TURINYS Spausdinti
H. Nagys - Pilėnų dvasia tebegyva ........................................................................................ 217
A. Paškus — Praeities stagnacija — dabarties krizė ........................................................... 218
D. Sadūnaitė — Eilėraščiai .................................................................................................... 227
V. Zaborskaitė — V. Mykolaitis - Putinas ............................................................................ 229
M. Slavėnienė — Kai S. Nėris gyveno pas Putiną ............................................................... 232
V. Mykolaitis - Putinas — Birželio 15 (eil.) ........................................................................... 234
Dr. V. V. Gaigalas — Prancūzų romanas (1960 - 70) ............................................................ 235
V. Liulevičius — Jurgis Krasnickas ....................................................................................... 243
Z. Tenisonaitė — Eilėraščiai ................................................................................................... 247
K. Grigaitytė — Jazminai (novelė) ......................................................................................... 248

IŠ MINTIES IR GYVENIMO

J. Kojelis — Ties istorinių lūžių anga .................................................................................... 253
J. B. — Ir St. Santvaras perkopė 70 slenkstį ....................................................................... 254
K. Dagys — V. Krėvės "Skirgaila" scenoje......................................................................... 255
A. Rubikas — Kas darosi Olandijoje? .................................................................................. 256
Mūsų buityje ........................................................................................................................... 257

KNYGOS
K. Girnius — Tautinio šauklio odisėja (Ereto knyga apie Pakštą) ..................................... 260
Aug. R. — J. Augustaitytės - Vaičiūnienės "Rūpestis" ...................................................... 262
Ant. Gustaitis — Žodinio kvarteto pasiklausius (Ostrausko dramos) ................................ 263

Viršelio 1 psl. — Alb. Elskus: vitražas Maria Regina vienuolyne Brentwood, Md.; 4 psl. — Alb. Elskus: vitražas Trijų karalių bažnyčioj New Yorke.

Šio numerio iliustracijos: Alb. Elskaus vitražai, V. Mykolaičio - Putino, J. Krasnicko ir St. Santvara atvaizdai, Clevelando lietuvių demonstraci­jos nuotrauka.

Redaguoja — dr. Juozas Girnius, 27 Juliette St., Boston, Mass. 02122 ♦ Leidžia Tėvai Pranciškonai; leidėjų atstovas žurnalo reikalams — T. dr. Leonardas Andrie-kus, O.F.M. ♦ Administruoja — T. Benvenutas Ramanauskas, O.F.M., 680 Bush-wick Ave., Brooklyn, N. Y. 11221

♦ Rankraščiai ir knygos paminėti siunčiamos redaktoriui Bostone, kita koresponden­cija — administracijai Brooklyn, New Yorke. ♦ Nė vienas straipsnis nelaikomas ne-diskusiniu, ir dėl to savaime suprantama, kad straipsnio įdėjimas nereiškia nei lei­dėjų, nei redakcijos sutikimo su visomis jo mintimis. ♦ Recenzijos yra redakcijos užsa­komos, ir dėl to neprašytų recenzijų nelaukiama. ♦Neužsakyti straipsniai nedėjus grąžinami, jei tam reikalui pridėti pašto ženklai.

♦ Redakcijos bendradarbiai: B. Ciplijauskaitė (University of Wisconsin), K. Čegins­kas (Uppsala Universitetsbiblioteket), I. Gražytė (Ahuntsic College, Montreal), K.' Keblys (Ethyl Corp., Detroit), A. Klimas (The University of Rochester), R. Kriau­čiūnas (Ingham County Mental Health Center, Lansing, Mich.), A. Liulevičius (The University of Chicago), A. Matulis (The University of Wisconsin-Green Bay), J. Na­vickas (Boston College), A. Paškus (Gannon College, Erie, Pa.), P. Rabikauskas Pontificia Universita Gregoriana, Roma), R. Sealey (University of California, Berke-ley), ■ K. I. Skrupskelis (University , of So. Carolina), V. Skrupskelytė (Oberlin College), A. Sužiedėlis (The Catholic University of America, Washington, D. C), R. Šliažas (Edinboro State College, Pa.), V. S. Vardys (University of Oklahoma)

JUNE, 1972

Culrural magazine published monthly, except July and August, by the Franciscan Fathers, 680 Bushwick Avenue, Brooklyn, New York 11221. ♦ Subscription $10.00; single copy $1.00. Second-class postage paid at Brooklyn, N. Y.