VISIEMS LIETUVIAMS DAILININKAMS Spausdinti
Parašė Liet. Am. Menininkų klubo ir Čiurlionio galerijos vadovybė   
Lietuvių Menininkų klubas išsiuntinėjo visiems lietuviams dailininkams gyvenantiems laisvame pasaulyje anketas, prašydamas atsakyti, ar dalyvaus 1863 - 1941 - 1950 m. sukilimų ir partizaninių kovų atžymėjimo meno parodoje ir konkurse.

Parodoje gali dalyvauti visų rūšių menininkai. Kūriniai privalo būti atsiųsti Čiurlionio galerijos vardu iki š. m. kovo 31 d. imtinai.
Numatyta skirti trys premijos. Visi kūriniai atsiųsti į šį konkursą bus išstatyti meno parodoje be jokios jury komisijos tikrinimo. Parodoje jau pasižadėjo dalyvauti dailininkai: Pr. Vaikšnoras iš develando, skulptorius D. Buracas iš Baltimores ir kt.
Visi dailininkai, norį dalyvauti šioje parodoje (gavę ar negavę siųstas anketas), prašomi iki š. m. sausio 25 d. pranešti, ar jie dalyvaus parodoje ir su kiek kūrinių. Atsakymus siųsti šiuo adresu: Čiurlionio galerija, 5620 So. Claremont Ave., Chicago, III., USA.

Kūrinius siunčia ar pristato dailininkai savo lėšomis ir priemonėmis, gi grąžina juos Liet. Am. Me-nin. klubas savo lėšomis. Premijuoti darbai liks Čiurlionio galerijos nuosavybe ir, Lietuvai atgavus laisvę, jie kaip tremtinių dovana bus padovanoti savo tėvų kraštui.
Liet. Am. Menininkų klubo ir Čiurlionio galerijos vadovybė