Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
3 kovas


LIETUVIŲ FONDAS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė A. Razma   
1962 — Maironio metai tebūnie Lietuvių Fondo įsitvirtinimo metai. LF kreipiasi į kiekvieno lietuvio širdį, primindamas, kad lietuvybės ir lietuviškos kultūros išlaikymas yra mūsų visų reikalas. Asmeniškai esame jau pakankamai įsitvirtinę, tai vienkartinę stambesnę auką paskirti bendrajam mūsų tautiniam reikalui nė vienam neturėtų būti per sunku.

Bendra dešimties tūkstančių lietuvių talka lengva bus sukaupti visą milijoną dolerių, kurie, saugiai ir pelningai investuoti, kasmet duos keliasdešimt tūkstančių dolerių pelno, o pats kapitalas liks neliečiamas. Tos paramos nuolat reikalingos visos lietuvių mokslo ir kultūros sritys: lietuviška knyga, mokykla, menas ir jo skatinimas, taip pat globa vargan patekusių mūsų tautos nusipelniusių veikėjų ar mokslininkų.
Skaityti daugiau...
 
Maironio Metai — Lietuvių Kultūros Metai PDF Spausdinti El. paštas
PLB Valdyba 1962 metus paskelbė Maironio metais. Didžiojo mūsų poeto 100 metų sukaktis verta tokios garbės. Pritardami LB iniciatyvai, Lietuvių Rašytojų Draugijos vardu drįstame Maironio metus pavadinti lietuvių kultūros metais. Prie minėjimų iškilmingumo pridėkime dabarties gyvenimo turinį ir pareigas savajai kultūrai.

Maironis yra ne tik didelis poetas, bet ir tautos prisikėlimo vadas. Jis iškilmingai ir su giliu įsitikinimu skelbė kultūrinės kovos šūkius ir idėjas: "Paimsim arklą, knygą, lyrą ir eisim Lietuvos keliu!"

Maironio metais visa jėga atsigręžkime veidu į lietuviškąją kultūrą: dėmesys lietuviškai knygai, dailininko paveikslui, lietuviui kompozitoriui. Mūsų parengimai ir pramogos šiais metais turėtų būti ypatingai kruopšti, ne tuščiaviduriai. Ypatingas dėmesys jaunimui. Jo įaugimas į lietuvišką kultūrą tebūna mūsų visų gyvybinė pareiga.
Skaityti daugiau...
 
ĮVYKIAI PDF Spausdinti El. paštas
* JAV prez. J. F. Kennedy vasario 16 d. Baltuosiuose Rūmuose priėmė lietuvių delegaciją iš 20 žmonių. Delegacijos sąstatas buvo šis: Alto vykdomosios tarybos nariai — L. šimutis, E. Bartkus, dr. P. Grigaitis, M. Vaidila; J. A. V-bių Lietuvių Bendruomenės atstovai — S. Barzdukas, dr. A. Nasvytis, J. Jasaitis, V. Adam-kavičius, Kėželis, Z. Dailidka; LRK SA centro valdybos sekr. V. Kvetkus, SLA pirm. P. Dargis, Taut. Sąj. pirm. V. Abraitis, Sandaros pirm. S. Gegužis, LSS atstovas S. Briedis; be to, dar A. Rudis, J. Grigalius, J. Son-da, A. Varnas ir M. Kižytė. Delegaciją lydėjo sen. D. Flood ir kongres-manas W. Murphy. Prezidentui įteiktas memorandumas. Priėmimas užtruko apie valandą. Dėl delegacijos išrūpinimo eigos ir narių sąstato liet. spaudoje kilo ginčai. Labiausiai kaltinamas Alto sekretorius. LB centro valdyba Čikagoje lietuvių delegacijos klausimu ruošia išsamų informacinį pranešimą.

* JAV senate Vasario 16-tą maldą kalbėjo prel. M. Kemežis iš Elizabeth o Atstovų Rūmuose kun. J. Vaškas, M.I.C. Mūsų šventės proga išleido atsišaukimus New Yorko, Illinois, Ohio, Michigano, New Jersey, Con-necticuto, Massachusetts ir kitų valstybių gubernatoriai bei miestų galvos, tą dieną kviesdami prisiminti pavergtą Lietuvą.

* Vasario 16-tos proga Valstybės sekretorius Dean Rusk Lietuvos atstovui Vašingtone J. Kajeckui atsiuntė laišką, kuriame rašoma:
"Lietuvos nepriklausomos valstybės keturiasdešimt ketvirtų metinių proga aš pareiškiu Jums, kaip Lietuvos atstovui, Jungtinių Valstybių ir tautos geriausius linkėjimus lietuvių tautai. Nors jų nepriklausomybė buvo nuslopinta prievartiniu įjungimu į Sovietų Sąjungą, tačiau lietuvių tauta nepaliovė rodžiusi savo pasiryžimo išlaikyti savo idealus ir tautinį palikimą. Amerikos tauta žavisi jūsų tautiečiais dėl jų atsidavimo laisvei. Jungt. Valstybės, atsisakydamos pripažinti sovietinę Lietuvos aneksiją, laiko tai savo parama Lietuvos reikalui, o taip pat savo tikėjimu, kad lietuvių tauta ištvers."

Skaityti daugiau...
 
Leidėjai PDF Spausdinti El. paštas
Redaguoja - Antanas Vaičiulaitis
Redakcijos nariai — Leonardas Andriekus, O.F.M., Juozas Girnius, Alfonsas Nyka - Niliūnas
Meninė priežiūra — Telesforas Valius
Leidžia — Tėvai Pranciškonai
Administracijos adresas 680 Bushwick Ave., Brooklyn 21, N. Y.
Dailininko adresas — Telesforas Valius, 84 Pine Crest Rd., Toronto, Ont. Canada
Redakcijos adresas — Antanas Vaičiulaitis, 4757 East Ave., S. E., Washington 28, D. C.

 
Viršeliai PDF Spausdinti El. paštas
 
<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 5 Sekantis > Pabaiga >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai