MŪSŲ BUITYJE Spausdinti
suvažiavimai. — New Yorke IV.18 vyko ketvirtoji metine BATUNo konferencija. Veiklos apžvalgoje pranešta, kad pereitais metais buvo aplankytos 86 atstovybes prie Jungtinių Tautų (kai kurios pakartotinai), delegacijas priėmė 25 ambasadoriai, 14 chargė d'affaires, 12 ministrų, 17 pasiuntinybių patarėjų ir 18 sekretorių. Suruošta protesto manifestacija prie JT ryšium su Molotovo - Ribbentropo pakto 30 metų sukaktimi. Išsiųsti 35.455 laiškai ir išleisti 26 biuleteniai. Numatytas veiklos planas šiems metams, kuriais JT rudenį švęs savo 25 metų sukaktį. BATUNo prezidentu rotacine tvarka išrinktas estas dr. H. Ainso, vykdomuoju pirmininku perrinktas K. Miklas, viceprezidentais išrinkti latvis kun. N. Trepša (anksčiau prezidentas) ir N. Umbrazaite.

Lietuvos šaulių sąjungos tremtyje suvažiavimas vyko Detroite IV. 25-26. Skyrių atstovų dalyvavo 74. Prof. V. Mantautas skaitė paskaitą apie VI. Putvio tautinę filosofiją. Nauju centro valdybos pirmininku trijų metų kadencijai .išrinktas Vincas Tamošiūnas (I sekr. J. Baublys, II sekr. J. Švoba, kultūros skyriaus vadovas kun. J. Bore-vičius, SJ, spaudos ir informacijos
vadovas VI. Mingėla, "Tremties trimito" red. P. Petrušaitis etc). Garbes nariais išrinkti pereitame suvažiavime R. Skipitis ir sąjungos pirmininkas VI. Išganaitis, šiame suvažiavime — prof. V. Mantautas ir sąjungos pirmininkas V. Tamošiūnas. Suvažiavimui pirmininkavo M. šnapštys.

— New Yorke IV. 26 vyko Lietuvių fronto bičiulių rytų apygardos suvažiavimas. Suvažiavimui pirmininkavo J. Gelumbauskas. Žuvusiųjų Lietuvos laisves kovotojų ir partizanų pagerbime V. Volertas supažindino su VI. Ramojaus knygrs "Kritusieji už laisvę" II dalimi, o iš jos paskaitė T. Alinskas. Meninę programą atliko soliste O. Pliuško-niene, deklamuotoja Ir. Veblaitiene ir dainininkės Ir. šiugždaitė ir D. Melninkaitė.

— Toronte IV. 18-19 vyko Kanados lietuvių katalikių moterų draugijos skyrių atstovių, kurių buvo 55, suvažiavimas. Paskaitą skaitė dri A. šlepetytė-Janac, LKMOPS pirmininkė. Naujon valdybon išrinkta: dr. O. Gustainienė (buvusi pirmininkė), A. Kuolienė, Z. Daugvai-nienė, A. šimkevičienė ir S. Pet-raitienė. "Moters" žurnalo penkiasdešimtmečiui paminėti šio suvažiavimo proga surengtas literatūros ir muzikos vakaras, kurio meninę programą atliko poetas J- Aistis ir pianiste J. Rajauskaitė.

M i r t y s. — Šiauliuose kovo 26 mirė dantų gydytoja Elena Zaikauskaitė - Lukauskienė. Gimusi 1887, buvo ištekėjusi už advokato St. Lukauskio, žymaus Šiaulių visuomenininko. Viena prof. St. Šalkauskio seserų.

— Vilniuje balandžio 5 mirė dramos aktorius Juozas Siparis, sulaukęs 76 amžiaus metų. Pradėjęs aktoriaus darbą 1920 Vilkolakio teatre, nuo 1926 dirbo Kauno ir nuo 1940 Vilniaus dramos teatre. Sukūrė apie 150 komiškų, charakterinių ir dramatinių vaidmenų, tarp jų Šarūno V. Krėvės "Šarūne" ir viršaičio Šlapelio "žente", Vingio žemaitės "Marčioje", Nolinio R. Blauma-nio "Indranuose", Milerio Schillerio "Meilėj ir klastoj" etc. Vaidino ir poroj sovietinių filmų. Konservatorijoj ilgą laiką dėstė grožinį skaitymą. N. Pogodino "Kremliaus ku-rantuose" suvaidintu Lenino vaidmeniu "atvertęs pirmąjį lietuviškos scenos lenianos puslapį", buvo apdovanotas Sovietų S-gos valstybine premija ir paskelbtas jos liaudies artistu.

