1949 METŲ AIDŲ TURINYS Spausdinti

RELIGIJA, FILOSOFIJA, PASAULĖŽIŪRA

Baltinis A. — Atgaila ir prisikėlimas...................................................................... 1
Baltinis A. — Žmogaus krizė ir krikščionybė .................................................. 153
Bagdonavičius V. — Mūsų religinės kultūros perspektyvos JAV ........................ 89
Girnius J. — Amžinybės perspektyva ir laiko horizontas ...................................... 6
Girnius J. — Laisvė ir likimas............................................................................ 97
Girnius J. — Ateistinio humanizmo akyvaizdoje .............................................. 209
Gudonis J. — Vatikano Tautinės Delegatūros vaidmuo ................................... 237
Gutas J. — Netikros mistikos grėsmė ............................................................ 108

J m. A. — Popiežių enciklikos ....................................................................... 130
J m. A. — Egzistencionalizmas ir krikščionybė ................................................. 90
J a s m. A. — Ar nereikia mums misionorių .................................................... 131
Maceina A. — Didžiosios pjūties šventė .......................................................... 52
Maceina A. — Marijos garbinimo prasmė ...................................................... 193
M c. — YMCA katalikiškuoju požiūriu .......................................................... 131
Sušelptasis— Atmestoji išmalda ..................................................................... 183
Tu es sacerdos (iš arkiv. J. Skvirecko atsiminimų) ............................................. 49
Vaišnora J. — Ecce sacerdos magnus ............................................................ 149
Grinius J. — Prancūziška knyga apie žemaitišką „Lokį“ ................................... 236
JesaitytėD. — N. Mazalaitės „Legendos apie ilgesį“ .......................................... 83
J. D. — Dvi knygos jaunimui ........................................................................... 83
Jonikas P. — Kodėl rašome aukštaitiškai? ...................................................... 159
L i n g i s J. — Degantis krūmas (Sigrida Undset) ............................................ 221
Lysandro Z. D. Galtier — O. V. Milašių prisiminus .......................................... 217
M a ž i u 1 i s A. — Iš gęstančio židinio ............................................................. 44
M i 1 i u š i s J. G. — K. Bradūno „Apeigų“ lyrika ........................................... 179
M i 1 i u š i s J. G. — V. Joniko „Pakeleiviai“ .................................................. 236
MiškinasL. — A. Vaičiulaičio „Italijos vaizdai“ ............................................... 130
N a g y s H. — Apie vokiečių literatūros žinovus ............................................... 95
Nyka-Niliūnas A. — Nepriklausomos Lietuvos poezija ........................... 112, 172
TininisJ. — O'Neilis — Amerikos dramaturgas .................................................. 68
Skardžius P r. — Lietuviškai vokiškas žodynas .................................................. 85
Ž-kas J. — Sovietinio lietuvių rašytojo išpažintis ............................................... 133

GROŽINĖ LITERATŪRA

Baronas A. — Pavėlavimas (novelė) ................................................................ 103
Blekaitis J. — Žydinčios valandos (eilėraščiai) ................................................... 57
Bradūnas K. — Du eilėraščiu ............................................................................ 56
Bradūnas K. — Kapų taku, Ąžuolėliai, Duobkasys (eil.) ................................... 216
Brazdžionis B. — Paryžiaus įspūdžiais (eilėraščiai) ............................................... 4
Grinius J. — Gulbės Giesmė (drama) ............................................ 34, 73, 123, 165
JasmantasA. — Turbūt namie Tavęs nerastų (eilėraščiai) ................................... 199
Jonikas V. — Eilėraščiai .................................................................................. 152
Jurkus P. — Mano dienų karalienei .................................................................... 72
Jurkus P. — Juodvarniai (poema — pasaka) .................................... 106, 157, 223
Y1 a St. — Mano gimtinės istorija .................................................................... 205
Kėkštas J. — Naktis be rimų (eilėraštis) ............................................................... 3
Kėkštas J. — Sūnus (eilėraštis) ........................................................................ 148
Mekas J. — Du sonetai ................................................................................... 177
Milašius O. V. — Įmeilinti akmenys ................................................................. 218
Palšaitis A. — Arlekinas (eilėraštis) ................................................................... 41
Vaičiulaitis A. — Apie didįjį katiną (pasaka) ..................................................... 24
Vaičiulaitis A. — Sėjėjas ................................................................................. 128

LITERATŪRA, KALBOTYRA

Balys J. — Dėl tautosakos aptarties ................................................................ 138
B. J. — J. Jankaus „Naktis ant morų“ ............................................................. 129
B. J. — Pr. Naujokaičio „Lietuvių literatūra“ ..................................................... 82
Cukuras V. — Dostojevskis ir mūsų laikai ....................................................... 187
DžiugėnasA. — Po Pietų žvaigždėm .................................................................. 43
Gražiūnas A. — P. Tarulio „Žirgeliai padebesiais“ ............................................ 181
Gražiūnas A. — V. Krėvės „Dangaus ir žemės sūnūs“ ...................................... 234
Grinius J. — Bernardo Brazdžionio poezija . .................................................... 227

DAILĖ, MUZIKA, TEATRAS

Jurkus P. — Lietuviai dailininkai į pasaulį ........................................................... 45
Jurkus P. — Naujas skulptorius ........................................................................ 91
M c. A. — Bernadetės giesmė (kinas) .............................................................. 92
Mekas A. — Ipolitas Tvirbutas ...................................................................... 136
Mekas J. — Į dail. V. Petravičiaus meną pažvelgus ......................................... 134
Š. D. G. — Freiburgo Ecole des Atrs et Mėtiers ............................................. 135
Šlapelis Ign. — Dailininkas Petras Kiaulėnas .................................................. 189
Vambra Al. — Lietuvių Dailės Instituto paroda ............................................... 134
Vasyliūnas I z. — Naujos Banaičio dainos ........................................................ 42
Vasyliūnas I z. — Studentija ir muzikalinis išsilavinimas ..................................... 94

ISTORIJA, VISUOMENĖ, PEDAGOGIKA ETC.

A. — Mokykla ir valstybė ........................................................................... 139
Brazaitis J.— Antras veiksmas prasidėjo ..................................................... 145
Budzeika J. — Europos ūkio atstatymas ..................................................... 119
Grynųjų idėjų pavojus ................................................................................. 93
Gintautas J. — Medicina ir gydytojo pašaukimas ........................................ 240
Ivinskis Z. — Lietuvių kultūros problemos .................................................... 17
Ivinskis Z. — Lietuvių kultūros tarpsniai . ..................................................... 58
Ivinskis Z. — Lietuva „Enciclopedia Britannica“ n. leidime .......................... 137
Yla St. — Šeimos tragedija ......................................................................... 64
M c. A. — Komunizmo ekskomunika ....................................................... 140
M c. A. — Neatgailėję žmonės ................................................................. 184
M c. A. — Religija ir politika .................................................................... 239
Sužiedėlis S. — Jaunimas šeimoj ir organizacijoj .......................................... 27
Ž-kas J. — Lietuvybės klausimas JAV ...................................................... 141
Ž-kas J. — Kur pasuks vokiečių krikš. demokratai? .................................. 185
Akademinis gyvenimas .......................................................................... 48, 94
Įvykiai ir žmonės ....................................................................... 143, 191, 242