidentas. Minėto komiteto globoje iškilmes ruoš Baltijos Valstybių Laisvės Taryta. Jos pirmininkas — V. Sidzikauskas dvidešimtmečio paminėjimo reikalais gegužės pabaigoje lankėsi Europoje.

* Brooklyne, Apreiškimo parapijos patalpose veikianti Maironio lituanistinė mokykla šį pavasarį paminėjo savo dešimtmetį. Ji įsteigta 1950 m. Per tą laiką mokykla išleido apie 100 abiturientų. Ją globoja klebonas kun. Norbertas Pakalnis. Dešimtmečiui paminėti pakviestas Čiurlionio ansamblis. Koncertas įvyko Brooklyne, Muzikos Akademijos salėje. Publikos susirinko gausiai. Programa buvo įdomi, apie kurią kitame "Aidų" numeryje. Dabar Maironio vardo lituanistinę mokyklą lanko 114 mokinių. Veikia 8 klasės ir vaikų darželis.

* Balandžio 21 d. Riverside, N. J., mirė dr. Juozas Januškevičius, sulaukęs 98 metų amžiaus. Velionis per savo ilgą amžių dirbo pedagoginėje srityje—dėstė gimnazijose. Be to, jis reiškėsi spaudoje ir visuomeninėje veikloje.

* žurnalas "Lietuvių Dienos" šį pavasarį paminėjo savo gyvavimo dešimtmetį, žurnalas eina Kalifornijoje, Los Angeles mieste. Leidėjas—A. Ski-rius, vyr. red. — Bern. Brazdžionis. žurnale pasaulio lietuvių gyvenimas parodomas daugiausia iliustracijomis, žodinė medžiaga pateikiama abiem kalbom, žurnalas įdomus ir lengvai prieinamas visiems lietuviams.
Skaityti daugiau...
 
Metrika PDF Spausdinti El. paštas
Redaguoja — Antanas Vaičiulaitis
Redakcijos nariai — Leonardas Andriekus. O.F.M., Juozas Girnius, Alfonsas Nyka-Niliūnas
Meninė priežiūra — Telesforas Valius
Leidžia — Tėvai Pranciškonai
Administracijos adresas — Aidai, 680 Bushwick Ave., Brooklyn 21, N. Y.
Dailininko adresas — Telesforas Valius, 84 Pine Crest Rd., Toronto, Ont. Canada
Redakcijos adresas — Antanas Vaičiulaitis, 4757 East Ave., S. E., Washington 28, D. C.

 
Viršeliai PDF Spausdinti El. paštas
 
Eilėraščiai PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Z. BALVOČIENĖ   
IŠ ŠEŠĖLIŲ

Palikau namus . . .
O galbūt, niekad kūdikis mažytis
Nebuvau mamos:
Žingsnį vos pirmąjį bemėginąs
Juokingas ruoponėlis?
Švelniausiųjų mylavimų nelaukiau jos?
Netiesiau mažų, silpnų rankelių? . . .

O, šypsena saldžioji!
Žvilgsniai šviesiąją ateitį teregėję .. .
O, lepiną, mieliausi žodžiai —
Glėbyj saugiam.
Ties lopšeliu palinkusią . ..
Bent kartą paregėti dar!
Rūkuos sapnų (retai) beišryškėja . . .
Gražiausias ir brangiausias veidas —
Iš šešėlių .. .
Skaityti daugiau...
 
<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 Sekantis > Pabaiga >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai