"AIDŲ" RĖMĖJAI Spausdinti
Garbės prenumeratoriai: po 25 dol.: dr. Jonas S. Žmui-dzinas, Glendale, CA.; Donatas Bielskus, Chicago, IL.; dr. Silva Pra-gulba, Highland Park, ML; kun. Juozas Pragulbickas, Elizabeth, NJ.; Alg. Kačanauskas, Brooklyn, NY.; N. N., Cleveland, OH.

Rėmėjai: H. Krikščiūnas, El Dorado Hill, CA.; Jonas Butkus, Bridgeport, CT.; Zigmas Rumšą, Chicago, IL.; Irena rtimkūnienė, Ham-mond, IN.; Juozas Jusys, Zigmas Snarskis, Worcester, MA.; Bernard M. Covalesky, M.D., Randolph - Dover, NJ; Gina Čapkauskienė, Montreal, Que, Canada; Julija Grigaitienė, Mitcham, Vic., Australia.

"AIDŲ" administracija nuoširdžiai dėkoja visiem žurnalo rėmėjam