Straipsniai apie lietuvių filosofus. Nuotraukos [723-756] Spausdinti
723. Rėklaitis, Povilas, dr. Antanas Tamošius Bukota - lietuvis filosofas, Paryžiuje miręs prieš šimtą metų [1808-1876.09.19] // 1976. - Nr.10. - P.459-468: iliustr. -Išnašos: 42 pavad.

724. Dr. Juozas Girnius; Kalba dr. Juozas Girnius, dėkodamas už Lietuvių Enciklopedijai suteiktą premiją; Juozas Girnius: [Nuotraukos]// 1957. - Nr.5. -P.236; 1958. - Nr.8. - P.357; 1964. - Nr.10. - P.477; 1982. - Nr.4. - P.255.

725. Dr. Juozas Girnius, Ateitininkų federacijos vadas; Dr. Juozas Girnius [relig. laisvojo pasaulio liet. kongreso Toronte 1984 m. paskaitininkas]; Dr.Juozas Girnius, redagavęs "Aidus" nuo 1965 iki 1980 metų vasaros: [Nuotraukos]// 1963. - Nr.6. - P.279; 1984. - Nr.6. - P.371; 1985. - Nr.4. - P.203.

726. Dr. Juozas Girnius ir Kęstutis Girnius; Dr. Juozas Girnius su žmona Ona: [Nuotraukos]// 1977. Nr.l. - P.36; 1985. - Nr.6. - P.361.

727. Dr. Juozas Girnius; Dr. Juozas Girnius su poetais Henriku Nagiu ir Alfonsu Nyka-Niliūnu ankstyvais tremties metais Vokietijoje:
[Nuotraukos]// 1990. -Nr.3. - P.171, 174.

728. Maceina, Antanas. Laiškas Aidų redaktoriui Juozui Girniui: (50-ties metų amžiaus sukakties proga) // 1965. - Nr.10. - P.439-450. - Išnašos: 26 pavad.

729. Natkevičius, Vincas. Juozui Girniui 70 metų: žvilgsnis į jo asmenį ir filosofiją // 1985. - Nr.6.- P.358-363. - Išnašos: 9 pavad.

730. Skrupskelis, Kfęstutis]. Tautinės kultūros rūpesčiuose: Dr. Juozo Girniaus 75 m. amžiaus sukakčiai: Paskaita, skaityta dr. J.Girniaus jubiliej. minėjime Bostone 1990 m. geg. 3 d. // 1990. - Nr.3. - P.169-174: portr., iliustr. - Išnašos: 8 pavad.

731. Dr. Kęstutis Girnius [Torontas, 1988 m. gegužė: 4-asis kultūros kongresas: Nuotr.]// 1988.-Nr.3.-P.171.

732. Jakštas, J[uozas]. Religinė-filosofine istorija: [Apie prof. Leoną Karsaviną] // 1956. - Nr.10. - P.469-470.

733. Girnius, Juozas. Pranas Kuraitis: 5 mirties metų sukaktis: [Prelatas,profesorius, vienas iš pirmųjų lietuv. filosofijos pradininkų, 1883.07.04-1964.12.18] // 1970. -Nr.3. - P.97-105; portr.; Nr.4. - P.167-176: iliustr.,faks.

734. Laučka, Juozas. Kuraitis Girniaus atsiminimuose: [Apie J.Girniaus str., išsp.Pr.Kuraičio "Filosofijos raštų rinktinėje". Čikaga, 1990 m.] // 1991. - Nr.4. - P.336-339.

735. Maceina, Antanas. Filosofijos keliu: Biogr. nuotrupa pokalbiui su jaunesniaisiais: [Minint filosofo 70-ąsias gimimo metines] // 1978. - Nr.8. - P.346-350, 352-354: portr.; Nr.9. - P.391-396; Nr.10. - P.446-451, 454; 1979. - Nr.l. -P.l 1-15; Nr.2. - P.80-86.

736. Antanas Maceina; Prof. Antanas Maceina, [1978 m.] sausio 27 d. miręs Munsteryje, Vokietijoje: [Nuotraukos]// 1976. - Nr.3. - P.137; 1987. - Nr.l. - p.15.

