ATSIŲSTA PAMINĖTI Spausdinti
Marius Katiliškis: ŠVENTADIENIS Už MIESTO. Novelės. Iliustravo dail. Algirdas Kurauskas. Išleido Terra, Čikaga, 1963 m. 356 p. Kaina 5 dol.
Sally Salminen: KATRYNA. Romanas. Vertė M. Mikaliūnas. Išleido Terra. Čikaga, 1962 m. 565 p. Kaina 5 dol.
Kostas Ostrauskas — ŽALIOJ LANKELĖJ. Dvi vienveiksmės dramos. Išleido Santara-Šviesa. Chicago, 1963. 64 p.
Mykolas Vaitkus: ALFA IR OMEGA. Eilėraščiai. Išleido Immaculata, Putnam, 1963 m. 114 p.
Adomas P. J asas: BŪK PALAIMINTA. Eilėraščiai. Chicagos Lietuvių Literatūros Draugijos leidinys. Chicago, 1963 m. 115 p. Kaina 3 dol.
MAIRONIS. Jo gimimo šimtmečiui paminėti Aidų leidinys Nr. 7. Brook-lyn, 1963 m. 214 p. Kaina 2 dol.
Laimutis Švalkus: DIDŽIOJI AUKA. Drama. Išleido Šaltinis. Londonas, 1963. 64 p.
Dr.   J.   Savasis:    KOVA   PRIEŠ DIEVĄ LIETUVOJE. Išleista prel. P Juro lėšomis.  Putnam,  Conn.,  1963 m. 91 p. Kaina 1 dol.