Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
4 balandis


Eilėraščiai PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Pranas Visvydas   
UŽUOLAIDA

Langas, plonyte užuolaida užklotas,
lyg pasakiškas Samarkando skėtis,
mėgina šilko liaunamu prisivilioti
vidudienio apylinkę gėlėtą.

Aš nesiryžtu jos atskleisti. Man gana
žiūrėjimo pro tokį intymų vualį.
Matau, kaip takeliu dainuodama liauna
mergaitė neša lūkesčių krepšelį.

Čia dienos kaip senoj Eladoj.
Jausmus vilioja Pario obuolys.
Ir nuo kalnų atslinkęs ledas
ištirpsta saulėje. Tyli
užuolaida ant lango kaista,
pažėrusi vaizduotei maistų.

Skaityti daugiau...
 
Šv. Sosto atstovo Ratti vizitas Lietuvoje ir Latvijoje PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Juozas Vaišnora   
Šv. Sosto vizitatorius arkivysk. Achille Ratti — popiežius Pijus XI (1922.II.6 - 1939.11.10)


Achille Ratti, 1918 m. kovo mėn. popiežiaus Benedikto XV paskirtas Lenkijos ir gretimųjų kraštų apaštališkuoju vizitatoriumi, apsigyvenęs Varšuvoje, norėjo aplankyti ir kitus kraštus, ypač katalikišką Lietuvą. 1919 m. pavasarį, privačiai atvykęs į Vilnių, kaip Vilniaus vyskupo J. Matulaičio svečias, prašė pranešti Kauno vyskupui Pr. Karevičiui jo norą aplankyti ir Kauną. Vysk. J. Matulaitis tad rašė vysk. Karevičiui:

Msgr. Ratti čia būdamas štai ką sakė ir prašė, kad prie progos aš Jums tai praneščiau: "Jei Kauno J.E. vyskupas matytų, kad mano (Ratti) atvykimas Kaunan yra reikalingas ir naudingas, tegul man praneša, o aš pasistengsiu Kaunan nuvykti". Negaliu nieko spręsti apie Kauną. Bet kaip čia, Vilniuje, tai kiekvienas J.E. Msgr. Ratti buvimas sukėlė daug kalbų, politikavimo ir likosi tik lyg koks neramumas. Didelės naudos neišėjo. Tokiomis sąlygomis ir tokioje padėtyje kaip čia, sunku, kad kitaip būtų".1
Skaityti daugiau...
 
Kardinolo pati miršta PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Liudas Dovydėnas   
Jis pakvietė:
— Pasileiskim žemyn, prie upelio.
Jo paties obliuotų lentų laiptais gražiai dėliojom batus žemyn. Laiptai dažyti, balti kaip drobė. Suskaičiavau septynetą kartų mynes batu baltą lentą, kol ant tokio pat balto suolo atsisėdom po šakotu klevu.
Kurį tarpą klausėmės upelio burkuojančios srovės. Buvo ne tai, kaip kitose vasarose: srovėmis šniokštęs lietus birželio pabaigoje pripildė sraunų upelį ligi briaunų. Ir atsiminiau Indeikos pasakymą, vasarą Valerijono balandžiai sparnais ištašką upelį.
Gal tylą nutraukdamas, gal iš trobos atsineštu sielvartu, jis ir tars:
— Tai, sakai, kardinolo pati miršta . . .
Buvau apsakęs dar viduje, sriubčiojant užpernykštį vyną, jo paties raugintą. Ko nors naujo nesugriebiau, tik atplaišiai pridūriau:
— Tai jau taip išeina, miršta.
— Taigi, visaip būna, — pasakė kažin kam, ir tuo tarpu mums to užteko.
Buvo jauku klausytis upelio skubaus čiurlenimo. Regėjau upelio pasukime šiauriop raibuliuojančias žvaigždes. Ir ne upelis skubėjo, o žvaigždės šokinėjo srovėje, vis toj pačioj vietoj, ir joms buvo gera, gal ir linksma. Ten žvaigždėms nekliudė žaismės praretėję abiejų krantų klevai ir per keletą dienų drumzles nusiplovęs vandens perteklius.
Už sodo, Valerijono namų pastogėje, pradėjo burkuoti du balandžiai. Kaip susitarę, per krūmus atšokavo būgnas ir atšūkavo saksofonas.
— Keletą kartų savaitėje taip ir taip. Iš penkių sūnų šiedu liko namuose. Barzdotasis muša būgną, plaukuočius pučia tą triūbą. Ir taip bus, kol jie eis į "Paradise" nuo dvylikos iki ryto.
Būgnas ir saksofonas, vienas antrą pralenkdami, grūmėsi čia pat prie vandens, jiems tyliai pritarė žvaigždžių žaismė vandenyje.
Skaityti daugiau...
 
Jolantos Janavičienės keraminės skulptūros PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Jolanta Janavičienė   
Jolanta Janavičienė studijavo keramika Taikomosios dailės instutu-te Freiburge, Vokietijoje, ir meno mokykloje, Sydnėjuje, Australijoje. 1976 keramikos studijas tęsė Romoje, 1978 — pas Aleksandra Kašūbienę New Yorke. 1970 dalyvavo keramikos parodoje Vallauris, Prancūzijoje; 1972 ir 1976 — Tarptautinėje keramikos parodoje Favenza, Italijoje. Australijoje yra surengusi 8 asmenines keramikos parodas ir dalyvavusi daugelyje grupinių. Dailininkė gyvena Australijoje ir dėsto keramika moterų kalėjime, Sihcater, N.S.W.
Jolantos Janavičienės keramikos kūrinių yra įsigiję šie muziejai bei galerijos: Museo internazionale delle ceramiche, Favenza, Italija; National Art Gallery of South Australia, Adelaide, S.A.; Von Beektoueh Galleries, Neivcastle, N.S.W.; Permanent Collection, Government of Alberta, Canada.

Skaityti daugiau...
 
TURINYS PDF Spausdinti El. paštas
Jurgis Jankus — Jonas Puzinas apie save ir apie kitus ................................................... 141
Pranas Visvydas — Eilėraščiai .......................................................................................... 147
Rimvydas Šilbajoris — Pastabos apie Tomo Venclovos poeziją ...................................... 148
Juozas Vaišnora, MIC — Šv. Sosto atstovo Ratti vizitas Lietuvoje ir Latvijoje ............ 155
Liudas Dovydėnas — Kardinolo pati miršta ..................................................................... 162
Juozas Vydas — Diabetas ................................................................................................. 167
Pasikalbėjimas su "Index on Censorship,, redaktoriumi ................................................. 171

IŠ MINTIES YR GYVENIMO
Balys Gaidžiūnas — Grandinėlė po 25-rių metų ir 260 koncertų .................................... 174
Antanas Gustaitis — Po "Paskutinio Krappo įrašo" ....................................................... 181
Algirdas Budreckis — Pirmieji lietuviai Bostone ............................................................. 182
Mūsų buityje ....................................................................................................................... 184

KNYGOS
A. Vaičiulaitis — Henriko Radausko poezijos knyga ....................................................... 185
Aug. Raginis — Išsaugojo savo poezijos braižą (Vladas Šlaitas: Nesu vėjo malonėje) .. 187
Skaityti daugiau...
 
<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 Sekantis > Pabaiga >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai