ATSIŲSTA PAMINĖTI Spausdinti

Jonas Aistis PILNATIS. Parinktos eilės. Redagavo ir žodį parašė Bern. Brazdžionis. Viršelis ir iliustracijos dail. A. V a i č a i č i o. Išleido LiudasVismantas, 1948 m. 160 psl., kaina 8 RM.


Jurgis Baltrušaitis POEZIJA. Pilnas lietuviškosios J. Baltrušaičio poezijos rinkinys. Spaudai parengė J. Aistis, išleido kun. P. M. Juras. 1948 m., 270 psl.

Prof. Kazys Pakštas. LITHUANIA AND WORLD WAR II. Publications of the Lithuanian Cul-tural Institute. Chicago, Illinois, 1947.


Kun. Juozas Prunskis COMPARATIVE LAW, ECCLE-SIASTICAL AND CIVIL, IN LITHUANIAN CONCORDAT. The Catholic University of America Press Washington, D. C. 1945.


Bale Voveraitė. ZlRGONE IR GAILĖ. 3-jų dalių scenos pasaka. Iliustravo J. T r i č y s. Išleido Lietuvių Skautų Sąjungos Brolijos Vadija. 38 psl., 1948.


J. Švaistas. RAŠAU SAU. Tremtinės užrašai. „Minties“ leidinys, 80 psl., 1947 m. Viršelis dail. P. A u g i a u s.


ŽINGSNIAI. Kultūros žurnalas, Nr. 13, vasario mėn.


NAUJOJI AUŠRA. Amerikos lietuvių kultūros žurnalas, Nr. 5, balandžio mėnuo.

MŪSŲ LIETUVA. Brazilijos lietuvių dvisavaitinis žurnalas, kovo 12 d., Nr. 6.


VARPELIS. Mėnesinis, religinis ir patriotinis Šv. Pranciškaus dvasioje laikraštis. Leidžia Lietuvos Pranciškonai Amerikoje. Balandžio mėn. Nr. 4 Adresas: Kennebunk Port, Maine. U.S.A.