737. Prof. Antanas Maceina; Prof. A. Maceina Reino konferecijoj 1947 gegužės mėn.; Prof. A.Maceina gamtos vienatvėje; Muinsterio universitetas, kuriame prof. A.Maceina skaitė paskaitas; Prof. A.Maceina studentų ir moksleivių stovykloj Kressbronne 1949 m.; Prof. A.Maceina Schwabisch Gmiindo stovykloje 1947 m.; Prof. A.Maceina 60 m. sukakties dieną; Prof. A.Maceina su dr. P.Kisieliumi Muensteryje 1975 m.: [N u o t r a u k o s] // 1978. - Nr.2. - 1-as virš. p., p.51, 55, 54, 58, 67, 76, 81.

738. Baltinis, Andrius. Antano Maceinos įnašas į mūsų kultūrą: [Minint mokslininko 60-ąsias gimimo metines] // 1968. - Nr.l. - P.l-4: portr.

739. Girnius, Juozas. Antanui Maceinai 70 metų // 1978. - Nr.2. - P.49-57: portr., iliustr.

740. Jakštas, Juozas. Istorizmas ir Maceina // 1983. - Nr.5. - P.289-293.

741. Navickas, Juozas L. Maceinos filosofijos samprata ir metodas // 1978. -Nr.2. - P.58-64: iliustr.

742. Rugis, Jonas. Kelios pastabos prie A.Maceinos straipsnio apie kultūros prasmę krikščionybėje: [Žr. "Aidai", 1963, Nr.10] // 1964. - Nr.4. - P.199-200.

743. Skrupskelis, Kęstutis. Maceinos religijos filosofija // 1978. Nr.2. - P.65-70: portr., iliustr.

744. Prof. Kęstutis Skrupskelis: [N u o t r.] // 1977. - Nr.l. - P.36.

745. "Gruodžio 25 [1968] Vašingtone mirė prof. Vladas Stanka...": [Filosofas, Kongreso b-kos darbuotojas: N u o t r.: Su red. prier.] // 1969. - Nr.l. - P.42. - (Mūsų buityje).

746. "Liepos 23 d. [1957] Freiburge, Vokietijoje, mirė Bronius Stočkus: [Filosofas, kalbininkas: Žinutė] // 1957. - Nr.8. - P.381-382: portr.

747. Brazaitis, Juozas. Stasys Šalkauskis lietuvių tautinės misijos raidoje // 1971. - Nr.10. - P.447-451: portr.

748. Girnius, Juozas. StŠalkauskis kaip "Gyvas žmogus": Koks Šalkauskis iškyla iš Ereto parengtosios monografijos: [Eretas, Juozas. Stasys Šalkauskis. Brooklyn, 1960] // 1961. - Nr.7. -P.304-316.

749. Yla, Stasys. Priešybių derintojas Stasys Šalkauskis // 1959. - Nr.8. - P.321-328: portr.

750. Jasaitis, D[omas],dr. Paskutinės prof. Stasio Šalkauskio dienos: [Atsiminimai] // 1960. - Nr.5. - P.215-220.

751. Pakštas, K[azys]. Filosofo Stasio Šalkauskio brangiam atminimui // 1957. -Nr.5. - P.l93-205: portr.

752. Prof. Stasys Šalkauskis; Prof. StŠalkauskis, Julija Šalkauskienė su sūneliu Juliuku ir arkivysk. Mečislovas Reinys (1934 m. birželio 3 d. "Giedros" korporacijos išvykoje Pažaislio šile): [Nuotraukos]// 1954. - Nr.8. - P.343; 1982. - Nr.l. - P.16.

753. Prof. Stasys Šalkauskis, Ateitininkų Federacijos pagrindinis ideologas ir vadas (1927-1930), nuo kurio mirties (1941 .XH.4) sueina 40 metų: [N u o t r.] // 1981. - Nr.5. - P.285.

754. Prof. Stasys Šalkauskis, filosofas ir pedagogas, paskutinis nepriklausomos Lietuvos VDU rektorius, filosofinių veikalų autorius: [Nuo t r.] // 1986. - Nr.4. - P.245.

755. Dr. Vincas Vyčinas: [N u o t r.: Su red. prier.] // 1984. - Nr.4. - P.221.

756. Vincas Vyčinas, knygos apie M.Heideggerį "Earth and Gods" (1961) autorius: [N u o t r.] // 1970. - Nr.8. - P.361.
Vydūnas. - Žr.6981-6989.