AIDAI Spausdinti

DRAUGAS


Yra vienintelis lietuviškas, patriotinės krypties, krikščioniškos minties dienraštis pasaulyje. Jis Jus sutiks atvykstančius į Jungtines Amerikos Valstybes.
Įsikūrę Naujame Pasaulyje, jį užsiprenumeruodami, ir sau turėsite gerą informacijų šaltinį ir paremsite lietuviškos kultūros reikalą.
„DRAUGAS“ yra didžiausias ir pigiausias, lietuvių dienraštis išeivijoje.
DRAUGO adresas: 2334 S. Oakley Ave., Chicago, III.
Visiems išvykstantiems į Kanadą, JAV ir kitas žemės rutulio vietas pranešama, kad

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

siunčiama visiems bargan, ligi jie užsidirbs apsimokėti: Kanadoje 3 dolerius, JAV, Anglijoje ir kitur 3,50 dol., ir Australijoje 4 dol. Geriausia pingus siųsti pašto arba banko perlaida. Adresas: „Nepriklausoma Lietuva“, 3 A -4th Ave., Ville Lasalle, Montreal, Que., Canada.


TAUTINIAI DRABUŽIAI

Gražius ir originalius tautinius drabužius užsisakykite prieš išvykdami į užjūrius. Informacijų reikalu rašyti: A. Mažeikai, (20b) Watenstedt/ū. Braunschweig, Litauerlager (Wohnheim 2/3).

 

 

AIDŲ atstovai

J. Amerikos Valstybėse: J. Sakevičius c/o Mr. J. Balukas, 9853 So
Lowe Ave, Chicago, I 11.
Anglijoje: J. Dėdinas, Full Sutton Hostel, Stamford Bridge, Nr. York.
Kanadoje: St. Dargis, 83 Euclid Ave., Toronto, Ont.
Australijoje: Valerijus Gražulis, Railway Station, Exeter N. S. W.
Venecueloje: J. Kukanauza; Quinta „Neyhda“, Av. Tachira, Urb.
Guaicaipuro, Caracas, Venezuela, S. America.

________


A I D A I - Lithunian Monthly Cultural Magazine - E C H O E S

Published under EUCOM
Civil Affairs Divtsion Authorisation for United Nations
Displaced Persons Publicatlon
No. UN DP 204, 19 October, 1949
Editor and publisher — Paulius Jurkus Schwabisch Gmūnd, Bismarckstr. 1.

Red. — leidėjas — Paulius Jurkus
Redaktoriai — Jonas Grinius

Redakcijos ir Administracijos adresas:
(14 a) Schwabisch Gmūnd, Bismarckstr. 1

Atskiras numeris 2 DM

Printed by Karl Hofmann, Schorndorf
Circulation: 2000