— Cicero, 111., balandžio 19 mirė prel. Ignas Albavičius, eidamas 80-sius amžiaus metus. Baigęs Seinų kunigų seminariją 1912, jis išvyko studijų gilinti Romon ir Grigaliaus un-te 1914 įsigijo filosofijos licenciato laipsnį. Tais pat metais atvyko į JAV, kur vikaravo Čikagoj. 1918-40 būdamas Čikagoj Dievo Apvaizdos parapijos klebonu, 1927 pastatydino bažnyčią. Nuo 1940 ligi pasitraukimo emeritūron 1966 klebonavo Cicero lietuvių parapijoj. Nors kilimo jis dzūkas, tačiau pasižymėjo "nedzūkiškomis" savybėmis — tylumu ir kuklumu. Tačiau tai jo neuždarė nuo visuomeninės veiklos. Vienas pagrindinių Katalikų federacijos veikėjų, jai pirmininkavo ir kitas pareigas ėjo. Nuo 1942 buvo ilgametis ALTo narys; vienas BALFo organizatorių ir visą laiką jo rėmėjas. Būdamas inteligentiškas žmogus ir nuoširdus patriotas, suprato ir naujuosius ateivius. Jungėsi į Lietuvių Bendruomenės veiklą ir buvo išrinktas i JAV LB I tarybą.

— Čikagoj balandžio 19 mirė gydytojas Jonas Poška, sulaukęs 81 metų amžiaus. 1909 atvykęs į JAV, ruošėsi į kunigus, vėliau perėjo į medicinos studijas, kurias baigė Čikagos medicinos mokykloj 1923. Buvo vienas tų retų gydytojų, kurie aktyviai dalyvavo ir visuomeniniame gyvenime. Vienas Lietuvių katalikų moksleivių (faktiškai — studentų) susivienijimo organizatorių ir vėliau pirmininkas. Taip pat veikė vyčiuose ir 1928 buvo išrinktas jų centro pirmininku. 1933 pasaulinės parodos Lietuvių dienos komitete vadovavo sporto sekcijai — pirmasis sutelkė lietuvius sportininkus, kurie kitais metais (1934) surengė Čikagoj I sporto ir dainų šventę. Straipsniais bei eilėraščiais reiškėsi ir spaudoj. Už nuopelnus lietuvybei buvo apdovanotas Gedimino ordinu.

— Worcesteryje balandžio 29 mirė istorikas mokytojas Pranas Pauliukonis. Plačiau jį paminėsime kitame numeryje.

M u z i k a. — Čikagos lietuvių opera pastatė G. Verdžio Likimo galią, kurios 4 spektakliai įvyko IV. 18-19 ir 25-26. Šiame numeryje atskiru straipsniu pastatymą aptaria VI. Jakubėnas.

J. Gaidelio nauja sonata dviem smuikams ir fortepijonui buvo pirmą kartą atlikta IV.19 Hudsone, Mass., Iz. Vasyliūno ir kun. V. Val-kavičiaus, akompanuojant V. Vasyliūnui. Sonata yra dviejų dalių, apie 23 minučių ilgumo.

— Baltų koncertų serijoj Bostone Jordan Hali IV.24 vyko pianistės J. Rajauskaitės rečitalis, kurio visą programą sudarė Liszto kūriniai (Laidotuvės, Dvi legendos, Vengrų rapsodija nr. 12 ir kt.). Taip pat ji atliko koncertinę programą Kanados liet. kat. moterų draugijos literatūros - muzikos vakare Toronte IV.19.

— Čikagos lenkų IV.18 pastatytoj Puccinio operoj "Toska" pagrindinį Toskos vaidmenį dainavo Prudencija Bičkienė. Opera buvvo atliekama lenkų kalba.

Lilija Šukytė Mūncheno operoj IV. 12 dainavo pagrindinį Mimi vaidmenį Puccinio operoj "Bohema".

