Trumpai Spausdinti
•    Dail. Telesforas Valius dalyvauja Kanados apžvalginėje meno parodoje. Kiekvienas dailininkas tegalėjo išstatyti tik du savo kūrinius. T. Valius reprezentuojasi "Laidotuvių" ciklu (visi keturi darbai įrėminti į vieną paveikslą) ir "Bodeno ežeras".

•    Dail. Alfonsas Krivickas surengė savo kūrinių parodą Heidelberge "America Hous" patalpose. Iš ten ji buvo perkelta į Manheimą, vėliau ir į Frankfurtą. Spauda atsiliepė palankiai.

• Dail. Romas Veselauskas Frei-burge i. Br. surengė savo grafikos1 darbų parodą. Jis yra baigęs Frei-burgo Taikomosios Dailės Institutą, kurį laiką studijavęs Paryžiuje, kur praeitais metais taip pat dalyvavo vienoje parodoje — Salon National Independant