Trumpai Spausdinti
o Pernai suėjo 60 m., kai gimė poetas kun. Kazimieras Žitkus. Jis yra išleidęs eilėraščių rinkinį "Ašarėlės" ir tikybos vadovėlių mokykloms.
o Leidykla Gabija tremties dešimtmečiui paminėti rengiasi išleisti 1954 m. tremties literatūros metraštį.
• Lietuvių Rašytojų Draugijai dabar priklauso 97 nariai.