— Los Angeles Immaculate Heart kolegijos salėj IV.19 surengė dainų ir arijų koncertą solistas Ant. Pavasaris (lyrinis tenoras).

— Solistė Ona Gailiūtė - Zubavičienė (mezzo sopranas) surengė dainų rečitalį New Yorke Judson Hali (Manhattene) IV.19. Antrojoj programos dalyje atliko lietuvių kompozitorių (St. Šimkaus, VI. Jakubė-no, A. Kačanausko, A. Belazaro, V. Klovos, Br. Budriūno ir J. Gruodžio) kūrinius.

Brigita Pumpolyte - Mitten baigė smuiko klasę Filadelfijos muzikos akademijoj. Studijų baigimo rečitalyje V.l ji atliko Mozar-to sonatą nr. 6, Debussy sonatą, Brahmso smuiko koncertą.

— Pianistė Leoną Deveikytė -Lauraitiene, Čikagos American Con-servatory of Music dėstytoja, šioj kolegijoj surengė savo rečitalį IV. 29.

— Vilniaus operos solistas Vaclovas Daunoras surengė savo koncertus Los Angeles IV.4, New Yorke IV.12, Bostone IV.26, Čikagoj V.3.

Čiurlionio ansamblis, įsisteigęs Vilniuje 1940.1.15, išleido savo trisdešimtmečio apžvalginę plokštelę su 28 dainomis. Clevelande V.2 surengtas šios plokštelės pristatymas ir drauge ansamblio 30 metų veiklos paminėjimas. Čiurlionio ansamblis, diriguojamas savo ilgamečio vadovo A. Mikulskio, padainavo keletą dainų.

— Ištisa eilė chorų surengė savo pavasarinius koncertus. Filadelfijos choras Viltis savo koncerte IV.18 atliko Br. Budriūno kantatą "šviesos keliu". Tarp kitų dainų buvo choro vadovo L. Kaulinio dukters A. Kaulinytės sukurta daina "Viltis". Baltimorės vyrų choras Daina (vadovė L. Bekerskienė) IV.25 koncertavo Elizabethe. Hartfordo choras Aidas (vadovas J. Petkaitis) minėjo savo dvidešimtmetį V.9 surengtu koncertu, kuriame dalyvavo ir minėtasis Filadelfijos choras. V.9 taip pat surengė savo koncertus Omahos choras (vadovas Br. Jonušas) ir Toronto Varpo choras.

A. Dičiūtė-Trečiokienė, buvusi Kauno operos solistė, išleido naują plokštelę (Lithuanian Songs), kurioj įdainavo liaudies ir mūsų įvairių kompozitorių sukurtų dainų.

R a š y t o j u o s e. — Fullertono valstybinėj kolegijoj IV.9 poezijos-muzikos vakare savo kūrybą (anglų kalba) skaitė dr. E. Tumienė, tos kolegijos dėstytoja. Kiti jos poezijos rečitaliai rengiami Los Angeles Fellowship Hali V. 16 ir Whittier kolegijoj V.26.

J. Aistis skaitė savo poeziją Liet. kat. moterų draugijos suvažiavimo literatūros - muzikos vakare Toronte IV.19.

— "Vergijos kryžkeliuose" autorė S. Rūkienė iš savo Sibiro tremties atsiminimų skaitė paskaitą Bostone IV.19.

Vl. Ramojaus Kritusieji už laisvę knygos antrosios dalies pristatyme New Yorke IV.26 ją aptarė V. Volertas. Jaunųjų poezijos antologija Tiltai ir tuneliai pristatyta literatūros vakaru Detroite IV.25. Montrealyje IV.10 surengtame H. Nagio knygos Broliai balti aitvarai pristatyme ir autoriaus pagerbime H. Nagio kūrybą apibūdino V. A. Jonynas.

T e a t r a s. — Satyrinio teatro grupe Antrasis kaimas baigė savo sezoną Čikagoj V.2 penktuoju spektakliu.

