AIDAI Spausdinti

AIDŲ atstovai

J. Amerikos Valstybėse: Ignas Malinauskas, 241 Lin-koln St., Waterbury 76, Conn.

Anglijoje: J. Dėdinas, Full Sutton Hostel, Stamford Bridge, Nr. York.

Kanadoje: St. Dargis, 99 Gorevale Ave, Toronto 3, Ont.

Argentinoje: Vytautas Namikas, Charlione 1011, Pineyro, Bs. Aires.

Australijoje: Valerijus Gražulis, Railvvay Station, Exeter N. S. W.

Atskiro numerio kaina: J. Amerikos Valstybėse ir Kandadoje 1 dol., Anglijoje 4 šilingai ir Australijoje 6 šilingai.


A I D A I - Lithunian Monthly Cultural Magazine - E C H O E S

Published under EUCOM
Civil Affairs Divtsion Authorisation for United Nations
Displaced Persons Publicatlon
No. UN DP 204, 24 March, 1949
Editor and publisher — Povilas Gaučys
DP Camp Hanau
Printed by Schwertschlag, Fellbach
Circulation: 2000

Red. — leidėjas — Povilas Gaučys.
Redaktoriai — Jonas Grinius ir
Paulius Jurkus
Redakcijos narys Jungt. Amer. Valst.
Juozas Laučka
Redakcijos ir Administracijos adresas:
(14 a) Schwabisch Gmūnd, Bismarckstr. 1

Atskiras numeris 3 DM