ATSIŲSTA PAMINĖTI Spausdinti
Vytautas Janavičius: NEVYKĖLIO UŽRAŠAI. Apipavidalino ir išleido Henrikas Šalkauskas, iliustravo Eva Kubbos. atspaude "Mintis", Sydney, 1975, 110 p.

TRETIEJI VAINIKAI. Lietuvių poezija išeivijoje 1944 - 1974. Redagav: Paulius Jurkus, Anatolijus Kairys, Pranas Naujokaitis. Išleido "Dialogas", spaudos darbą atiiko M. Morkūno spaustuvė Chi-cagoje, 288 psl., kietais viršeliais, kaina 6 dol.

PATIKSLINIMAI
Broniaus Nemicko straipsny "Helsinkio susitarimų teisinė prigimtis", atspausdintame š. m. Aidų nr. 1 nr., reikalingi šie patikslinimai:
2 psl. 2 skilt. 27 eil. iš viršaus: vietoji naują turi būti su ja (sutartį).
3 psl. 2 skilt. 2 eil. iš viršaus: vietą: priešą turi būti prieštarą.
4 psl. 1 skilt. 3 eil. iš apačios: vieA 1813 turi būti 1814.
4 psl. 2 skilt. 17 eil. iš viršaus: vietoj Hindenburgu turi būti Hardenbergu.
4 psl. 2 skilt. 25 eil. iš viršaus: vieto? Konferencijos pasekmėmis turi būti Pi konferencinė veiksena.
5 psl. 1 skilt. 13 eil. iš apačios: vietoji sričių turi būti ginčų.
8 psl. 1 skilt. 6 eil. iš viršaus: vietoj pritaikydamas turi būti pritardamas.