Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
1 sausis


Ivinskio ir Avižonio istoriniai veikalai PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Saulius A. Girnius   
Rimtų lietuvių istorikų skaičius tradiciškai nėra buvęs labai didelis. Prieš Pirmąjį pasaulinį karą buvo tik maža saujelė lietuvių istorikų. Atgavus nepriklausomybę ir įsteigus Lietuvos universitetą, gerai paruoštų (ir net užsieny studijas gilinusių) istorikų skaičius sparčiai augo. Lyg ir skelbdami naujos istorikų kartos atėjimą, 1930 m. vadinamasis "jaunųjų istorikų būrelis" (Ivinskis, Sužiedėlis, Jakštas, Šapoka, Šležas, Avižonis) išleido rinktinį veikalą Vytautas Didysis. Didesnis lietuvių istorikų skaičius žadino viltis, kad lietuviai pagaliau patys pajėgs išsamiau išstudijuoti savo istoriją. Tačiau ne visi galėjo atsidėti moksliniam darbui. Tik dalis istorikų galėjo dėstyti universitete, kiti turėjo mokytojauti gimnazijose (Sužiedėlis, Šležas, Kučinskas). O antroji sovietų okupacija nulėmė, kad dauguma istorikų pasitraukė į Vakarus.
Skaityti daugiau...
 
Naują dainų lobį praskleidus (Jonas Balys: Lietuvių dainos Amerikoje) PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Antanas Mažiulis   
Lietuvių dainos Amerikoje. Antrasis rinkinys. Surinko ir redagavo JONAS BALYS. Lietuvių Tautosakos leidykla, Silver Spring, Md. 1977. XII+342+XIV in 8°.

Lietuvių tautos dainas plačian pasaulin pirmą kartą išvedė 1745 m. Pilypas Ruigis. Jomis tada susidomėjo J.G. Herderis, pragarsėjęs įvairių Europos tautų kūrybos bei būdo prasklaidomis, o 1825 L.G. Rėzai išspausdinus "Dainos oder Ltthau-ische Volkslieder", jas platokai aptarė net pats didysis vokiečių poetas J.W. Goethe, kurio tas raštas anksti pateko ir į jo raštų rinkinius (plg. Goethe's sammtliche Wer-ke . . . V, Paris, 1840 200-201 psl.). Nuo L.G. Rėzos dienų lietuvių dainų gausa, įvairybė bei turinys kėlė ne vien svetimajam, taip pat ir mums patiems, nuostabos, o kiekvienas naujas rinkinys vis buvo didelis ir nuostabus įnašas mūsų tautos gyvenai pažinti.

Dr. J. Balys, 1935-44 m. buvęs Lietuvių Tautosakos Archyvo vedėjas ir jau nuo 1925 m. pats rinkęs tautosaką, yra nemaža domės visada skyręs mūsų dainoms.
Skaityti daugiau...
 
Po vasaros (V. Bogutaitės eil.) PDF Spausdinti El. paštas
Parašė O.Mikailaitė   
VITALIJA BOGUTAITĖ: Po vasaros. Eilėraščiai. 71 psl. Kieti viršeliai. Aplanką piešė Zita Sodeikienė. Išleido Ateities leidykla 1976. Kaina 4 dol.

Zitos Sodeikienės piešinys knygos aplanke geriau nusako Bogutaitės eilėraščių tematiką, negu įstengtų recenzija. Žodis žodį kartais sunkiai apibūdina. Savo trečiame eilių rinkinyje Bogutaitė neįveda naujų, neįprastų temų, bet labiau išvysto vieną, jai artimą išgyvenimą. Nors knyga padalinta į keturis skyrelius, skaitant susidaro įspūdis, kad tai vienas ilgas eilėraštis su tam tikromis pauzėmis bei refrenais, lyg išaustas raštas vienoje juostoje.

