Turinys Spausdinti
A. V. — Maironio sukakčiai atžymėti .....................................................281
A. Nyka Niliūnas — Maironio likimo paraštėje .................................... 283
Faustas Kirša — Maironis mano kartas akimis .................................... 287
Antanas Klimas — Lietuva Maironio "Jaunojoje Lietu-
voje" ir "Raseinių Magdėje' .................................................................. 290

Vladas Kulbokas — Kritika apie Maironį iki pirmo pasaulinio karo ... 297
J. Žilevičius — Maironis muzikos garsuose ........................................... 305
P r. Pauliukonis — Maironis istorikas ................................................... 312
Maironis apie lietuvius rašytojus (paruošė Pr. Pauliukonis) ................. 316
Julija Llpčiūtė-Gečienė — Maironio vasaros Bernotuose .................... 312
Juozas Mikuckis — Iš mano atsiminimų apie poetą Maironį ............... 322
Stasys Yla — Maironis rektorius ir mokytojas ..................................... 326
Kan. M. Sandanavičiuš — Iš mano atsiminimų apie Maironį ............... 330
Aleksandras Ružaniec - Ružancovas —
Maironiana tremtyje (1945-1943) ........................................................... 333


Tėv. L.Andriekus,O.F.M. — Prėl. I. Kelmelis — "Aidų" mecenatas .. 339


ILIUSTRACIJOS
šis "Aidų" numeris, skirtas Maironio sukakčiai atžymėti, padidintas iki 60 p. ir iliustruotas nuotraukomis iš Maironid gyvenimo. Viršelio pirmame puslapy Maironio portretas, pieštas dail. V. K. Jonyno "Aldams". Nuotrauka V. Maželio, šio "Aidų" numerio mecenato prel. I. Kelmelio nuotrauka 339 p. T. Valiaus vinjetė — 340 p. ir V. K. Jonyno vinjetė — viršelių 4 p.

ŠIO "AIDŲ" NUMERIO LEIDĖJAS — PREL. IGNOTAS KELMELIS, NEWARKO LIETUVIŲ KLEBONAS.

SEPTEMBER, 1962
Al DAI - ECHOES, cultural magazine published monthly, except July and August, by the Franciscan Fathers, Kennebunkport, Maine. Subscription $6.00, single copy 60c. Second-class postage paid at Kennebunkport, Maine and at additional mailing offices.