Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
3 kovas


Turinys PDF Spausdinti El. paštas
J. Vaišnora, M. I. C. — Kad visi būtų viena ..................................................... 97
Faustas Kirša — Gražuolei, Kelias pro kapus (eil.) ....................................... 103
D r. J. Grinius — Lietuviai studentai ir jų vyresnieji Jung-
tinėse Amerikos Valstybėse ............................................................................ 104

O. B. Audronė — Varpo dūžiai (eil.) ............................................................... 110
P r. Skardžius — Kalbotyrinis darbas Lietuvo'o ............................................ 111
Aloyzas Baronas — Dėkingumas ................................................................... 117
Dr. Kostas Jurgėla — Lietuviai britų kare prieš JAV .................................. 120

KŪRYBOS PASAULY
KNYGOS IR ŽURNALAI
Stasys Yla — Kunigas Dievo ir žmonių tarnyboje (Mykolas Krupavičius) .. 123
J. Vaitkūnas — Puida—Kazys ar Aleksandras? ........................................... 125

MOKSLAS
J. Žilevičius, L. M. — šis bei tas apie Muzikologijos Archyvą ..................... 126

MENAS
J. Mieliulis — Lietuviškasis ekspresionizmas ............................................... 130
p. J. — Baltųjų tulpių monstrancija ................................................................. 130

VISUOMENINIS GYVENIMAS
K. Milius — Kremliaus naujasis planas surusinti lietuvių tautą .................... 132
Juozas Kojelis — Tautinių parapijų problemą svarstant ................................ 133
Mūsų skaitytojai rašo ...................................................................................... 135
Lietuvių Fondas ................................................................................................ 135
Maironio metai — lietuvių kultūros metai ...................................................... 136

Įvykiai ............................................................................................................... 136
Skaityti daugiau...
 
LIETUVIAI STUDENTAI IR JŲ VYRESNIEJI JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTYBĖSE PDF Spausdinti El. paštas
Parašė DR. J. GRINIUS   
1961 m. "Aidų" Nr. 10 buvo išspausdintas Jūros Gailiušytės straipsnis "Lietuvis studentas Jungtinėse Amerikos Valstybėse". Jį buvo įdomu ir malonu skaityti, nors jis sukelia ir liūdnų minčių bei įvairių klausimų, kurių sprendimas nepriklauso nuo vienų studentų, bet taip pat nuo jų tėvų ir kitų vyresniųjų. Malonu pirmiausia, kad minimą straipsnį parašė jauna lietuvaitė blaiviai ir sklandžia lietuvių kalba. O tai yra retas ir labai pageidautinas reiškinys bendrinėje lietuvių spaudoje.

Malonūs ir kai kurie J. Gailiušytės straipsny suminėti konstatavimai. Jie šitaip atrodo suglaustai: 1. religiniu ir moraliniu atžvilgiu lietuvis studentas JAV stovi gana augštai; .2. jo intelektualinis lygis ir darbštumas yra geras, intelektualinis lygis gal net augštesnis už grynųjų "jankių"; 3. lietuvis studentas turi idealizmo ir yra kūrybingas studentiškoj plotmėj (studentų organizacijose ir jų spaudoje); 4. lietuvis studentas yra susijęs su lietuvių kultūra ir populiarina pagal galimybes Lietuvos laisvės mintį tarp amerikiečių.
Skaityti daugiau...
 
