MŪSŲ BUITYJE Spausdinti
I š   v i s u r. — Amerikos Lietuvių Romos Katalikų Federacijos jubiliejinis seimas spalio 22 - 24 suruoštas Chi-cagoje. Federacija įkurta 1906. Jai vadovauja dr. Juozas Meškauskas. Seimo programa buvo iš trijų dalių. Filmais parodyta 70 metų veiklos darbai. Vyko simpoziumas — Esamos padėties analizė, kurią nušvietė dr. J. Sungaila, dr. A. Darnusis ir kun. K. Pugevičius. Būta ir pranešimų iš veiklos. Simpoziumui vadovavo J. Pabedinskas. Į seimą atvyko 105 atstovai. Išrinkta nauja valdyba: dr. J. Jerome, dr. J. Meškauskas, dr. A. Darnusis, dr. V. Vygantas, kun. V. Rimšelis, MIC, R. Olšauskaitė, Požerienė ir sesuo Ona Marija.

Lietuvių pranciškonų vienuolynas Brooklyne atšventė 25 m. įsikūrimo sukaktį. Ta proga buvo solistų V. Verikai-čio ir R. Strimaičio koncertas, akompo-nuojant J. Govėdui, ir vaišės. Vienuolynas įkurtas 1951. Nuo pat pradžios prie jo buvo spaustuvė. Leista periodiniai leidiniai ir knygos. Prie vienuolyno išaugo Kultūros Židinys. Dabar vienuolynas, spaustuvė ir Kultūros Židinys sudaro reikšmingą lietuviškos veiklos vienetą New Yorke.

Vliko tarybos posėdis įvyko spalio 23 Kultūros Židinyje New Yorke, metinis seimas — Washingtone gruodžio 4-5.

Amerikos Lietuvių Tarybos 36 suvažiavimas lapkričio 13 buvo Chicagoje. Dalyvavo 155 asmenys. Padaryti pranešimai ir numatyti veiklos planai ateičiai. AL Taryba dabar turi 24 veikiančius skyrius. Nutarta įsigyti namus Chicagoje.

Tėv. Leonas Zaremba, SJ, paskirtas lietuvių jėzuitų provincijolu. Gimė
1923 Šeduvoje. Baigęs Panevėžio gimnaziją, įstojo į Kauno kunigų seminariją. Studijas tęsė Eichstaete ir Gregorianumo universitete Romoje. Kunigu įšventintas 1948. Į jėzuitų vienuoliją įstojo 1951. Darbavosi Pietų Amerikoje, Kanadoje ir JAV. Pasižymėjo jaunimo auklėjime ir parapiniame darbe.

Lietuvių Fondo vajaus pokylis spalio 30 suruoštas Jaunimo Centre Chicagoje. Jo proga įnašais padidintas Fondo kapitalas.

Dr. Petro Daužvardžio, Lietuvos gen. konsulo, mirties penkmečio paminėjimas spalio 24 suruoštas Jaunimo Centre Chicagoje. Buvo Liongino Labanausko paskaita, filmais parodytas velionio gyvenimas, dainavo solistai D. Stankaitytė ir A. Brazis.

Argentinos Lietuvių Organizacijų ir Spaudos Tarybos (ALOST) valdybon išrinkti R. Stalioraitis — pirm., Z. Juknevičius — vicepirm., kun. A. Steigvi-las ir E. Burbienė — sekr., Juozas Siųsis — ižd.

Argentinos Lietuvių Švietimo Komisijos žinioje veikia 3 mokyklos su 99 mokiniais, kuriose dirba 5 mokytojos. Švietimo komisijai vadovauja kun. A. Steigvilas, MIC, ekonominius reikalus tvarko L. Stankevičius, sekretorė — I. Simanauskienė.

Lietuvių Kultūros Fondas (Lithua-nian Cultural Foundation), įsteigtas New Yorke, savo pirmą susirinkimą turėjo Kultūros Židinyje spalio 30. Jo pagrindinis tikslas — išlaikyti Kultūros Židinį. Fondo nariu gali būti asmuo, paaukojęs 100 dol. Nario metinis mokestis — 10 dol. Fondo tarybos pirm. — dr. V. Vygantas,

Birutė Pūkelevičiūtė, šiais metais laimėjusi Los Angeles Lietuvių Dramos sambūrio dramos konkurso 1,000 dol. premiją už dramą "Palikimas'' ir Dirvos novelių konkurso 600 dol. premiją už novelę "Grįžimas".


vykd. valdybos pirm. — A. Vakselis, vicepirm. — Tėv. P. Baltakis, OFM, sekr. — A. Radzivanienė.

Pranciškonų vienuolynas Greene, Me., išmirus tos apylinkės lietuviams, šį rudenį parduotas Portlando vyskupijai.

Alfonsas Petrutis spalio 10 paskirtas Amerikos Balso lietuvių skyriaus vedėju. Jo pavaduotoju paskirtas Jurgis Blekaitis.

Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos dešimtasis suvažiavimas buvo Detroite lapkričio 24 - 28.

Veterinarijos Gydytojų Draugija spalio 30 savo 40 metų veiklos sukaktį Chicagoje paminėjo koncertu ir pobūviu. Dainavo sol. Stasys Baras, akompo-navo A. Vasaitis.

Pabaltijo tautų (lietuvių, latvių, estų) kultūrinė programa — paskaitos, filmai, dailės parodos — lapkričio mėnesį 13, 16, 17, 18, 23 ir 30 vyko Bostono viešosios bibliotekos patalpose. Iš lietuvių paskaitas skaitė dr. Jurgis Gimbutas (liet. architektūra), dr. Stasys Goštautas (apie Čiurlionį), Romas Bričkus, dr. Algirdas Budreckis ir Mykolas Drunga.

