Turinys Spausdinti
Pranas Pauliukonls — Lietuvos valstybes pagrindus tiesiant .............................................. 193
Dr. Kazys Grinius — Steigiamojo seimo metai ..................................................................... 201
Kazys Bradūnas — Eilėraščiai ............................................................................................... 206
Vladas Jakubenas — G. Verdi "Likimo galia" , ................................................................... 208
Kartų skirtumai mūsų išeivijoj — anketinis simpoziumas (R. Kriaučiūnas, S. Barzdukas, M. Drunga, J. Gaila, I. Gražytė, L. Grinius, S. Yla, G. Kijauskas, V. Kolyčius, A. Liulevičiene, L. Milukiene, A. Namikiene, A. Norvilas, A. Pakalniškis jr., A. Puteris, A. Saulaitis, A. Sužiedėlis,
J. Šoliūnas ............................................................................................................................... 213


IŠ MINTIES IR GYVENIMO
Albertas Zubras — Studijų dienos Australijoj ....................................................................... 224
L. Urv. — Vaclovas Ratas ..................................................................................................... 226
A. Paškus — Vedybiniai miražai ............................................................................................ 227
Mūsų buityje ........................................................................................................................... 230

KNYGOS
Alaušius — iš Lietuvoj išleistų knygų .................................................................................... 233

Viršelio 1 psl. — V. Ratas: Juoda ir pilka (metalo grafika, 1968), 4 psl. — M. Stankūniene: Prie vandens (medžio raižinys).

Šis numeris iliustruotas V. Rato grafikos darbų nuotraukomis, darytomis H. Šalkausko (išskyrus "Dykumą"), ir M. Stankūnienės grafikos darbų nuotraukomis, darytomis V. Noreikos. Be to, Čikagos lietuvių operos nuotraukos (Virgilijaus Kauliaus, SJ), A. Stulginskio, K. Griniaus ir V. Rato (H. Šalkausko nuotrauka) atvaizdai


Leidžia Tėvai Pranciškonai
Redaguoja Juozas Girnius, 27 Juliette St., Boston, Mass. 02122 Administruoja —
T. Benvenutas Ramanauskas, O. F. M., C80 Bushvvick Avenue, Brooklyn, N. Y. 11221
• Rankraščiai ir knygos paminėti siunčiamos redaktoriui Bostone, kita korespondencija — administracijai Brooklyn, New Yorke. • Nė vienas straipsnis nelaikomas ne-diskusiniu, ir dėl to savaime suprantama, kad straipsnio įdėjimas nereiškia nei leidėjų, nei redakcijos sutikimo su visomis jo mintimis. • Recenzijos yra redakcijos užsakomos, ir dėl to neprašytų recenzijų nelaukiama. • Neužsakyti straipsniai nedėjus grąžinami, jei tam reikalui pridėti pašto ženklai.
• Redakcijos bendradarbiai: B. Ciplijauskaitė (University of Wisconsin), K. Čeginskas (Uppsala Universitetsbiblioteket), I. Gražytė (Marguerite College, Montreal), K. Keb-lys (Ethyl Corp., Detroit), A. Klimas (The University of Rochester), R. Kriaučiūnas (Ingham County Mental Health Center, Lansing, Mich.), A. Liulevičius (The University of Chicago), A. Matulis (The University of Wisconsin-Green Bay), J. Navickas (Boston College), A. Paškus (Gannon College, Erie, Pa.), P. Rabikauskas (Pontificia Uni-versita Gregoriana, Roma), P. Rėklaitis (Staatsbibliothek der Stiftung Preussischer Kulturbesitz, W. Berlin), R. Sealey (University of California, Berkeley), K. I. Skrups-kelis (University of So. Carolina), V. Skrupskelytė (Oberlin College), A. Sužiedėlis (The Catholic University of America, Washington, D.C.), R. šliažas (Edinboro State College, Pa.), V. S. Vardys (University of Oklahoma)

MAY, 1970

AIDAI - ECHOES
Cultural magazine published monthly, except July and August, by the Franciscan Fathers, 680 Bushwick Avenue, Brooklyn, New York 11221 • Subscription $10.00; single copy $1.00. Second-class postage paid at Brooklyn, N.Y.