TURINYS Spausdinti
Kęstutis Skrupskelis — Utopinės galvosenos bruožai ...................................................................... 235
Stasys Santvaras — Psalmė šv. Kazimierui ...................................................................................... 332
Nerima Narutė — Spindėk saulėtekių šviesoje (eil.) ........................................................................ 333
Vysk. Kazimieras Paltarokas — Šv. Kazimiero relikvijų perkėlimo reikalai (dokumentai) ........... 334
Vytautas Bagdanavičius — Aukojimas prūsuose šešiolikto amžiaus pradžioje ............................... 339
Paul Duval — Telesforas Valius ......................................................................................................... 355
Milda Budrys (Budrienė), M.D. — Lietuviai gydytojai Amerikoje XIX šimtmečio pabaigoje ....... 359

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
Juozas Bočys — Katalikybė ir inteligentija šiuolaikinėje Lietuvoje ................................................ 367
V. Rociūnas — Kazimierinių metų baigiamasis aktas Toronte ........................................................ 371
Kun. Vytautas Pikturna — Lietuvių kunigų suvažiavimas ............................................................... 373
Jurgis Gimbutas — 31-jo Santaros - Šviesos suvažiavimo programa .............................................. 375
Mūsų buityje ....................................................................................................................................... 377
A. Kučiūnas — Dux Magnus — operos recenzento išpažintis ......................................................... 378
Meila Kairiūkštytė - Balkus — Pierre Bonnardo paroda Phillips galerijoje Washingtone ............ 380

KNYGOS
A. Vaičiulaitis —  Lietuvių literatūrinės kritikos svetur apžvalga (Vladas Kulbokas) ................... 382
K. Barėnas — Pirmieji svetur. Alės Rūtos naujojo romano proga ................................................... 383
Pr. Visvydas — Keturių kartų lemtį pasakojant (Antano Musteikio "Dangaus ir žemės šaknys" 385
Aidų 1984 metų turinys ....................................................................................................................... 387

Šis Aidų numeris iliustruotas Telesforo Valiaus kūrinių nuotraukomis. Viršelių 1 p. — Pabėgėliai. Spalvota monotipija (21 x 16 colių). 1956. Viršelių 4 p. — Paskutinis rytas. Spalvota litografija (22 x 17 colių). Taip pat kitos su tekstu susijusios nuotraukos.

♦    Vyr. redaktorius dr. Leonardas Andriekus, O.F.M., 361 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207. Redaktoriai: kun. dr. Kęstutis Trimakas, 850 Des Plaines A ve., Apt. 409, Forest Park, IL 60130; Vytautas Volertas, 405 Leon Ave., Delran, NJ 08075. Pagalba dailei — Viktoras Vizgirda, 29 Sheaffer Rd., Centerville, MA 02632 ♦ Leidžia Tėvai Pranciškonai ♦ Administruoja — T. Benvenutas Ramanauskas, O.F.M., 361 Highland Blvd., Brooklyn, NY 11207 ♦ Spaudžia pranciškonų spaustuvė (Franciscan Press), 341 Highland Blvd., Brooklyn, NY 11207

♦    Medžiaga siunčiama vyr. redaktoriui Brooklyne; administracinė korespondencija — administracijai Brooklyne ♦ Nė vienas straipsnis nelaikomas nediskusiniu, ir dėl to savaime suprantama, kad straipsnio įdėjimas nereiškia nei leidėjų, nei redakcijos sutikimo su visomis jo mintimis. ♦ Recenzijos yra redakcijos užsakomos, ir dėl to neprašytų recenzijų nelaukiama.

♦    Redakcijos bendradarbiai: B. Ciplijauskaitė (University of YVisconsin), K. Girnius (RFE-RL, Muenchen), K. Keblys (Ethyl Corp., Detroit), A. Klimas (University of Rochester), V. Natkevičius (Goethe-Universitaet, Frankfurt), J. Navickas (Boston College), A. Norvilas (Xavier College, Chieago), A. Paškus (Consulting Center, YVillimantic, CT.), P. Rabikauskas (Pontificia Uni-versita Gregoriana, Roma), P. Rėklaitis (johann-Gottfried-Herder Institut, Marburg a. d. Lahn, Bibliothek), J. K. Rėklaitienė (Lafayette, Ind.), A. Rubikas (Memmingen), A. Rubšys (Manhattan College, New York), K. I. Skrupskelis (University of So. Carolina), V. Skrupskelytė (Oberlin College), M. Stankus-Saulaitė (University of Illinois, Chieago), V. S. Vardys (University of Oklahoma), J. Zaranka (Universidad Nacional de Columbia, Bogota).

LAPKRITIS — GRUODIS , 1984

Cultural magazine published bi-monthly by the Franciscan Fathers, 361 Highland Blvd., Brooklyn, Nevv York 11207 ♦ Subscription $20.00 single copy $3.30. Second-class postage paid at Brooklyn, N.Y. Publication No. (USPS 009-940): (ISSN 0002-208X)