Trumpai Spausdinti
* Liet. Rašytojų Draugijos valdyba sudaroma Los Angeles mieste. Kandidatai jau rasti. Ten bus ir kontrolės komisija. Garbės teismas sudaromas iš Čikagoje gyvenančių rašytojų. Rinkimai užsitęs iki balandžio mėnesio vidurio.
* Liet. Rašytojų Draugijos premijų komisija sudaryta New Yorke. Jon įeina: J. Brazaitis, dr. V. Maciūnas, dr. K. Ostrauskas, A. Landsbergis, L. Žitkevičius. Vertinami 1960-1961 m. išėjusios knygos. Numatomos dvi premijos. Premijų įteikimas bus balandžio 29 d. New Yorke.