Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
3 kovas


Eilėraštis PDF Spausdinti El. paštas
Parašė O. B. AUDRONĖ   
VARPO DŪŽIAI

Taip skaudžiai dreba varpo dūžiai
Vidurnakty gūdžiam —
Gal šaukiasi gyvenimas trapiai sudužęs
Tvėrėjui atlaidžiam.

Gal šaukiasi vėlė erdvėj bekraštėj
Paklydus nelauktai,
Gyvenimo dienų gražiausi raštai —
Vien ašara tiktai.

Gaudimo virpančio pritvino oras
Ir sienos ir langai,
Gaudimo virpančio galingas choras
Dar aidi taip ilgai.

Išgirski, Viešpatie, šiame virpėjime,
Išgirski šioj maldoj —
Keliais ir klystkelėm tiek kartų ėjome
Kelionėje šitoj.

 
KAD VISI BŪTŲ VIENA PDF Spausdinti El. paštas
Parašė J. VAIŠNORA, M.I.C.   
Dabartinis popiežius Jonas XXIII neslepia nuo viešumos ne tik ką jis daro, bet ir ką rengiasi daryti. Tiek apie socialiniais klausimais encikliką "Mater et Magistrą", tiek apie pastarąją "Aeterna Dei" paskelbė iš anksto, dar joms nepasirodžius. Savo kalboje 1961.XI.4, kada buvo minima jo popiežium išrinkimo trejų metų sukaktis, pažadėjo naują encikliką, skirtą pagerbti Bažnyčios Mokytojui, popiežiui šv. Leonui Didžiajam 1500 metų nuo jo mirties sukakties proga. Nors enciklika yra datuota 1961.XI.11, tačiau ji pasirodė tik 1961.XII.9. Tai jau šeštoji pop. Jono XXIII enciklika

Dabartiniam popiežiui labai rūpi visų krikščionių vienybė. Tai vienybei parengti kelią turės dar šiais 1962 metais sušaukta antroji Vatikano santaryba. Leonas Didysis yra vienas iš uoliųjų Bažnyčios vieningumo mokytojų. Be to, Leonas Didysis yra aktualus šiandien ir dėl to, kad jo laikai yra panašūs į dabartinius. Leono Didžiojo laikais barbarai iš šiaurės brovėsi į Romos imperiją, ją griovė iš pamatų. Atrodė, kad visa naikinanti barbarų jėga sugriaus ir Bažnyčios pastatą. Leonas Didysis gelbėjo Bažnyčią, stengdamasis išlaikyti jos vieningumą, atsiremdamas į "Uolą", kurios jis buvo saugotojas. Todėl jo nuopelnai Bažnyčiai yra dideli ir mūsų laikams pamokantys.
Skaityti daugiau...
 
Vysk. Kazimieras (charlea) Salatka PDF Spausdinti El. paštas

Pirmasis Amerikos lietuvis vyskupas, konsekruotas kovo 6 d.

Naujasis vyskupas yra gimęs 1918 m. vasario 26 d. Grand Rapids mieste lietuvių tėvų šeimoje. Lankė šv. Petro ir Povilo vietos lietuvių parapijos pradžios mokyklą. Baigęs vidurinius mokslus, įstojo į šv. Juozapo kunigų seminariją. Studijavo Katalikų Universitete Vašingtone. Kunigu Įšventintas 1945 vasario 24 d. Kanonų Teisės studijas tęsė Romoje. Grįžo 1948 m. Dirbo vyskupijos kurijoje, tuo pačiu laiku eidamas administratoriaus pareigas šv. Mykolo parapijoje Dennisone. 1954 paskirtas vyskupijos vicekancleriu. 1959 m. pakeltas prelatu, o 1961 m. gruodžio 13 d. Grand Rapids diecezijos vyskupu-augziliaru. Konsekracijos iškilmėse dalyvavo vysk. V. Brizgys, Lietuvos atstovas Vašingtone J. Kajeckas ir daug lietuvių - kunigų bei pasauliečių.


 
Eilėraščiai PDF Spausdinti El. paštas
Parašė FAUSTAS KIRŠA   
GRAŽUOLEI

Tu neklaidink, gražuole, savo grožiu, —
Kad neštų amžius giminės audėjos.
Gyvatiškai gražu, bet tu trapi:
Universaliniam žiedų sietyne
Abstrakcijom į ateitį lipi,
Kaip klasikiniai riteriai ir dodžiai.

Praksitelis svaigino manslų graiką
Stebuklo linija ir juslumu,
Kad šaltas marmuras slaptai liepsnotų
Keleiviui mirtingam — amžinumu —
Ir mirksniui atgaivint sustotų laikas.

Atėnei metai sužalojo nosį,
Dievų Veneros liko tik torso,
Tik nuodėmė ir Kleopatros grožis,
Veidų kaita nuvarė į Kanosą
Du ciniku: ir Heinę ir Rousseau.
Skaityti daugiau...
 
Aldona Kepalaitė PDF Spausdinti El. paštas
Aldona Kepalaitė, kurios piano koncertas jvyko kovo 4 Carnegie Recital salėje New Yorke.
Pianistė yra gimusi Lietuvoje, Kaune. Muziką studijavo tremtyje — baigė Miuncheno Muzikos Akademiją. 1950 m. atvykus į JAV, studijas tęsė Manhattanville kolegijoje, kur gavo bakalauro laipsnį. Po to tobulinosi pas pianistą Andrių Kuprevičių. Baigusi studijas, dalyvavo New Yorko apylinkėje koncertų programose. Susilaukė atžymėjimų New Yorko Kompozitorių Grupės ruoštuose koncertuose.

Carnegie salėje kovo 4 d. pianistės programoje buvo šie kūriniai: Brahm-so piano veikalai opus 118, Mozarto sonata in D Major (K. 576), Sam Ewel — Hommage a Molliėre, Karen Andrėe Corning — Allegro, fuga, finale, Chiponi — Sonata in B. Minor, opus 58. Palankaus įvertinimo ji susilaukė didžiųjų New Yorko dienraščių — iš New York Times (1962, kovo 5 d. nr.), iš Herald Tribune (tos pat dienos nr.), ir iš kitur. Salė buvo pilna publikos.

 
<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 5 Sekantis > Pabaiga >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai