MŪSŲ BUITYJE Spausdinti

Dr. Petras Jonikas, kovo 25 sulaukęs 70 m. amžiaus. Dr. Stasys Bačkis, vasario 10 sulaukęs 70 m. amžiaus.
Apie jį Pranas Skardžius rašė Aiduose 1971, nr. 3 Apie jį J. Girnius rašė Aiduose 1966, nr. 6. V. Maželio nuotr.


Jonas Matulionis, gavęs lietuvių katalikų            Bronius Kviklys,gavęs lietuvių katalikų
bendrijos visuomeninko 500 dol. premiją           mokslo akademijos 1,000 del. premiją už žurnalistiką


R a š y t o j u o s e. — Į Lietuvių rašytojų draugiją visų narių slaptu balsavimu priimti nariais šie rašytojai: Živilė Bilai-šytė, Pranas D. Girdžius, Eglė Juodvalkytė, Aušra Jurašienė, Georgės Matore, Icchokas Meras, Ona Mikailaitė, Austė Pečiūraitė, Mirga Pakalniškytė-Girniu-vienė, Teresė Pautieniūtė-Bogutienė, Aleksandras Radžius, Rimas Vėžys.

Pulitzerio literatūrinė grožinės prozos šių metų premija paskirta Saul Bel-lovv už romaną "Humboldt's Gift". Poezijos premiją gavo John Lavvrence Ash-berry už rinkinį "Self-Portrait in a Convex Mirror". Jis taip pat gavo Book Award šių metų premiją už tą patį rinkinį. Book Award premija už grožinę prozą suteikta rašytojui VVilliam Gaddis už knygą "JR".

"Poezijos dienos" jau trečią pavasarį vyksta Chicagoje. Šiemet jos pradėtos gegužės 21, rodant poeto Jono Aisčio gyvenimo filmą. Apie jo asmenį bei kūrybą kalbėjo Kazys Bradūnas. Žodį tarė ir velionio poeto žmona — Aldona Aistienė. Gegužės 22 programa buvo iš dviejų dalių. Folkloro specialistės Elenos Bradūnaitės paskaita "Pirmapradė poezija — liaudies daina" ir vėliau poezijos karas. Paskaita pagyvinta garsiniu filmu apie mūsų dainas ir senovės dainininkus. Po jos Jaunimo centre atidarytas Lietuvių tautosakos archyvas. Poezijos vakare savo kūrybą skaitė Gražina Tulauskaitė, Liūne Sutema, Austė Pečiūraitė ir Henrikas Nagys, kuriam buvo skirta daugiausia laiko. Poezijos šventė vyko Jaunimo centro patalpose.

M u z i k a. — Trys lietuviškos operos pastatytos Chicagoje gegužės mėnesį: Jeronimo Kačinsko "Juodas laivas" (A. Landsbergio libretas), Juliaus Gaidelio "Gintaro šaly" (A. Kairio libretas) ir V. Marijošiaus "Priesaika" (Balio Sruogos drama "Milžino paunksmė", pritaikyta S. Santvaro). Operų dirigentai — V. Marijošius ir A. Jurgutis, dekoracijos — A. Valeškos, solistai: D. Stankai-tytė, S. Baras, J. Vaznelis, N. Linkevičiūtė, S. VVicik, A. Brazis, R. Mastienė, M. Momkienė, B. Jančys, C. Kogutaitė. Apie šias operas bus daugiau "Aiduose".

Zenonas Nomeika, vargonų muzikos virtuozas, mirė gegužės 22 Roches-tery, N.Y. Velionis buvo gimęs 1911 kovo 28 Pėdžių kaime Kėdainių apskrity. Savo didį talentą išugdė mokydamasis Kauno konservatorijoje 1925-29 m. Dar būdamas studentu, davė vargonų ir piano koncertus. Nuo 1929 iki 1936 studijavo vargonų muziką Paryžiuje pas pasaulinę garsenybę Marcei Dupre. Grįžęs Lietuvon, Nomeika dėstė muziką Klaipėdoj, Šiauliuose ir Vilniuje. Tiek Lietuvoje, tiek tremtyje pasižymėjo gausiais vargonų koncertais. Duoną pelnėsi vargonininkaudamas Rochestery, kol ištiko sunki liga, privedusi prie paralyžiaus ir mirties.