Rinkinio pavadinimas — Po vasaros — išreiškia tam tikrą pakibimą laike. Vasara jau praėjo, ruduo be-įžengiantis, bet dar ne visai čia. Aplanko piešinyje belapis medis lyg kybo tarp dviejų erdvių, tarp dviejų pasaulių. Jo šakos traukiasi nuo neaiškių kontūrų saulės, o šaknys tampa rankomis, kurios siekia erdvėje plaukiančio kamuolio. Viduryje žemė minkštu apklotu laiko įsupusi kapinių paminklus. Poetės žmogiškojo trapumo bei praeinamumo apmąstymas vykusiai susumuotas šiuo simbolišku piešiniu.
Skaityti daugiau...
 
Atsiųsta paminėti PDF Spausdinti El. paštas
ENCYCLOPEDIA LITUANICA. VI tomas: raidės V-Z, papildymai, visų tomų indeksas, Lietuvos žemėlapis. Redagavo S. Sužiedėlis ir A. Vasaitis. Išleido J. Kapočius. Boston 1978. 540 psl.
Vladas Šlaitas: NESU VĖJO MALONĖJE. Išleido Ateitis 1978. Viršelio aplankas Vilijos Eivaitės. 110 psl., kaina
5 dol., užsisakyti galima šiuo adresu: Ateitis, 16349 Addison, Southfield, Mich. 48075.
Henrikas Radauskas: EILĖRAŠČIAI (1965-1970). Pomirtinė poezijos knyga. Įvadas Alfonso Nykos-Niliūno, spaudai paruošė Jurgis Blekaitis, išleido Vytautas Saulius, Chicago 1978. 100 psl. Kaina
6 dol. Gaunama: Litho . Art Studio, 3143 South Lowe A ve., Chicago, Iii. 60616.
Stasys Santvaras: RUBAJATAI. Iliustracijos — Vytauto K. Jonyno. 182 psl., išleido Juozas Kapočius, Boston 1978. Kaina $7.50. Gaunama LE leidykloje, 395 W. Broadvvay, Boston, MA 02127.
Jurgis Jankus: ANAPUS RYTOJAUS. Romanas. Aplankas — autoriaus. 296 psl. Išleido Ateitis, 1978. Kaina 7 dol. (kietais viršeliais — 9 dol.). Leidyklos adresas: 17689 Goldvvin Dr., Southfield, MI. 48075.
ESAME JŪSŲ TARPE. Leidinys Nekaltai Pradėtosios Mergelės Vienuolijos 60 m. sukakčiai atminti (1918 - 1978). Redagavo sesuo Ona Mikailaitė. Viršelio piešiniai — Ados Sutkuvienės. 47 psl. Putnam 1978.
Aleksandras Pakalniškis: STUDENTO DIENORAŠTIS. Viršelis — Mykolo Morkūno. Išleista Jankaus ir Pakalniškio fondo lėšomis. Chicago 1978. 284 psl. Knygą galima gauti pas autorių: 3948 S. Artesian Ave., Chicago, ILL., 60636.
Skaityti daugiau...
 
AIDŲ RĖMĖJAI PDF Spausdinti El. paštas
M e c e n a t a i : Po 150 dol.: kun. prof. dr. Pr. Ragažinskas, Central, NM; po 100 dol.: P. A. Raulinaitis, Burbank, CA; Jurgis Jakaitis, Sclieren, Switzerland; po 50 dol.: Kazimieras Brencius, Vincas Ramonas, K. Rimkus, M.D., Chicago, IL; K. Račiūnas, Cicero, IL; dr. K. Ambrozaitis, Chesterton, IN; Charles P. Baltrukonis, Philadelphia, PA; dr. M. Arsti-kaitis, Toronto, Ont., Canada; po 40 dol.: Marytė R. Šalinskienė, Wood-haven, NY; Snieguolė Jurskytė, Phila, PA; po 30 dol.: Algirdas Čepėnas, Chicago, IL; kun. dr. Ig. Urbonas, Gary, IN; Vytautas Žiaugra, Roslindale, MA; Ona Vaičienė, Hudson, NY; dr. Agota Šidlauskaitė, Carp, Ont., Jonas Gustainis, Don Mills, Ont., dr. J. Sungaila, Toronto, Ont., Canada.
Skaityti daugiau...
 
More Articles...
<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 Sekantis > Pabaiga >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai