ROMANO, DRAMOS, NOVELĖS KONKURSAS VALANČIAUS TEMA Spausdinti
Lietuvių Rašytojų Draugija skelbia vysk. Motiejaus Valančiaus tema romano, dramos, novelės konkursą ir tuo atžymi jo mirties 100 metų sukaktį.

Romanas — 1000 dol. premija.
Parašyti mašinėle mažiausia 200 psl. romaną, kuriame atsispindėtų vysk. M. Valančiaus veikla ir jo reikšmė lietuvių tautai.

Drama — 500 dol. premija. Ji gali vaizduoti vieną vysk. Valančiaus iškarpą, kuri iškeltų jo asmenybę, reikšmę lietuvių tautai. Drama turi būti pritaikyta mūsų teatro sąlygom, maždaug per 2 vai. suvaidinama.

Novelė — 250 dol. premija. Ji gali vaizduoti vieną vysk. Valančiaus gyvenimo momentą, kuris išreikštų jo idėjas. Novelės ilgis — 20-35 puslapiai (ne ilgesnė).
Terminas. Visi kūriniai turi pasiekti Lietuvių Rašytojų Draugijos nurodytą adresą iki 1976 kovo 31.

Adresuoti: Vysk. Valančiaus Konkursas, c/o Kultūros Židinys, 361 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y., 11207.

Pasirašoma slapyvardžiu. Atskirame voke, ant kurio užrašytas slapyvardis, reikia įrašyti vardą, pavardę, adresą, telefoną.

Kūriniam įvertinti bus sudaryta komisija. Jos sąstatas bus paskelbtas spaudoje.
Premijos mecenatas — dr. J. Lenktaitis, Patrijos leidyklos savininkas, buvęs Vilniaus filharmonijos direktorius, Vilniaus operos organizatorius ir direktorius, lietuviškos kultūros puoselėtojas ir rėmėjas.