Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
6 birzelis


AUSTRALIJOS LIETUVIŲ POEZIJA PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Vladas Kulbokas   
TERRA AUSTRALIS, Australijos lietuvių poezijos rinkinys. Redagavo Juozas Almis Jūragis. Išleido "Minties" spaustuvė, Sydney 1972, 157 psl. Iš viso dalyvauja 12 autorių.
Juozas Mikštas, vilnietis, iškentęs lenkų persekiojimus, ėmęs rašyti eilėraščius nuo 1928 m. Jam "poezija yra neiškraipyto gyvenimo tiesos grožis". Trumpai tepasidžiaugus laisvu gyvenimu, dabar nustotos Lietuvos meilė iš tolo didžiulė:
Aš melsdavausi tavo akmenims ir
medžiams.
Anksčiau jį maitinę Lietuvos aruodai, dabar jis gyvas jos ilgesiu. Nemiela svetimo krašto gamta:
Tyloje spengia ausys,
Širdį nerimas gelia,
Juk čia veltui žvalgausi
Šiaurės medelių.
("Australijos girios", p. 15)
Skaityti daugiau...
 
"AIDŲ" RĖMĖJAI PDF Spausdinti El. paštas
Mecenatai: po 30 dol.: A. J. Gečius, Montreal, Que., Canada; Vikt. Raslanas, Hanau, W. Germany; po 25 dol.: kun. Pr. Geisčiūnas, Ct.; Emilija Meškauskienė, Chicago, 111.; dr. J. Sungaila, Toronto, Ont., Canada.

Garbės prenumeratoriai: po 20 dol. H. Krikščiūnas, EI Dorado Hills, Ca.; Zigmas Kungys, M.D., Yucaipa, Ca.; Stepas Markus, Los Alamitos, Ca.; Juozas Končius, Cicero, II.; Kaz. Pabedinskas, Oak Park, II.; Juozas Stašaitis, Dorchester, Ma.; dr. Juozas Vydas, Bangor, Me.; Benediktas Neverauskas, Sterling Hts., Mi.; Petras Juška, Honokus, N.J.; dr. Jonas Dėdinas, Pittsford, N.Y.; dr. Antanas Skėrys, VVoodhaven, N.Y.; J. Skrinska, M.D., Eastlake, Oh.; Kaz. Gečas, Port Sydney, Ont., Vincas Ignaitis, Rodney, Ont.; kun. Augustinas Sabas, Monitouvvadge, Ont.; Balys Sakalas, Toronto, Ont., Canada; vysk. A. L. Deksnys, Roma, Italia; kun. J. Gutauskas, Glasgovv, Scotland; kun. Kaz. Senkus, Stuttgart, W. Germany.
Skaityti daugiau...
 
Viršeliai PDF Spausdinti El. paštas
 
LAIŠKAS REDAKCIJAI PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Juozas Kralikauskas   
(Dėl "Aidų" 1973 m. 3, 4 ir 5 nr. išspausdinto mano str. SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVIJA grubaus nuvertinimo "Naujosios Vilties" 6 nr.)

Sakysite: judu esate jau turėję nesusipratimų? Atsakau: niekad.
Antrajame Kultūros Kongrese Čikagoje 1962 m. lapkričio 22 d. pasitaikė man sėdėti šalia dr. J. Balio. Sakė perskaitęs "Titnago ugnį" ir mane pagyrė. Girdi, kas jau kas, bet senovės lietuvių mitologija labai gerai atkurta. Su senąja lietuvių religija aš esąs gerai susipažinęs, tikėjimus ir kultus teisingai supratęs.
Skaityti daugiau...
 
TURINYS PDF Spausdinti El. paštas
F. Jucevičius — Beieškant meno teorijai pagrindų .................................................. 233
K. Grigaitytė — Eilėraščiai ....................................................................................... 237
A. Paškus — Psichodelinis mistikas ......................................................................... 238
A. Dundzila — Kompiuteris — lietuviškosios veiklos naujas talkininkas .............. 243
E. Arbas — Lietuvis architektas XX amžiuje ........................................................... 248
K. Sideravičius — Studento krikščioniškas žvilgsnis į lietuvių misiją .................... 255
B. Radaitis — Vatikanas sovietinėje propagandoje ................................................ 259
J. Malėnas — Švietimo tarėjas dr. Pr. Germantas .................................................. 263

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
J. G. — A. Paplauskas-Ramūnas ............................................................................. 268
Iz. Vasiliūnas — J. Kačinsko mišios ........................................................................ 272
V. Krištolaitytė — K. Zapkaus tapyba .................................................................... 273
R. J. Girnius — A. D. Sacharovas — mokslininkas ir laisvės kovotojas .............. 274
J. Kralikauskas — Laiškas redakcijai .................................................................... 276

KNYGOS
V. Kulbokas — A. Barono pasakojimų knyga ......................................................... 277
V. Šaltmiras — A. Rūtos "Po angelų sparnais ........................................................ 278
V. Kulbokas — Australijos lietuvių poezija ............................................................. 279

Viršelio 1 psl.: Kęstutis Zapkus: Red snapper (akrilis, 1973, 8'x64; nuotr. R.E. Matės ir P. Katz), 4 psl. — Vilniaus Rasų kapinių kryžiaus viršūnė.

Šis numetis iliustruotas lietuvių architektų darbais, K. Zapkaus tapybos kūriniais, Pr. Gasparonio keramika. Be to, pavyzdžiai iš V. Strolios lietuviškosios diskografijos kompiuterinio vardyno, A. Paškaus, S. Kudoko, J. Kovo-Kovalskio, J. Muloko, A. Kulpos-Kulpavičiaus, E. Arbo, V. Navako, A. Paplausko-Ramūno ir A.D. Sacharovo atvaizdai.
Skaityti daugiau...
 
<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 Sekantis > Pabaiga >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai