"AIDŲ" GARBĖS PRENUMERATORIAI IR "AIDŲ" RĖMĖJAI Spausdinti
"AIDŲ" GARBĖS PRENUMERATORIAI
Kun. J. A. Kučingis, Los Angeles, Calif.; Ona Tonkūnienė, Waterbury, Conn.; Jonas Juodvalkis, Chicago, III.; Klemensas Kuprėnas, Ossin-ing, N. Y.; E. V. Druktenis, M.D., Dayton, Ohio.

"AIDŲ" RĖMĖJAI
Jonas Tričys, Chicago, III.; Jonas Asminas, Detroit, Mich.; dr. J. Ma-liška, Montreal, Que., Canada.
"Aidų" administracija visiems nuoširdžiai dėkoja.