Trumpai Spausdinti
•    Profesorių Draugijos naują valdybą sudaro: A. Gylys — pirmininkas, K. Zaikauskas — vicep., P. Jonikas — sekretorius, V. Viliamas — iždininkas, D. Krivickas — valdybos narys.
•    Dr. A. Salys, dirbąs Pennsylva-nijos Universitete slavistikos ir baltistikos katedroje, pakeltas į asso. profesorius. Tuo pakėlimu prof. Salys gavo nuolatinę profesūros vietą.
•    Prof. Mykolas Biržiška parašė knygą "Tremtinio galvojimai apie tautą".
•    Dr. K. Matulaitis su prof. Z. Ivinskiu planuoja leisti Lietuvos istorijos dokumentus, rastus Vatikano ir jėzuitų archyvuose. Prof. Z. Ivinskis ištyrė, kad Florencijoje, Mediči archyvuose, yra nemaža medžiagos iš mūsų istorijos.