"AIDŲ" RĖMĖJAI Spausdinti
Parašė Red.   
Mecenatai. 37 dol.: dr. J. Norkaitis, Stuttgart, W. Germany; 30 dol.: Simas Rutkauskas-Rutkus, Chicago, 111.

Garbės prenumeratoriai. Po 25 dol.: Gaudentas Baltrušaitis, Santa Ana, CA.; Izidorius Bartkus, San Francisco, CA.; Antanas Balčytis, Juozas Masilionis, Jonas Šiliūnas, Chicago, IL.; Stasys Tamulionis, Western Springs, IL; kun. Simonas Morkūnas, Sioux City, IA; prel. Vyt. Balčiū­nas, Thompson, CT.; Elema Masaitienė, Havre de Grace, MD.; Pranas Averka, So. Boston, MA; J. A. Rašys, Cambridge, MA.; Ina Užgirienė, Worcester, MA.; Vyt. Ziaugra, Roslindale, MA.; dr. L. Bajorūnas, South-field, MI.; B. Neverauskas, Sterling Hts., ML; kun. Vacys Sirka, Bolton Landing, NY.; Marija Titienė, Cleveland, OH.; Snieguolė Jurskytė, Phila., PA.; L. Balsys, Vyt. Montvilas, Toronto, Ont.; Alg. Jurkus, kun. dr. Ant. Paškus, Ottavva, Ont.; J. Laimikis, Pont-Viau, Lavai, Que., Canada; vysk. A. L. Deksnys, Roma, Italia; Jonas Jukna, Nuernberg, W. Germany.

Rėmėjai. Rita Bureikienė, Los Angeles, CA; Jonas Prakapas, Bakersfield, CA; kun. P. Dilys, J. Juodvalkis, Rožė Kriaučiūnienė, P. Palubinskas, Algis A. Regis, Chicago, IL; Pr. Mikalauskas, Cicero, IL; Alg. Dikinis, Oak Forest, IL; kun. dr. Tomas Žūiraitis, P.O., Washington, D.C; Aldona Venclauskienė, Worcester, MA; Alpas Gilvydis, K. Kupetis, Detroit, MI; Emilija Jurevičiūtė, Linden, NJ; A. J. Rygelis, Kinnelon, NJ; Pranas Joga, Akron, OH; S. I. Radzevičiūtė, Cleveland, OH; Birutė Ciplijauskaitė, Madison, WI; Jonas Andrulis, Islington, Ont.; Ant. Bumbulis, V. Naruševičius, Toronto, Ont., Canada; Jurgis Jakaitis, Schlieren, Switzer-land; J. A. Jūragis, Yagoona, NSW; V. Kazokas, Bankstovvn, NSW; Agnė Lukšytė, Sidney, NSW; dr. A. Mauragis, Picnic Point, NSW; Marija M. Slavėnienė, Auburn, NSW; Juozas Ramanauskas, Bass Hill, NSW; Juozas Juška, Altona, Vic; dr. Izid. Kaunas, Mitcham, Vic; A. P. Šurna, Rosanna, Vic; Pijus Vaičaitis, Maribyrnong, Vic; Irena Vosylienė, S.A.; Adelaidės Lietuvių Namai, Glen Osmond, S.A., Australia; M. V. Make-liūnas, Colombia, S. A.; Julius Vaisiūnas, Caracas, Venezuela, S.A."AIDŲ" administracija

nuoširdžiai dėkoja visiem žurnalo rėmėjam.