— Scenos darbuotojų sąjungos Čikagoj prieš metus pastatyta ir aktoriaus A. Dikinio režisuota A. Rūko komedija "Bubulis ir Dundulis" vaidinta Brooklyne V.2 ir Bostone V.3. šis scenos darbuotojų kolektyvas turi pajėgių aktorių, bet pasirinktasis veikalas neteikia galimybių jiems pilniau pasireikšti. Aiškiai jautėsi, kad Bubulio vaidmuo buvo svetimas J. Kelečiui. Geriau Dundulio vaidmeny jautėsi L. Barauskas. Įdomiai viengungio Girdžiaus vaidmenį sukūrė J. Valentinas. Našlės Agulės vaidmenį turėjo E. Petrokai-tė - Rukuižienė, Rožės — St. Kielaitė - Kelečienė.

D a i l e. — Kanados ambasados patalpose Vašingtone IV.25-30 vyko Tamošaičių paroda. Anastazija Tamošaitienė buvo išstačiusi 24 kilimus ir 10 tapybos darbų, Antanas Tamošaitis — 25 tapybos darbus. Pirmosios kūrybą kataloge aptarė dr. I. Gražytė, antrojo — prof. J. A. Vaštokienė.

— Gabijos leidykla, vadovaujama J. Sodaičio, suorganizavo kilnojamą lietuvių grafikos parodą, apimančią 8 grafikų (V. Igno, V. K. Jonyno, A. Krivicko, Ž. Mikšio, V. Rato, A. Šimkūno, T. Valiaus ir R. Viesulo) apie 70 darbų, šie darbai rodyti New Yorke V.2 - 3, Baltimorėj V.9-10. Rudenį ši paroda bus ir kitose kolonijose kartojama.

— Bostone IV.18-26 savo darbus rodė J. Kelečius, išstatęs per 20 tapybos darbų ir keliolika etiudų. Parodos atidaryme žodį apie J. Kelečiaus kūrybą tarė V. Vizgirda. Vėliau šį žodį duosime mūsų žurnale.

— Vasario 16 gimnazijos mokytojo grafiko Alf. Krivicko pirmoji paroda JAV vyko Detroite V.3-10. Buvo išstatyta apie 30 grafikos darbų, dalis — spalvotų.

— Dvidienes savo kūrinių parodas surengė skulptorius Vitolis Dragunevičius New Yorke IV.25-26, grafikė ir tapytoja Nijolė Vedegytė -Palubinskienė Toronte V.2-3, tapytojas Ant. Petrikonis Bostone V.9-10.

Skulptorė EI. Kepalaitė gavo premiją už savo skulptūrą Jersey City muziejuje IV.8-26 vykusioj grupinėj amerikiečių dailės parodoj. Taip pat ji rodė savo tapybos ir skulptūros darbus lietuvių visuomenei Filadelfijoje IV.18-19.

— Čikagos First National Bank dangoraižyje vienos iškilmingųjų salių puošimas buvo pavestas A. Kašubienei, kuriai talkino ir jos vyras skulptorius V. Kašubą. Jų sukurta architektūrinė mozaika jau įstatyta šio 60 aukštų dangoraižio 55-tame aukšte.

— Iš Australijos atvykusio L. Urbono tapybos darbų paroda surengta Toronte J. Račkaus Picture Loan Gallery IH.20 - IV.4. Eksponuota per 30 darbų. Čikagoj Čiurlionio galerijoj jo darbų paroda rengiama V. 16-24.

— Sydney, Australijoje savo keturioliktąją individualinę parodą, atidarytą IV.26, surengė grafikas V. Ratas.

Mokslas. — Northvvestern un-to prof. Gordon B. Fordo jr. paruoštą leidinį The Old Lithuanian Cathechism of Baltramiejus Vilentas 1579 išleido olandų Mouton leidykla Haagoje. Leidinys turi 421 p:l. Pateikiama šio katekizmo lingvistinė analizė ir duodama jo fotokopija su lietuviška transkripcija ir vertimu į anglų kalbą. Išleista 800 egz., kaina apie 20 dol.

Br. Nemickas, federalinės valdžios hidrologas New Jersey, paskirtas hidrologijos asistentu Rutgers universitete.

— Harvardo universitetas ir M.I.T. išleido dr. R. J. Kriščiokaičio studijinį darbą "Theoretical considerations of a spin polarized electron source based on elastic electron-hydrogen spin exchange collisions". šį darbą dr. R. J. Kriščiokaitis, Harvardo mokslinio personalo narys, vykdąs tyrimus Cambridge Electron Ac-celerator laboratorijoj, parengė su kitu fiziku — Wu-yang Tsai.