KALBOTYRINIS DARBAS LIETUVOJE PDF Spausdinti El. paštas
Parašė PR. SKARDŽIUS   
Lietuvių kalbos mokslo darbas dabartinėj Lietuvoj dirbamas ypatingomis aplinkybėmis. Tuojau po karo ir dar kiek vėliau tą darbą nemaža trukdė didžiai išgarsintas ir beveik su-oficialintas rusų akademiko N. Maro "naujasis kalbos mokslas", kuris tarybinę kalbotyrą privedė prie visiško bankroto. Bet ir 1950 m. triukšmingai tą mokslą suniekinus, ne viskas iš esmės pasikeitė: iš vienos pusės, tiesa, pagal J. Stalino naują kalbotyros uždavinių ir tikslo nušvietimą daugkas buvo grąžinta, kas pirmiau visai buvo išguita iš kalbotyrinių tyrinėjimų, pvz. lyginamasis istorinis kalbotyros metodas, genealoginė kalbų giminystė, indoeuropiečių prokalbė ir kt.; iš kitos pusės pagal tą pačią interpretaciją buvo ir dabar tebėra stengiamasi visą kalbotyrinį galvojimą ir kalbotyri-nio darbo būdus (metodus) vis daugiau ir į-mantriau atremti į marksistinę komunistinę ideologiją, pvz. redaguojant didįjį lietuvių kalbos žodyną, organizuojant tiriamuosius lietuvių kalbos mokslo darbus, siejant kalbos mokslą su praktika ir kt. Dėl tos priežasties seniau buvęs atskiras Lietuvių kalbos institutas buvo panaikintas ir jo vietoj įkurtas jungtinis Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, kuriam vadovauti paskirtas marksistinis literatūros kritikas ir žurnalistas K. Korsakas. Vadinas, kalbotyrinis darbas Lietuvoje negali būti patikimai vien pačių kalbininkų dirbamas ir tvarkomas atskirai, savaimingai.
Skaityti daugiau...
 
DĖKINGUMAS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė ALOYZAS BARONAS   
Mane iš kambario stūmė buteliai ir laikraščių krūvos. Kambarys, kuriame prieš tai buvo krautuvė, švitėjo naujais melsvais dažais, o nuo laikraščių krūvos pakildavo dulkių debesėlis, kai ant jų mesdavau perskaitytus dienraščius ir žurnalus. Pro per didelį langą verždavosi šviesa, o išryškintas kambarys atrodė panašus į sandėlį. Palei sieną kampe rikiavosi buteliai, ir jų eilės didėjo. Kartą užėjęs jaunas chemikas atsisėdo ant laikraščių kupetos ir tarė:
— Matai, toks senyvas žmogus dažnai ratukais pravažiuoja. Pašauk ir išveš. Ir dėkingas bus. Antraip patį tas šlamštas iškraustys iš kambario.
Skaityti daugiau...
 
LIETUVIAI BRITŲ KARE PRIEŠ JAV 1813-1815 m PDF Spausdinti El. paštas
Parašė DR. KOSTAS JURGĖLA   
Šiandien Kanados lietuviams švenčiant savo tariamai trumpą įsikūrimo istoriją, norėčiau juos nustebinti: gana masinio pobūdžio lietuvių imigracija Kanadoje įvyko 1813 metais — taigi prieš 149 metus.

Napoleono eroje, po Lietuvos ir Lenkijos išdraskymo, lietuviai tarnavo ne tiktai okupantų daliniuose, bet ir prancūzų revoliucinėje armijoje — Kniazevičiaus legione tarnavo daugiausia lietuviai, o Dambrowskio legione — lenkai. Jų kapų atsirado Egipte, Italijoj, Indijoj, Ispanijoj ir San Domingo džiunglėse. Daugelis jų pateko anglams į nelaisvę. Kalinami giliai laivuose, kovodami su laivų žiurkėmis, tie vyrai buvo kalbinami pasirinkti: arba būti žiurkių užgraužtiems, arba stoti "savanoriais" į britų kariuomenę. Na, daugelis pasirinko "savanorių" kelią. Aišku, anglai stengėsi tokių karių nestatyti prieš prancūzus ir pastarųjų "cisalpiniečius" legijonierius. Anglai istorikai nesididžiuoja tokia anų laikų sistema, kuri ir New Yorko uoste nunešė daugelį amerikiečių gyvybių.
Skaityti daugiau...
 
<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 5 Sekantis > Pabaiga >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai