PASIRUOŠIMAI ANTRAM KULTŪROS KONGRESUI Spausdinti
Parašė L. Balzaras   

1961 m. balandžio mėn. 29 d. Toronte posėdžiavo LB JAV ir Kanados centro valdybos bei kultūros fondo atstovai. Posėdyje nutarta antrą kultūros kongresą šaukti Čikagoje 1962 m. liepos mėn. pradžioje.

Kongreso sušaukimo paruošiamiesiems darbams atlikti komiteto pirmininku buvo numatytas M. Krikščiūnas. Pirman posėdžiui sušaukti iniciatyvos ėmėsi tuometinis LB kult. fondo pirmininkas J. Švedas. Posėdis įvyko 1961 m. spalio mėn. 29 d. Cicero. Jame dalyvavo: P. Gaučys, V. Jakubėnas, P. Maldeikis, B. Babrauskas, A. Kurauskas, Kanados kult. fondo atstovas L. Balzaras ir J. Švedas.

Lapkričio 18 d. posėdyje sužinojus apie M. Krikščiūno atsistatydinimą, pirmininko pareigas pastoviai perėmė P. Gaučys. Sekretorium buvo išrinktas J. Balzaras.
Jau pirmame posėdyje kongreso data iš liepos mėn. pradžios buvo nukelta į rugsėjo 3 ir 4 dienas, nes liepos mėn. oras Čikagoje yra labai karštas ir tvankus, be to, laikas tam įvykiui pasiruošti buvo per trumpas.

Kanados LB krašto valdyba su rugsėjo data nesutiko, nes tą dieną ruošiama tradicinė Kanados lietuvių diena, tad būtų nereikalinga konkurencija. Be to, Kanados krašto valdyba neša dalinę finansinę atsakomybę kultūros Kongreso ruošime. Tuo būdu 1962 m. sausio 14 d. plenumo posėdyje kongreso data nukelta į 1962 m. lapkričio 22-24 d. (Padėkos diena.)

Kultūros Kongreso tikslai.

a) Apžvelgti išeivijos pasiektus kultūrinius laimėjimus ir juos įvertinti.
b) Nustatyti kultūrinės veiklos gaires ateičiai.
c) Patvirtinti ir paskelbti sekcijų nutarimus ir veiklos planą.

Kongreso tikslų išryškinimas.

a) Apžvalginė paskaita. (Per pastarąjį dešimtmetį išeivijos atlikti kultūriniai darbai).
b). Išeivijos kultūrinė politika.
Kiekvienai temai kviečiamas atskiras referentas. Sekcijos vertina paskaitų mintis ir sugestijas atskirų kultūrinių sričių požiūriu. Bendros diskusijos ir kultūrinės veiklos uždavinių nustatymas bei jų vykdymas.

Sekcijų uždavinys.

a) Vertinti ir pasisakyti kultūros kongreso temomis, išeinant iš savo srities požiūrio.
b) Aptarti savo srities specifinius reikalus.
c) Paruošti aptartus klausimus re-zoliucijoms-nutarimams.
Nutarta steigti žemiau išvardintas sekcijas, o joms vadovauti pakviesta:
B. Babrauskas — literatūros sekcijos vadovas ir komiteto vice-pirmi-ninkas, V. Adamkavičius — jaunimo ir LB centro v-bos atstovas, V. Jakubėnas — muzikos, B. Keturakis — fizinio lavinimo, V. Liulevičius — istorijos, arch. J. Mulokas — architektūros, dr. J. Prunskis — spaudos, prof. B. Vitkus — lietuvybei parapijose išlaikyti sekcijos vadovas, prof. P. Skardžius — lituanistinių mokslų, J. Tamulis — lituanistinio švietimo inž. D. Bielskus — LB Čikagos apygardos atstovas komitete, P. Maldeikis — kongreso leidinio redakcinės komisijos narys, J. švedas — ūkio reikalų vadovas.

Nežiūrint komiteto pastangų, Čikagoje ir New Yorke nepasisekė rasti lietuvio menininko, kuris sutiktų vadovauti meno sekcijai. Buvo mėginta sudaryti komisiją nors meno parodai suruošti, bet ir pastaroji jau pirmame posėdyje, nuomonėms pasidalinus, išsiskirstė.
Kongreso metu numatyta suruošti: 1. Meno parodą, 2. spaudos parodą, 3. architektūros parodą, 4. lituanistinių mokyklų vadovėlių parodą. Be to, numatomas simfoninis koncertas, literatūros vakaras ir lietuviško pobūdžio subuvimas — vakarienė kongreso pabaigtuvėms.
Visos kongreso paskaitos bus išleistos atskira knyga.

Priimta kongreso sąmata sumoje $9,200. Pajamos ir išlaidos balansuojasi.

Pagrindinės paskaitos ir sekcijų veiklos planai.

Pirmą pagrindinę paskaitą skaitys B. Brazdžionis, o antrą — dr. J. Grinius.
Jaunimo sekcijos paskaitos:
a) Lietuviškame jaunime glūdinčios vertybės ir jų pritaikymas lietuvybės ugdyme.
b) Lietuviško jaunimo uždaviniai ir pareigos lietuviškos kultūros ugdyme.
c) Simpoziumas: Lietuviško jaunimo veiklos gairės ateičiai. Spaudos sekcija:

a) Pokario mūsų spaudos ir laikraštininkų nueitas kelias. Paskaitininku pakviestas J. Kardelis, kore-ferentu dr. K. Sruoga.
b) Mūsų periodinės spaudos ir laikraštininkų ateities uždaviniai.
Paskaitininku pakviestas Leonardas šimutis, koref. Juozas Miklovas, neseniai atvykęs iš Lietuvos.
c) Lietuvos reikalų ir mūsų kultūrinių temų kėlimas pasaulio spaudoje.
Paskaitininku pakviestas dr. V. Vardys, koref. St. Pieža. Fizinio lavinimo sekcija:
a) Išryškinti, kaip įvairina fizinį lavinimą atskiros tautos.
b) Mūsų tremties sportinės veiklos pritaikymas prie naujo metodo.
Paskaitininku pakviestas A. Ta-mulynas
Istorijos sekcija:
a) šiaurės Amerikos lietuvių veiklos istorinė apžvalga. Paskaitininkas dr. J. Matusas.
b) Istoriniai šaltiniai bei literatūra Šiaurės Amerikos lietuvių veiklai pažinti. Paskaitininkas — prof. J. Jakštas.
c) Šaurės Amerikos lietuvių istorija, kaipo auklėjimo priemonė. Paskaitininkas P. Pauliukonis.
Yra siūloma papildomai dar šios paskaitos:
a) Lietuvių istorijos draugijos veikla.
b) Lietuvos istorijos klastojimai okupuotoje Lietuvoje.
c) Modernioji mūsų XX amžiaus istorija, liečianti nepriklausomybės laikotarpį.
Literatūros sekcijai kviečiami du paskaitininkai, bet ligi šiol dar negautas jų atsakymas. Lituanistinio švietimo sekcija:
a) Dabartinis lituanistinio švietimo stovis JAV. Paskaitininkas J. Ignatonis.
b) Dabartinis lituanistinio švietimo stovis Kanadoje. Paskaitininkas T. J. Borevičius, S.J.
c) Kas darytina, apjungiant JAV ir Kanados lituanistinio švietimo darbą.
Dar numatyta viena paskaita metodikos klausimais. Paskaitininkas jieškomas.
Architektūros sekcija:
a) Lietuvių liaudies architektūros palikimo klausimais. Paskaitininku pakviestas dr. J. Gimbutas.
Kitos paskaitos bus specifinio pobūdžio.
Lietuvybei parapijose išlaikyti sekcija ruošia vieną paskaitą su kore-ferentu.
Muzikos sekcija duos vieną apžvalginę paskaitą.
Lietuvių dailės klausimais irgi numatoma viena paskaita.

Kongreso metu sekcijoms laiko paskirstymo planas.

Ketvirtadienis, lapkričio 22 d. Marijos A. Mokyklos patalpose.
10 vai. kongreso atidarymas.
12-1 vai. Pirma pagrindinė paskaita: B. Brazdžionis.
2-3 vai. pietų pertrauka.
3 vai. Antra pagrindinė paskaita: dr. J. Grinius.
6 vai. vakaro parodų atidarymas ir numatomas Maironio minėjimas.
Penktadienis, lapkričio 23 d. Jaunimo centre.
9:30 vai. ryto Jaunimo centre sekcijų posėdžiai: Lituanistinio švietimo, istorijos, muzikos, meno ir spaudos sekcijos.
1-3 vai. pietų pertrauka.
3-7 vai. sekcijų posėdžiai Jaunimo centre: Lietuvybei parapijose išlaikyti sekcija, literatūros, architektūros, lituanistinių mokslų ir fizinio lavinimo sekcijos.
8 vai. v. literatūros vakaras ar dramos spektaklis.
šeštadienis, lapkričio 24 d. Jaunimo centre:
10-1 val. sekcijų posėdžiai.
1-3 vai. pietų pertrauka.
3 vai. kongreso uždaromasis posėdis Jaunimo centre ir diskusijos. Literatūros vakaras arba dramos spektaklis ir vakarienė.
Sekmadienis, lapkričio — 25 d. 3 vai. p.p. Marijos A. Mokyklos auditorijoje lietuviškos simfoninės muzikos koncertas.
L. Balzaras