— Marylando un-to prof. dr. J. Genys dėstė šiemet Vašingtone surengtuose ekologinių sistemų modeliavimo ir kompiuterių panaudojimo gamtos turtų administravime moksliniuose kursuose. Prof. J. Genys jau ketvirti metai yra mokslinio žurnalo "Chesapeake Science" redaktorius.

— Toronto akademikų draugijos III.21 susirinkime prof. dr. Z. Rekašius analizavo tautybių problemą šiandieninėje Lietuvoje, o IV.18 susirinkime vyko taikos ir karo klausimu simpoziumas, kuriam vadovavo prof. A. Musteikis. V. Trumpa kalbėjo apie tiesos sąmonę krašte ir egzilyje, kun. prof. A. Paškus apie laisvės sąmonę krašte ir egzilv-je, prof. J. Slavėnas apie Lietuvos nepriklausomybę kaip mažos tautos dilemą.

— Bostono LB kultūros klubo susirinkime IV.25 dr. EI. Vaišniene diskutavo lietuviškojo švietimo ateities perspektyvas.

— Lietuvos istorijos draugijos susirinkime IV.12 Čikagoj dr. J. Jakštas skaitė paskaitą apie Steigiamojo seimo istorinį kelią. Veiklos pranešimus padarė draugijos pirmininkas prof. S. Dirmantas ir A. Rūgytė. Draugijos valdyba papildyta sekretoriumi išrinktu P. Dirkiu. Neseniai prie draugijos įsisteigė jaunųjų istorikų sekcija, turinti 17 narių.

J a u n i m e. — JAV LB rūpesčiu Čikagoj V.2-3 buvo surengtas jaunimo simpoziumas. Simpoziumas buvo uždaras ir jame dalyvavo tik apie 60 kviestinių studentų (koks buvo reikalas nuo kitų atsiriboti, kurie būtų domėjęsi?) Tik antrąją dieną vienas posėdis buvo viešas; jame lietuvių kultūrinį, mokslinį ir visuomeninį gyvenimą diskutavo T. Idzelytė, V. Krapauskas ir R. Kriščiūnas, vadovaujant A. Modestui.
— Hamiltone susiorganizavo mergaičių choras, kuriam vadovauja Vc. Verikaitis. Chore dainuoja apie 60 mergaičių. Pirmasis koncertas surengtas V.2 ateitininkų metinėj šventėj.

Iš visur. — Lietuvos buv. prezidento a.a. A. Stulginskio minėjimai tęsiami, kur jų anksčiau nebuvo surengta. Rochesteryje minėjimas įvyko IV.12 (paskaitą skaitė P. Stravinskas), Winnipege — V.10, New Yorke — V.17 (paskaitą skaitė dr. D. Jasaitis).

— Ateitininkų federacijos valdyboj įvyko šių pasikeitimų: gen. sekretoriaus pareigas perėmė reikalų vedėjas dr. L. Bajorūnas, spaudos referento — J. Kuraitė.

DAIL. M. STANKŪNIENĖ
Magdalena Stankūnienė - Stankūnaitė, kurios dailės darbų nuotraukų duodame šiame numeryje, dailės studijas pradėjo Londone St. Mar-tin's meno institute (1958-60), jas tęsė Čikagos meno institute (1961-65), Lietuvių dailės studijoje (1P66-67) ir Bogan kolegijoje (1967-70). Tapyboj gilinosi pas Ad. Varną ir P. Kaupą, grafikoj ir mozaikoj — pas V. Petravičių. Savo individualinę parodą surengė Čikagoj Balzeko muziejuje 1968, taip pat dalyvavo eilėj amerikiečių ir lietuvių parodų. Bogan kolegijoj laimėjo I premiją už medžio raižinį "Rugpiūtis", o Čikagos kolegijų meno festivalyje gavo I premiją už medžio raižinį "Gegužė" ir už tapybos darbą "Mergaitė su paukščiu". Ridge Art Associa-tion parodoj laimėjo III premiją už kolažinės tapybos darbą "Draugystė".