"AIDŲ" RĖMĖJAI Spausdinti
Romas A. Šatas, Huntsville, ALA.; A. K. Bertulis, Hot Springs, AR.; Ig. Bandziulis, Pr. Gasparonis, J. Motiejūnas, kun. V. Palubinskas, Los Angeles, CA.; Pr. Grušas, Agoura, CA.; B. Milaknis, W. Sacramento, CA.; Julius Raulinaitis, Glendale, CA.; Petras Aleškaitis, San Diego, CA.; Vyt. K. Banelis, Step. Blynas, Bridgeport, CT.; Česlovą Kondrašienė, Nijolė Kudirkaitė, Vac. Kuzmickas, Waterbury, CT.; dr. Ant. Kučas, Putnam, CT.; prof. Vyt. Marijošius, W. Hartford, CT.; Izabelė Ramanauskienė, Manchester, CT.; Irena Ruseckienė, Alf. Stankaitis, Wethersfield, CT.; Dalia H. H. Seilei, Framington, CT.; Vaiva Vėbraitė, New Haven, CT.; Vera Daugėlienė, Washington, DC; A. Dirda, M.D., Jonas Gliosas, kun. Alf. Grauslys, J. Graužinis, Anicetas Grigaliūnas, Petras Gruodis, Alf. Indreika, Regina Jautokaitė, Elena Juknevičienė, kun. P. P. Juknevičius, Ant. Juodvalkis, A. Kereiva, kun. Myk. Kirkilas, dr. Juozas Kižys, Daina Kojelytė, M. Kvedaras, kun. L. Lechavičius, Irmina Lesevičiūtė, Jonas Litvinas, Matilda Mėlienė, Anelė Prunskytė, K. Rimkus, M.D., W. Skinder, Alek. Smilga, Petras Spetyla, Jonas Spurgis, Stasys Stravinskis, Stasė Vaišvilienė, Zenonas Valavičius, Chicago, IL.; A. A. Didžiulienė, Kostas Dočkus, J. Končius, Adolf. Orvidas, Jonas Paltarokas, Ant. Zailskas, Cicero, IL.; Leonas Barauskas, Melrose, Pk., IL.; Stasys Darzinskis, Dovvners Grove, IL.; Romas Kasparas, Riverside, IL.; Vyt. Musonis, M.D., Oak Lavvn, IL.; R. G. Sidrys, M.D., Streator, IL.; Al. Tiškus, BufFalo, IL.; J. Kavaliūnas, Beverly Shores, IN.; Jonas Mikeliūnas, E. Chicago, IN.; VI. Valionis, Munster, IN.; Kazys Gimžauskas, Kazys Palčiauskas, St. Petersburg Bch., FLA.; Jonas Jankauskas, St. Petersburg, FLA.; J. Davalga, A. Kindurys, Gulfport, FLA.; A. Skučas, Lake Worth, FLA.; Julius Jakulis, Avon, MA.; Birutė Martinkienė, Jamaica Plains, MA; A. Keturakis, Petras Pilka, So. Boston, MA; kun. Alf. Babonas, Royal Oak, MI; Ona Norvilienė, Monroe, ML; Kaz. Daugvydas, Jonas Rugienius, Detroit, ML; Vincas Vaičiūnas, Kalamazoo, MI; kun. J. Patašius, Great Falls, MT; Aniceta Staknienė, Elizabeth, N.J.; kun. V. Dabušis, Paterson, NJ; Kazys Jankūnas, Lodi, NJ.; kun. V. Karalevičius, Nevvark, NJ.; Pr. Puronas, Jamesburg, NJ.; Renata Alinskienė, Vida Krištolaitytė, kun. V. Pikturna, Emilija Vaišnoraitė, Brooklyn, NY; dr. Stefa Dimienė, Middle Village, NY.; dr. VI. Ingelevičius, Ig. Kazlauskas, Great Neck, NY.; Justinas Liaukus, Woodhaven, NY; Fr. Baluta, Rochester, NY.; dr. A. K. Gaigalas, Binghamton, NY.; kun. Ant. K. Kardas, NYC; J. Gruodis, Monticello, NY.; Ona Vaičienė, Hudson, NY.; Juozas Naikelis, kun. J. Tautkus, Pr. Totilas, Omaha, NE.; Vyt. Cyvas, V. Gruzdys, M.D., Ant. Nasvytis, Jonas Naujokaitis, P. Žygas, Cleveland, OH.; prof. dr. P. Jucaitis, Rocky River, OH.; Vac. Kasakaitis, Willowick, OH.; Ant. Gai-liušis, Marija Vasienė, Phila., PA.; Jonas Stelmokas, Landovvne, PA.; Ant. Valiskis, Barrington, RI., Ig. Skrupskelis, Columbia, SC; Jonas Adomaitis, La Salle, Que.; Vincas Bilevičius, Domas Jurkus, Rimantas Jurkus, Izid. Mališka, Montreal, Que.; A. J. Gečius, St. Leonard, Que.; Alb. Kantvydas, P. Misevičius, VI. Saltmiras, Toronto, Ont; Jonas Gustainis, Don Mills, Ont.; V. M. Kazlauskas, Hamilton, Ont.; Sigutė Rudienė, Hammer, Ont.; Benediktas Stonkus, Delhi, Ont.; VI. Žemaitis, Longlac, Ont, Canada; kun, J. Gutauskas, Glasgow, Scotland; kun. V. Kamaitis, Manchester, England; kun. Dom. Kenstavičius, YValburgisheim, W. Germany.
"AIDŲ" administracija
nuoširdžiai dėkoja visiem žurnalo rėmėjam.