Lietuvių Miškininkų Sąjunga išeivijoje 500 dol. premiją paskyrė A. Tenisonui už knygą "Žemaitijos girių takais".

Liet. Kat. Mokslo Akademija leidžia prof. Antano Salio raštus. Redaguoja dr. P. Jonikas. Bus 4 tomai. Pirmas tomas baigiamas spausdinti. Paskiro tomo kaina 20 dol. Užsisakantiems iš anksto — 10 dol. Užsakymams adresas: LKM Akademija, Piaza delle Pilotta, 4, 00187 Roma, Italy.

M i r t y s. — Ignas Sakalas, daug metų dirbęs Draugo redakcijoje ir visą amžių veikęs Lietuvos vyčiuose, mirė Chicagoje spalio 10. Albertas Ošlapas, uolus visuomenininkas, mirė New Yorke lapkričio 1. Kun. Kazimieras Pečkys, S J, veikęs lietuviuose jėzuituose, mirė Chicagoje lapkričio 11. Leonardas Dambriūnas, kalbininkas, publicistas ir visuomenininkas, lapkričio 24 mirė Washingtone. Apie jį 70 m. amžiaus proga rašyta š. m. Aidų lapkričio numeryje.

L i t e r a t ū r a. — Liudviko Rėzos (1776-1840) 200 m. gimimo sukakties paminėjimas lapkričio 14 suruoštas Jaunimo Centre Chicagoje. Buvo dr. Vinco Maciūno ir dr. Petro Joniko paskaitos. Pirmasis Rėzą apibūdino kaip rašytoją, antrasis — kaip kalbininką. Ped. lit. instituto studentai skaitė ištraukas iš Rėzos raštų, o Tėviškės parapijos choras atiiko koncertinę programą. Minėjimą ruošė Ped. lit. institutas ir Mažosios Lietuvos tautiečiai. Liudvikas Rėza, gimęs Kuršių Nerijoje, Karvaičių kaime, anksti susirūpino lietuvių kalba ir tautosaka. Dėstydamas Karaliaučiaus universitete, išleido Donelaičio "Metus" ir liaudies dainų rinkinį. Visą amžių uoliai gynė lietuvių kalbą ir pramynė taką į jos tyrinėjimus.

Jeronimo Ralio, pirmojo Homero vertėjo į lietuvių kalbą, gimimo šimtmetis paminėtas Lietuvoje. Gimė jis 1876, mirė 1921. Be gydytojo darbo Prienuose, Taujėnuose ir Jonavoje, bendradarbiavo lietuvių spaudoje, reiškėsi beletristikoje, buvo vertėjas. Jo išversta Odisėja buvo išleista 1921. Iliados vertimo nespėjo baigti. Odisėja susilaukė trijų laidų. Paminėjimas buvo daugiau vietinio pobūdžio Jonavoje, kur Jeronimas Ralys mirė ir buvo palaidotas.

Birutė Pūkelevičiūtė laimėjo Dirvos novelės konkurso 600 dol. premiją. Buvo atsiųsta 11 novelių. Vertinimo komisija — Vilius Bražėnas, dr. Henrikas Luka-ševičius ir Leonas Virbickas. Šios premijos daugelio metų mecenatas — Simas Kašelionis.

Kazio Bradūno poezijos vakaras įvyko spalio 30 Dievo Apvaizdos kultūriniame centre, Detroite. Suruošė LB Detroito apylinkė.

Philadelphijoje LB iniciatyva spalio 23 suruoštas literatūros vakaras, kuriame savo kūrybą skaitė Aloyzas Baronas, Antanas Gustaitis, Paulius Jurkus, Antanas Vaičiulaitis. Dainavo sol. Ona Pliuškonienė. Vakaro organizavimu rūpinosi Vytautas Volertas.

Povilas Gaučys, diplomatas, visuomenininkas, žurnalistas, daugelio (virš 30) literatūrinių knygų vertėjas į lietuvių kalbą bei antologijų redaktorius, Lietuvių Rašytojų Draugijos narys ir Airių bendradarbis, lapkričio 18 sulaukęs 75 m. amžiaus.

Jolanta Malerytė, gyvenanti Izraelyje, Ateities žurnalo literatūriniame konkurse laimėjo pirmą premiją už poeziją.

Eduardui Cinzui paskirta Montrealio akademinio sambūrio Vinco Krėvės 500 dol. premija už romaną "Raudono arklio vasara". Vertinta 1974 - 1975 m. knygos. Premijos komisiją sudarė H. Na-gys, dr. I. Gražytė - Maziliauskienė. V. A. Jonynas, A. Staškevičius ir P. Dikai-tis. Premija įteikta spalio 13 Montrealy-je. Įteikime dalyvavo laureatas, atvykęs iš Belgijos.

D a i l ė . — Romo Viesulo grafikos darbų paroda Čiurlionio galerijoje, Jaunimo Centre, buvo gegužės 14-23. Parodą ruošė Giedros korporacija.

Anastazijos ir Antano Tamošaičių dailės kūrinių paroda buvo lapkričio 24 -28 Detroite, LKM Akademijos suvažiavimo metu.

Alfonso Dargio tapybos paroda vyko spalio 9 - lapkričio 3 696 galerijoje Ro-chesteryje, N.Y.

Nijolė Palubinskienė savo grafikos darbų parodą suruošė Kultūros Židinyje New Yorke spalio 30-31.

Aldonos Variakojienės dailės darbų paroda rugsėjo 25 - 26 vyko Los Angeles lietuvių tautiniuose namuose. Tos pačios dailininkės paroda rugsėjo 21 vyko ir Jaunimo Centre Chicagoje. Kiekvienoje parodoje buvo išstatyta 50 su viršum paveikslų.