ATSIŲSTA PAMINĖTI Spausdinti
Gražina Tulauskaitė: VAKARĖ BANGA. Lyrika, Išleido Lietuvių Dienų leidykla. Los Angeles, 1968. 127 psl., kaina 2 dol.

LKMA Metraštis IV. Roma, 1968. VIII + 624 ps., kaina 10 dol. Redagavo A. Liuima, S. J. Šio tomo studijos: J. Jakštas — žvilgsnis į M. Lietuvos istoriografiją (1-49), B. Vi-leišytė — Kultūrinė Seinų spaustuvės veikla (51 - 161), Ant. Skėrys

—    Lietuvos miškai ir jų ūkis (163 -303), V. Gidžiūnas — Augustinijonai Lietuvoje  (305-320), P. Rabikauskas —    Medžiaga senojo Vilniaus universiteto istorijai (321 - 368), J. Rei-telaitis — Kalvarija (369 - 511). Nekrologų skyriuje (515 - 558) paminėti LKMA mirusieji nariai: vysk. Pr. Brazys, prof. A. Jurskis, prof. S. Kolupaila, dr. J. Leimonas, kun. K. Rėklaitis, MIC.