KRONIKA Spausdinti
•    Gražina Tulauskaitė parengė eilėraščių rinkinį "Po svetimu dangum". Leidžia "Ventos" leidykla Vokietijoje.
•    Rašytojas Juozas Švaistas baigia ruošti spaudai pasakų rinkinį, skirtą jaunimui ir mažiesiems. Medžiagą ėmė iš dr. Jono Basanavičiaus surinktų pasakų.
•    Australijoje, Sydnėjuje, "Mūsų Pastogės" spaustuvėje renkama Pulgio Andriušio apysaka "Sudiev, kvietkeli".
•    Antanas Škėma baigė dramą— "Paskutinis tardymas". Medžiaga paimta iš bolševikų okupacijos Lietuvoje.
•    Vincas Krėvė parašė "Dangaus ir žemės sūnų" antrąją dalį, kuri netrukus bus spausdinama.

•    Dail. Mikas Šileikis dalyvavo Chicagoje bendroje All-Illinois So-ciety of the Fine Art parodoje, kuri užsidarė kovo mėn. pabaigoje.
•    Australijoje kilnojamoje tremtinių parodoje dalyvavo šie lietuviai dailininkai: Bistrickas, Kalgovas, Rūkštelė, Ratas, Šalkauskas, Šimkūnas ir Vaičaitis. Parodoje buvo ir tautodailės skyrius.
•    Išraiškos šokio baletininkės L. Grigaliūnaitė ir A. Valeškaitė Chicagoje atidarė ritminės gimnastikos ir modernaus šokio studiją.
•    E. Kardelienė, operos solistė, balandžio 14 d. Montrealyje atskiru koncertu atžymėjo savo 20 metų dainavimą operoje.
•    Prof. J. Balys Indianos universitete šiame semestre skaito paskaitas apie Balitjos kraštų tautines kultūras. Jis išleidžia tautosakos darbus, pavadindamas juos "Lobyno" vardu. Viso bus du tomeliai; pirmas —- Dvasios ir žmonės, antras — Liaudies magija ir medicina.
•    Melbourne, Australijoje, veikia Karaliaus Mindaugo Aukšt. Mokslo Institutas. Jis pravedė visų lietuvių mokslo ir meno pajėgų registraciją ir pradėjo mokslinį bei studijinį darbą, šiais metais numatyta dėstyti šie dalykai: I. istorijos skyrius: 1. Lietuvos istorija, 2. visuotinė istorija;
II.    filosofijos pedagogijos skyrius:
1. religija, 2. filosofija, 3. pedagogika, 4. lietuvių kalba, 5. anglų kalba;
III.    teisės, ekonomijos ir socialinių mokslų skyrius: 1. socialinės ir ekonominės odktrinos, 2. lyginamoji teisė, 3. teisės principai, 4. teisės filosofijos istorija, 5. Australijos konstitucinė teisė, 6. viešoji teisė; IV. meno, muzikos ir literatūros skyrius: 1. menas ir jo istorija, 2. lietuvių literatūra, 3. anglų ir australų literatūra; V. Australijos skyrius: 1. Australijos socialinė apsauga, 2. Australijos komunalinė santvarka, 3. Viktorijos darbo ir ūkio teisė, 4. profesinės unijos, 5. svetimšalių teisė, 6. Australijos ūkis, 7. Australijos istorija, 8. Australijos papročiai. Paskaitos laikomos laisvu laiku, susitarus su klausytojais. Dėstoma lietuvių ir anglų kalba. Išklausius nustatytą kursą ir išlaikius egzaminus, bus duodami atitinkami pažymėjimai. Institutui direktoriauja P. V. Raulinaitis, gen. sekret. D. Bartkevičiūtė.
•    Vyskupas V. Padolskis kovo 12 d. paskirtas lietuvių šv. Kazimiero kolegijos rektoriumi Romoje.
•    Kun. L. Tulaba už nuopelnus Bažnyčiai ir tautai pakeltas į popiežiaus rūmų prelatus.
•    Vatikano radijas lietuvišką programą perduoda keturis kartus per savaitę: pirmadieniais, trečiadieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais.
•    Į lietuvišką "Voice of Amerika" transliaciją jau reagavo Lietuvos okupantai. Partija įsakė rengti mitingus, nukreiptus prieš Ameriką. Provincijoje kontroliuojami visi radijo priimtuvai ir įjungiami į mazgus, iš kurių duodama tik sovietinė programa. Vilniuje įsakyta konfiskuoti visas radijo dalis ir baterijas taisymo vietose ir privačiose rankose.
•    Konsulo A. Polišaičio pastangomis Sao Paulyje nuo 1940 m, leidžiamas informacinis biuletenis, pradžioje lietuvių, o dabar portugalų kalba.
•    Lietuvos atstovas Brazilijoje dr. Frikas Meieris išleido dvi informacines knygas portugalų kalba apie Lietuvą: O Baltico (visų trijų Pabaltijo valstybių lėšomis) ir — Li-tuania Ilustarda, kur patiekiama daug iliustracijų ir informacinės medžiagos. Pastarąją redagavo Brazilijos poetė Rachel Portella-Audenis ir Petras Babickas.
•    Vokietijoje dabar leidžiamas vienintelis lietuvių tremtinių laikraštis "Tremtis" turi skaitytojų 21 krašte.
•    Šveicarijoje gyveną lietuviai, susiorganizavę į Šveicarijos lietuvių bendruomenę, leidžia informacinį biuletenį "Šveicarijos lietuvių žinios". Red. A. Gerutis.
•    Švedijoje Liet. Bendruomenės Taryba buvo susirinkusi pirmajai sesijai Stockholme. Svarstė apyskaitas ir statutą.
•    Kovo 11 d. Prancūzijoje mirė didis lietuvių ir Lietuvos draugas Jean Mauclere, kuris visą savo gyvenimą nuo 1925 m. buvo pašventęs Lietuvos reikalams.