Leidėjai Spausdinti
Redaguoja   — Antanas Vaičiulaitis
Redakcijos  nariai     —     Leonardas Andriekus, O.F.M.,   Juozas  Girnius,   Alfonsas  Nyka - Niliūnas
Meninė   priežiūra   —   Telesforas Valius
Leidžia   —   Tėvai Pranciškonai
Administracijos   adresas  —   Aidai, 680 Bushwick Ave., Brooklyn 21, N. Y.
Dailininko   adresas  —   Telesforas Valius, 84 Pine Crest Rd.. Toronto, Ont. Canada
Redakcijos adresas — Antanas Vaičiulaitis, 4757 East Ave., S. E., Washington 28, D.C.