Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
1 sausis


FILOSOFIJOS KELIU PDF Spausdinti El. paštas
Parašė ANTANAS MACEINA   
Biografinė nuotrupa pokalbiui su jaunesniaisiais
Tęsinys iš Aidų nr. 10,1978

3. Santykis su kalba
Filosofija, kaip ir poezija, yra suaugusi su kalba pačia savo išraiškos lytimi: ji interpretuoja būtybę žodžiu. Tai, ką H. G. Gadameris yra pasakęs apie lyriką, tinka ir filosofijai, būtent: lyrikoje "kalba išeina aikštėn kaip kalba . . . Lyrinis eilėraštis apreiškia kalbą jos gryna esme" (Wahrheit und Methode, Tūbingen 1975, p. 557). Todėl, pasak Gadamerio, 4 juo labiau lyrika artėja prie poėsie pure idealo, juo sunkiau ji darosi išverčiama" (t. p.). Pakeitę šiuose sakiniuose žodį 'lyrika' žodžiu 'filosofija', nusakytume tikrąjį filosofijos santykį su kalba: filosofija būtybę taria. Ji taria ją kalbesiu. Ji taria ją sakydama. Ir juo filosofija yra savitesnė, juo sunkiau yra ir ją išversti. Užtat filosofo žodis didžiai skiriasi nuo mokslininko žodžio. Šiojo idealas, kaip knygoje minėta (plg. FKP, 146, 288-89), yra bendrinė formulė, vadinasi, daiktas, išreiškiamas sutartiniu ženklu. Tuo tarpu filosofo žodis stengiasi būti visados vienkartinė jo paties raiška, kurią visi supranta, kurios betgi niekas negali kitaip nusakyti (pvz., liet. 'buvimas' yra nenusakomas jokia kita kalba).
Skaityti daugiau...
 
1978 metai PDF Spausdinti El. paštas

Laisvojo pasaulio lietuvių bendruomenėje

Apžvelgiant 1977-sius metus, pirmasis skirsnelis buvo pažymėtas antraštėle: Išeivių Lietuvos "pasaulėjimas". Norėta pabrėžti, kad ryšys tarp laisvajame pasauly išsisklaidžiusių lietuvių darosi vis glaudesnis. Praeitieji metai tai pavirtino.

Didžiausias 1978 metų organizacinis įvykis buvo Pasaulio lietuvių dienos Toronte birželio 26 — liepos 4. Tomis dienomis posėdžiavo PLB V-sis seimas, vyko JAV ir Kanados lietuvių V-ji dainų šventė ir pirmosios "pasaulinės" sporto žaidynės (apie 1000 sportininkų), mokytojų studijų savaitė, jaunimo simpoziumas, Kanados lietuvių dailininkų darbų paroda etc. Šį kartą "pasaulio" žodis tikrai galiojo. PLB seime dalyvavo dvylikos kraštų atstovai, ir būtent iš tų kraštų ir atvykę, o ne tik pasivaduodami čia, Š. Amerikoj, susirastais įgaliotiniais. Dainų šventėj dalyvavo ir Australijos Melbourne lietuvių choras, o sporto žaidynėse gausu buvo iš Australijos atvykusių sportininkų. Minios dalyvavo pagrindiniuose renginiuose, dainų šventėj — apie 12.000.

Skaityti daugiau...
 
ADOMUI VARNUI 100 METŲ PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Mikas Šileikis   
Pernai gruodžio 2 Lietuvių Tautiniuose namuose Chicagoje buvo suruošta akademija ir dailės paroda pagerbti šimtamečiui profesoriui Adomui Varnui. Nežiūrint sniego audros, salė buvo pilna jo gerbėjų, kitiems pritrūko vietų.

Akademiją atidarė Varnui pagerbti komiteto pirmininkas inž. Domas Adomaitis. Programai vadovauti jis pakvietė Mariją Rudienę. Invokaciją sukalbėjo ir žodžiu jubiliatą sveikino vysk. V. Brizgys. Be to, jį sveikino gen. konsule Juzė Daužvar-dienė ir kun. Ansas Trakis. Buvo perskaityti dar šie sveikinimai: JAV prezidento J. Carterio, Lietuvos diplomatijos šefo Lozoraičio iš Romos, senatoriaus Charles Percy, Chicagos burmistro Bilandiko, dr. K. Valiūno, dr. K. Bobelio, komp. J. Žilevičiaus ir daugelio kitų asmenų bei organizacijų.
Skaityti daugiau...
 
Bonus Pastor (prel. Jono Kučingio 70 m. PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Leonardas Andriekus   
Šiuo laiku mūsų periodinėje spaudoje pagarbiai minimas Los Angeles lietuvių Šv. Kazimiero parapijos klebonas prel. Jonas Kučingis, sulaukęs 70 m. amžiaus. Tai vienas iš uoliųjų tremties dvasininkų, dėl savo našios pastoracinės bei patriotinės darbuotės vertas prisiminimo ir Aiduose. Pagerbdami jubiliatą, norime iškelti ir Californijos lietuvių pavyzdingą veiklą, kuriai jis jau 33 metai vadovauja. Californija yra jo darbo dirva, atnešusi kultūrinį derlių.

Jubiliatas gimė ir gyvenimui ruošėsi Lietuvoje. Pasaulį jis išvydo 1908 gruodžio 23 Šnyplių kaime, Švėkšnos valsčiuje. Mokėsi Švėkšnos progimnazijoje, Saleziečių kolegijoje Torine ir Telšių kunigų seminarijoje. Kunigu įšventintas 1937. Vikaru bei vidurinės mokyklos kapelionu metus buvo Šilalėje; metus studijavo Katalikų universitete Milane; po to jį randame Telšiuose kariuomenės ir amatų mokyklos kapeliono, o kiek vėliau — Šilalės klebono bei Telšių gimnazijos kapeliono pareigose. Tremtyje prel. Jonas Kučingis 1944-1946 dirbo Nagenstadto parapijoje, Vokietijoje. Į Californija atvyko 1946.
Skaityti daugiau...
 
Mūsų buityje PDF Spausdinti El. paštas
Lituanistikos Instituto prezidiumas
išrinktas sausio 1. Į jį įeina dr. Rimvydas Šilbajoris, pirm., dr. Ilona Gražytė-Maziliauskienė, dr. Romas Misiūnas, dr. Janina Rėklaitienė ir dr. Julius Slavėnas — nariai. Išrinkti ir skyrių vedėjai: bibliografijos — Jonas Dainauskas, filosofijos — dr. Kęstutis Skrupskelis, istorijos — Jonas Račkauskas, kalbos — dr. Antanas Klimas, literatūros — Bronius Vatkelis, menotyros — dr. Stasys Goštautas, psichologijos — dr. Ina Užgirienė, teisės ir sociologijos — dr. Domas Krivickas. Dr. Tomas Remeikis yra Lituanistikos Instituto prezidiumo įgaliotinis Illinois valstijoje. Prezidiumas ir skyrių vedėjai išrinkti trejiems metams. Rinkimo komisijai vadovavo Antanas Girnius. Nariais buvo dr. Stasys Goštautas ir Antanas Mažiulis. Rinkimai atiikti raštu.
Skaityti daugiau...
 
<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 Sekantis > Pabaiga >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai