AIDŲ 1986 METŲ TURINYS Spausdinti
GROŽINĖ LITERATŪRA
Gilės Ąžuolas (Eilėraščių ciklas, skirtas kun. Antanui Mackevičiui 1828 - 1863) 96, 194
Bradūnas Kazys — Krikšto išvakarėms 236
Jankus Jurgis — Juanita 252
Radžius Aleksandras (eil.) 14
Stonis Vincas (eil.) 163
Vaičiulaitis Antanas — Iš kelionių Portugalijon 169

STRAIPSNIAI
A. L. — Vytauto Maželio menas 133
Brakas M. —Jungtinės Amerikos Valstybės ir Mažoji Lietuva 16, 115, 199
Brazdžionis Bernardas — Magiškasis Vaičiulaičio kūrybos pasaulis 164
Cukuras M. Valdemaras — Išlaisvinimo teologija 153, 240
Girnius Juozas — Krikščionybės ir ateizmo grumtynės mūsų tautoje 1
Maceina Antanas — Žmogus kaip Dievo rūpestis 106
Montvydas Antanas — Pastabos iš pasikalbėjimų su Domšaičiu 48
Natkevičius Vincas — Naujasis Lietuvos romanas 35
Pikūnas Justinas — Asmenybės subrendimo problema 90
Plukas A. — Amerikos lietuvių 1985 metų veiklos apžvalga 51
Rabikauskas Paulius — Lietuvos krikšto jubiliejui artėjant 77
Rubšys Antanas — Islamas ir jo vaidmuo 262
Vaičiulaitis Antanas — Maritaino laiškas 31
Vizgirda V. — Dailininkas Pranas Domšaitis ir jo kūryba 44
Volertas Vytautas — Ne krikšto kaltė 233
Zaikauskas Jurgis — Lietuvos baletas 177

KNYGOS
Alantas Vytautas: Gelmių balsai (novelės) K. Barėnas 146
Andriekus Leonardas: Atmink mane, Rūpintojėli (eilėraščiai) — Marija Stankus - Saulaitė 228
Baranauskas Albinas: Piliakalnio šešėlis (romanas) — Kęstutis Keblys 226
Budreckis Algirdas, dr.: Rytų Lietuva (kolektyvinis veikalas anglų kalba) — V. Trumpa 150
Cedrins Inara: Latvių poezijos rinktinė anglų kalba — A. L. 74
Gliaudą Jurgis: Kovo ketvirtoji — V. Kulbokas 304
Grincevičius Česlovas: Vidudienio varpai — A. Tyruolis 303
Gustaitis Algirdas: Algis Trakys ir Taksiukas Sleivys IV d. (Nauja dovana mažiesiem) — Jurgis Gliauda 74
Jankus Jurgis: Naujieji pasakojimai — "Klajojančios liepsnos" — K. Barėnas 299
Pabaltijo etnografinio atlaso pradžia Lietuvoje, It. — Jurgis Gimbutas 72
Lietuva Vidurio Europos kultūros metraštyje — Sk. 306
Požėla Juozas: Žuvys nepažįsta savo vaikų (romanas) — S. P. 148
Straumans Alfreds: Ugnis ir Naktis (Nauja Pabaltijo dramos antologija anglų kalba) — al . 231
Svabaitė Julija: Stikliniai ramentai (romanas) — Pr. Visvydas 70
Veščiūnaitė Aldona: Aidinčios upės — Marija Stankus - Saulaitė  301
Žitkevičius Leonardas: Milžinai ir slibinai (sat(ly)rinės poezijos rinkinys) — Antanas Gustaitis 147

IŠ MINTIES IR GYVENIMO Nr. 1
Adolfas Merkelis — Dar viena kultūrinė banga (Penktasis mokslo ir kūrybos simpoziumas) — 57. Jurgis Gimbutas — Dešimtasis Lituanistikos instituto suvažiavimas — 66. Kęstutis Trimakas — Mokslinė konferencija apie tautinės sąmonės išlaikymą išeivijoje — 67. Saulius Pašilis — Rašytojo ir valstybės vaizduotė — 69. Mūsų buityje — 69.

Nr. 2
Vytautas Volertas — Baisusis Birželis: Palyginimas, dimensijos 135. P. S. — Claude Simon — Nobelio premijos laureatas — 37. Leonardas Andriekus — Tarptautinis rašytojų (PEN) suvažiavimas New Yorke — 137. Aleksandras Radžius — Paukščių tako struktūriniai bruožai — 140. Mūsų buityje — 145.

Nr. 3
Antanas Dundzila — Lituanistikos katedra — 217. Saulė Jautakaitė — Operos Dux Magnus spektaklis Chicagoje — 217. Saulius Pašilis — Pasikalbėjimas su Česlovu Milošui — 221. Alf. Tyruolis — Marijos Nekalto Prasidėjimo seserys — 222. Mūsų buityje — 223.

Nr. 4
Lietuvių išeivių vyskupo pastoracinės teisės — 286. Dal. — Tarptautinio PEN Klubo kongresas — 288. L. A. — Religinės šalpos 25 metų sukaktis — 289. M. J. Adomaitis — Metamorfozė Lietuvoje 1926 metais — 291. Aleksandras Radžius — Ką rado erdvėlaiviai kometoje? — 292.