Trumpai Spausdinti
•    Vasario 13 d. poetui Faustui Kiršai suėjo 60 metų. šitą sukaktį Bostono Rašytojų Klubas atžymėjo pobūviu ir įteikė poetui auksinę plunksną. F. K. redagavo: Sekmą ją Dieną, Dainavą, Barą, Pradus ir Žygius; išleido šias knygas: Verpetai (18), Aidų aidužiai (22), Suverstos vagos (27), Giesmės, Maldos ant akmens (36), Piligrimai (38), Ringaudo žygis ir Pelenai (30 ir 37), Tolumos (47), atiduoti spaudai šventieji akmenys (leidžia kun. M. P. Juras); vertė Kraševskio, Krasniskio, Dostojevskio, Tolstojaus, Heinės raštų, Maironio poemą Z nad Birtuy.

•    šiemet sueina kūrybinio darbo sukaktys: 25 metai Jono Aisčio-Aleksandravičiaus ir 30 metų Stasio Santvaro. 1926 metais "Ateitis" išspausdino pirmąjį Jono Aleksandravičiaus eilėraštį — "Gegutėlė". Plačiau J. A. pasireiškė "Piūvyje". Stasio Santvaro pirmąjį eilėraštį išspausdino 1921 metais rugpiūčio mėn. "Lietuvos" dienraščio literatūros priedas — "Sekmoji Diena", kurią redagavo F. Kirša. 1923 m. pasirodė pirmoji S. S. knyga — "Saulytė", o 1924 — pirmas poezijos rinkinys — "Saulėtekio maldos".